Toespraken van koning Filip van België/Nationale feestdag 2018

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toespraak van koning Filip van België voor de nationale feestdag van 2014

Auteur Filip van België
Genre(s) Radio- en televisietoespraak
Brontaal Nederlands, Frans, Duits
Datering 20 juli 2018
Bron Nederlandstalige versie, Franstalige versie, Duitstalige versie
Auteursrecht Publiek domein

Nederlands[bewerken]

TOESPRAAK VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING TER GELEGENHEID VAN DE NATIONALE FEESTDAG

Dames en heren,

Met hun geweldige prestatie tijdens de Wereldbeker Voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd. Dit is één van die momenten in het leven van een land, waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen naar boven komen. Maar ook: ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: Eendracht maakt macht. Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven.

Natuurlijk is er het resultaat op zich. Maar wat het uitzonderlijke parcours van ons elftal ook zo mooi maakt, is de manier waarop. Met hun faire spel, met respect voor de tegenstander – en de wijze waarop iedere speler zijn talent ten dienste heeft gesteld van eenzelfde doel: de eer van ons land.

Ook in ons persoonlijke en in het maatschappelijke leven beoordelen we onze sterkte aan de hand van resultaten, maar evenzeer de manier waarop we die resultaten bereiken, gedreven door eenzelfde streven. Omdat we er samen voor gaan en daarbij onze individuele talenten en tekortkomingen met elkaar verzoenen. Om sterk te zijn, om te slagen – en uiteindelijk: om mezelf te kunnen zijn, moet ik kunnen rekenen op de sterkten van de anderen. En daardoor word ik me ook beter bewust van de mijne. Doordat ik mij met en voor mijn medemensen inzet.

In het zoeken naar wat ons verenigt putten we rijkdom uit onze verschillen. Onze zwakten kunnen we dan omzetten in kracht. Het streven naar eenheid ontkent de verschillen niet – maar integendeel, omarmt ze. Zó resultaat boeken, maakt het alleen nog mooier.

Dames en heren,

Wat we vandaag meemaken, is een fundamentele kentering in onze manier van denken. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de burger. De eeuw van alle burgers die willen bijdragen tot het gemeenschappelijk goed, door zich in te zetten voor zingevende projecten. Door het zoeken naar zingeving krijgt het algemene belang werkelijk een menselijke dimensie. België is een diverse en levendige gemeenschap. Van ontelbare initiatieven in ons land is het doel niet alleen efficiëntie of het maken van winst, maar ook het scheppen van menselijke toegevoegde waarde. Het sociale ondernemerschap is daar een mooi voorbeeld van. De openbare en privésector, de profit en non profit, groeien steeds sterker naar elkaar toe.

Dit elan is een verrijking voor onze democratie. Het voedt ons engagement op alle niveaus, in onze onmiddellijke omgeving, maar ook bij ons optreden in de wereld. Wij zetten ons in voor betekenisvolle projecten in onze gemeenten, waar in oktober opnieuw verkiezingen plaatsvinden. En ons land draagt met een constructieve kracht bij tot de internationale orde, zoals in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar we vanaf januari volgend jaar zullen zetelen. Daar kunnen we de idealen die ons na aan het hart liggen – ontwikkeling en vrede – volop uitdragen.

Laten we die kracht, die ons zo eigen is, zoveel mogelijk zijn werk doen, waar en wanneer het maar kan. Dat is ook de weg die Koning Boudewijn, die 25 jaar geleden is overleden, ons heeft gewezen. Koning Boudewijn was een man van hoop. Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof in de mens. Altijd bereid om te luisteren, altijd klaar om ieders sterke kanten tot hun recht te laten komen. Dat is voor ons een krachtige bron van inspiratie.

De Koningin en ik wensen u een mooie nationale feestdag toe. Leve België.

Frans[bewerken]

DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE

Mesdames et Messieurs,

Le superbe parcours de notre équipe nationale à la Coupe du monde de football a fait vibrer tout le pays. Nous avons vécu des moments inoubliables, avec eux et tous ensemble. C’est un de ces moments forts dans la vie du pays qui fait émerger le sentiment existant de fierté et d’appartenance. Mais aussi : nos Diables Rouges ont merveilleusement incarné notre devise : L’union fait la force. Nous sommes forts, ensemble, dans notre diversité, en accordant nos talents et en poursuivant un idéal commun.

Il y a bien entendu le beau résultat lui-même. Mais la beauté du parcours de notre équipe réside aussi dans la manière dont il a été accompli: par la correction de leur jeu, par le respect de l’adversaire et par la façon dont chacun de ces joueurs a mis son talent au service d’une même cause, l’honneur de notre pays.

De même, dans notre vie personnelle et notre vie en société, nous exprimons notre force au travers des résultats atteints, mais aussi par la manière dont nous les obtenons, en poursuivant un même but, en avançant ensemble, en conciliant nos talents et nos fragilités personnelles. Pour être fort, pour réussir, pour finalement être moi-même, je dois pouvoir compter sur les forces des autres, qui me révèlent la mienne. En m’engageant pour et avec eux.

En cherchant ce qui rassemble, nous réussissons à exploiter pleinement toute la richesse de nos différences. Nos fragilités peuvent alors être transformées en force. Un esprit d’unité n’ignore pas les différences, il les accueille. Fonder un résultat sur un tel esprit, le rend encore plus beau.

Mesdames et Messieurs,

Nous vivons un changement profond des mentalités. Le 21ième siècle sera celui du citoyen, celui de tous ces citoyens qui veulent apporter leur contribution au bien commun en s’engageant dans des projets qui créent du sens. La recherche de sens donne au bien commun toute sa dimension humaine. La Belgique est une société diverse et vivante. Une myriade d’initiatives y voit le jour avec comme objectif principal, non pas seulement l’efficacité ou le profit, mais la création de valeur ajoutée humaine. Les entreprises sociales en sont une belle illustration. Les secteurs public, privé, marchand et non-marchand se rapprochent de plus en plus.

Cet élan enrichit notre démocratie. Il nourrit notre implication à tous les niveaux, de notre environnement immédiat à notre action dans le monde. Nous nous engageons dans des projets créateurs dans nos communes, où se tiendront des élections en octobre. Notre pays apporte aussi toute sa force constructive à l’ordre international, notamment en siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de janvier prochain. Ce sera une occasion de promouvoir les idéaux qui nous sont chers, ceux du développement et de la paix.

Partout où nous sommes, chaque fois que nous en avons l’occasion, continuons à faire agir cette force qui nous est propre. C’est la voie que nous a montré le Roi Baudouin, qui nous a quittés il y a 25 ans. Le Roi Baudouin était un homme d’espérance. Il puisait sa force dans une foi profonde en l’être humain. Il était toujours à l’écoute, mettant en valeur la force des autres. Pour nous, c’est une magnifique source d’inspiration.

La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale. Vive la Belgique.

Duits[bewerken]

ANSPRACHE SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS ANLÄSSLICH DES NATIONALFEIERTAGES

Meine Damen und Herren,

Die tolle Leistung unserer Nationalmannschaft bei der Fussball-Weltmeisterschaft hat unser ganzes Land mitgerissen. Wir haben alle zusammen unvergessliche Momente mit unseren Spielern erlebt. Das ist so einer der Momente im Leben eines Landes, die das Gefühl in uns wecken, stolz zu sein und dazu zu gehören. Unsere Roten Teufel haben aber auch fabelhaft unseren Wahlspruch verkörpert : Einigkeit macht stark. Zusammen sind wir stark, in unserer Vielfalt, wenn wir unsere Talente bündeln und nach einem gemeinsamen Ideal streben.

Natürlich ist da zuerst das schöne Ergebnis als solches. Aber die herausragende Leistung unserer Mannschaft liegt auch in der Art und Weise, wie sie diesen Erfolg errungen hat : mit Fairplay, Respekt für den Gegner und dadurch, dass jeder Spieler sein Talent in den Dienst derselben Sache gestellt hat : die Ehre unseres Landes.

Auch in unserem persönlichen Leben und in der Gesellschaft beurteilen wir unsere Stärke anhand von Resultaten, aber auch durch die Art, wie wir diese erreichen, im Streben nach einem gleichen Ziel. Indem wir zusammen vorgehen und dabei unsere jeweiligen Talente und Schwächen miteinander vereinbaren. Um stark und erfolgreich zu sein, um letztendlich ich selbst zu sein, muss ich auf die Stärken der anderen vertrauen, die mir erst meine eigene Stärke offenbaren. Indem ich mich mit und für meine Mitmenschen einsetze.

In der Suche nach dem, was uns eint, finden wir den ganzen Reichtum, der sich aus unseren Unterschieden ergibt. Unsere Schwächen können wir dann in Stärke ummünzen. Das Streben nach Einheit verkennt nicht die Unterschiede, sodern im Gegenteil : es nimmt sie an. Ein Resultat, das wir in diesem Geiste erzielen, wird so noch schöner.

Meine Damen und Herren,

Wir erleben heute einen tiefgreifenden geistigen Wandel. Das 21. (einundzwanzigste) Jahrhundert wird das Jahrhundert des Bürgers. Dasjenige aller Bürger, die zum Gemeinwohl beitragen wollen, indem sie sich für sinngebende Projekte einsetzen. Die Suche nach Sinngebung gibt dem Gemeinwohl eine wirklich menschliche Dimension. Belgien ist eine vielseitige und lebendige Gesellschaft. Es gibt in unserem Land unzählige Initiativen, deren Hauptziel nicht vorrangig Effizienz und Profit ist, sondern die auch menschlichen Mehrwert schaffen wollen. Das soziale Unternehmertum ist hierfür ein schönes Beispiel. Öffentlicher, privater, Wirtschafts- und Sozialsektor wachsen immer mehr zusammen.

Dieser Elan bereichert unsere Demokratie. Er nährt unser Engagement auf allen Ebenen, angefangen in unserer unmittelbaren Umgebung bis hin zu unserem Auftreten in der Welt. Wir setzen uns ein für gestaltende Projekte in unseren Gemeinden, wo im Oktober Wahlen stattfinden werden. Und unser Land trägt mit konstruktiver Kraft zur internationalen Ordnung bei. Zum Beispiel im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo wir ab nächsten Januar wieder einen Sitz innehaben werden. Dort können wir uns tatkräftig für unsere Ideale einsetzen, die uns am Herzen liegen, nämlich Entwicklung und Frieden.

Lassen wir diese Kraft, die uns so auszeichnet, weiter wirken - wo immer wir sind und wann immer wir die Gelegenheit dazu haben. Das ist auch der Weg, den uns König Baudouin gewiesen hat, der vor 25 Jahren von uns gegangen ist. König Baudouin war ein Mann der Hoffnung. Er schöpfte seine Kraft aus einem tiefen Glauben an die Menschheit. Er hörte den Menschen zu und stellte stets die Stärken der anderen in den Vordergrund. Das ist für uns eine wunderbare Quelle der Inspiration.

Die Königin und ich wünschen Ihnen einen schönen Nationalfeiertag. Es lebe Belgien.