Venloosch Weekblad/Jaargang 33/Nummer 40/De prijsuitdeeling aan de Zondagsschool voor nuttige handwerken, in de school der eerw. zusters alhier op den 29. jl. gehouden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De prijsuitdeeling aan de Zondagsschool voor nuttige handwerken, in de school der eerw. zusters alhier op den 29. jl. gehouden, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum 5 oktober 1895
Titel Nederland. Stads- en Provinciaal Nieuws. De prijsuitdeeling aan de Zondagsschool voor nuttige handwerken, in de school der eerw. zusters alhier op den 29. jl. gehouden, [...]
Tijdschrift Venloosch Weekblad
Jg, nr, pg 33, 40, Eerste Blad, [p. 1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Stads- en Provinciaal Nieuws.

      De prijsuitdeeling aan de Zondagsschool voor nuttige handwerken, in de school der eerw. zusters alhier op den 29. jl. gehouden, leverde bewijzen te over, dat deze inrichting ten goede gedijt van de meisjes, die aan de Electrische Gloeilampenfabriek van de heeren E. Goossens, Pope en Co. werkzaam zijn.
      Dat deze instelling zich mag verheugen in veelzijdige belangstelling, bewees de tegenwoordigheid van den z. eerw. heer deken Marres, beschermheer der Zondagsschool, niet zijne eerw. heeren Kapelaans, den edel achtb. heer Burgemeester, het bestuur der school, de heeren Vennooten en een twaalftal dames.
      De plechtigheid begon met een lied door de gezamenlijke meisjes der school (56) op zeer duidelijke en nette wijze gezongen, waarna de w.eerw. heer Windhausen, geestelijk adviseur, allen hartelijk dank zeide voor zoo veel en zoo hoog gewaardeerde blijken van sympathie voor de jeugdige inrichting. Uit het degelijk en zeer duidelijk rapport door Z.Eerw. over het afgeloopen schooljaar uitgebracht, stippen wij vooral het volgende aan. Dit toch teekent voor de toekomst.
      Van de 48 schooltijden werden er door de 56 leerlingen niet meer dan 31 verzuimd, en dan nog bestonden daarvoor reden. Behalve veel kleinere voorwerpen werden door de leerlingen vervaardigd: 64 voorschoten, 40 paar kousen, 20 onderrokken, 15 hemden en 14 compleete costumes.
      Wegens voorbeeldig gedrag, zoo in als buiten de fabriek werden uitgereikt tien premies van 5 en twee van 2,5 mark. Dat deze premies zoo gemakkelijk niet verdiend worden, blijkt uit artikel 26 van liet reglement, luidende: „Jaarlijks heeft eene prijsverloting plaats onder de leerlingen der school, wanneer tegelijk premies worden uitgekeerd van 5 mark aan die meisjes, welke in de fabriek ten hoogste tienmaal beboet zijn, nooit zonder verlof de school verzuimd en geene andere reden tot klagen gegeven hebben”.
      Deze premiegelden zijn te plaatsen op de Rijkspostspaarbank volgens art. 32 van het fabrieksreglement.
      Voor de prijsverloting onder de leerlingen waren behalve 48 kleedingstukken, in de laatste maanden door de meisjes gemaakt, door de heeren vennooten vier hoofdprijzen en nog twintig kleinere bestemd, zoodat niet eene der leerlingen met ledige handen huiswaarts keerde. De tevredenheid straalde op aller gelaat, die niet weinig verhoogd werd door de vaderlijke en hartelijke toespraak van den z. eerw. heer Deken, die èn den geestelijken adviseur, èn den heeren Vennooten, èn de eerw. Zusters dank bracht voor hun ijverig eu onvermoeid streven, om de school aan haar doel te doen beantwoorden, en niet nadruk wees hij er op, dat de leerlingen in het afgeloopen schooljaar hadden getoond de groote weldaad van deze inrichting te beseffen. Ook de edel achtbare heer Burgemeester hield eene warme toespraak tot de leerlingen en wees haar op de voordeelen, die haar in het latere leven zullen ten goede komen, indien zij van het onderwijs dat het bestuur haar zoo belangloos verstrekt, een nuttig gebruik weten te maken; waarna de heer E. Goossens een warm woord van hartinnigen dank bracht aan allen, die hadden medegewerkt tot het tot standkomen dezer hoogstnuttige inrichting, waarbij niet alleen de vennooten der fabriek en de arbeiders belang hebben, maar ook allen, die prijs stellen op ordelijk en zedelijk werkvolk. Hij hoopte, dat de leerlingen steeds met een goeden geest mochten bezield blijven, dat het hier begonnen werk ook door anderen mocht gewaardeerd en nagevolgd worden.
      Na een bemoedigend woord van den w.eerw. heer kapelaan Windhausen eindigde de plechtigheid met een vroolijk en opwekkend lied.
      Wie thans de arbeiders en arbeidsters bij het gaan naar de fabriek en het verlaten derzelve gadeslaat, moet bekennen, dat er een hemelsbreed verschil is tusschen nu en eenige jaren te voren. Ter bevordering van het tijdelijk en geestelijk welzijn der arbeiders en arbeidsters is werkelijk veel gedaan. De firma E. Goossens, Pope en Co. komt daarvoor een woord van warmen dank toe en vooral den geestelijken adviseur en zijne medewerkers, wien niets te veel is, om dit werk te doen gedijen tot heil van de arbeidsters. Want er is geen ongelukkiger gezin, dan daar, waar de moeder de naald niet hanteeren kan. Daar zijn man en kinderen te beklagen.