Venloosch Weekblad/Jaargang 33/Nummer 17/Gemeenteraad te Venlo

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gemeenteraad te Venlo
Auteur(s) Anoniem
Datum 27 april 1895
Titel Gemeenteraad te Venlo. Zitting van Woensdag den 25. April 1895
Tijdschrift Venloosch Weekblad
Jg, nr, pg 33, 17, Tweede Blad, [p. 1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Gemeenteraad te Venlo.

Zitting van Woensdag den 25. April 1895.

      Tegenwoordig de heeren Ch. Houben, Peters, Fr. Goossens, Mattousch, Van de Loo, Van Rijn, Bocken, Russel, Muysers.

      De notulen der twee vorige vergaderingen worden goedgekeurd.

      De heer Janknecht komt ter vergadering.

      Aan de orde is:

      I. Mededeeling van ingekomen stukken.
      a. Een schrijven van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de benoeming van J. Hauser tot kantonnier.
      b. Een schrijven van Gedeputeerde Staten houdende machtiging tot het verleenen van het vergunningsrecht aan het perceel gelegen aan de Keulsche poort, waarop thans de keet van Bussers staat.
      Beide stukken worden als kennisgeving aangenomen.
      c. Een adres van den eerw. heer Windhausen, kapelaan. Adressant wil op Schrijnensplaats een Zondagsschool bouwen voor het geven van nuttige handwerken aan meisjes en vraagt daartoe afstand van een smal strookje grond, toebehoorende aan de gemeente.
      De Voorzitter. Dit adres is reeds gesteld in handen der commissie van openbare werken.
      De heer Bocken brengt rapport hierover uit. De commissie stelt voor bedoelde strook grond, ter grootte van ruim 6 vierkante meter, gratis af te staan, daar hierdoor een meer geregelde toestand zal ontstaan.
      De Voorzitter. Wij kunnen in deze nog geen beslissing nemen, doch wenschte ik het gevoelen van den Raad hierover te vernemen; indien geen bedenking bestaat tegen den afstand, dan kunnen wij reeds commodo et incommodo houden, wijl het perceel dan aan den openbaren dienst onttrokken moet worden. Het is werkelijk eene verbetering welke daar aangebracht zal worden.
      Het voorstel der commissie tot gratis-afstand wordt goedgekeurd.
      d. Een adres van de Puteanus-Parkvereeniging. Adressanten zeggen dat de verschillende onderhandelingen tot verkoop van terreinen afstuitten, omdat de koopers door de gemeente verplicht kunnen worden op een aangegeven tijdstip te moeten bouwen en verzoeken ontheffing van die verplichting.
      De heer Russel. Ik stel voor dit adres te verzenden naar de commissie van openbare werken.
      Aldus wordt besloten.

      II. Aanvraag om ontslag van den onderwijzer Ramekers.
      De Voorzitter. Het ontslag is ingaande 15 April gevraagd. De commissie van toezicht op het lager onderwijs, die hierover gehoord is, heeft voorgesteld het ontslag te verleenen ingaande 1. Mei. Aldus wordt ook door ons voorgesteld.
      Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd.

      De heer Van Liebergen komt nog ter vergadering.

      III. Benoeming van stemopnemers:
      a. Voor de Provinciale Staten. Gekozen de heeren Peters en Frs. Goossens.
      b. Voor den Gemeenteraad. Gekozen de heeren Berger en Van de Loo.

      IV. Concept-besluit tot af- en overschrijving van eenige posten van de begrooting 1894.
      De Heer Frs. Goossens leest de verschillende posten, welke in ontvangsten en uitgaven bedragen f. 4310,63.
      Wordt verzonden naar de commissie van financiën.
      De heer Van Rijn. Ik hoor dat er verleden jaar f. 100 meer aan water verbruikt is dan de uitgetrokken som, hoe komt dat? Er is verleden zomer toch slechts tweemaal gesproeid.
      De Voorzitter. Die meer-uitgaven zijn besteed aan de pompen voor de straten, villapark, stadhuis, enz., enfin de nota’s worden daarvan overgelegd.
      De heer Van de Loo. De droge dagen staan nu weer voor de deur, ik hoop dat er een veelvuldiger gebruik zal gemaakt worden van het sproeien.
      De Voorzitter. De kosten van het sproeien zijn niet groot, wij betalen 6 cent voor de M3.
      De heer Van de Loo. Ik zou bij heete dagen elken dag laten sproeien.
      De heer Van Rijn. Mijnheer de voorzitter, u zegt het water kost niet veel; toch de gemeente betaalt veel te veel, wijl de watermeters niet deugen; deze geven veel meer aan dan het werkelijk verbruik is. Wij hebben de proef genomen met de standpijp op het Hitje.
      Als deze hetgeheele jaar dag en nacht openstaan kan onmogelijk zooveel water verbruikt zijn als aangegeven wordt.
      De Voortitter. Ik weet dit wel, de waterleiding-maatschappij wil echter op geen anderen voet contracteeren. Na eenige discussie wordt besloten dat de commissie van financiën de quaestie met de watermeters nog eens zal onderzoeken.

      De heer Bocken brengt namens de comm. van openb. werken rapport uit over een aanvraag van den heer Bodden, tot verkoop van een perceel land gelegen achter het Hooge Schoor. Zij stelt voor het perceel niet te verkoopen, maar voor den tijd van 9 jaren in pacht af te staan tegen den prijs van 50 cent per jaar. Adressant moet dan het perceel zelf nivelleeren en bebouwen.
      Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd.

      De Voorzitter deelt nog mede, dat de feestcommissie belast met de voorbereiding van het Koninginnenfeest, er van afgezien heeft den toegangsweg naar het station door te trekken tot den Keulschen weg, wegens de daaraan verbonden bezwaren.

      V. Vaststelling van het kohier hoofdelijken omslag.
      De Voorzitter heft de openbare zitting op.