Venloosch Weekblad/Jaargang 34/Nummer 44/Ingezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden
Auteur(s) Anoniem
Datum 31 oktober 1896
Titel Ingezonden
Tijdschrift Venloosch Weekblad
Jg, nr, pg 34, 44, Tweede Blad, [p. 2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Ingezonden.

      Verleden Zondag had de jaarlijksche verloting van prijzen en de verdeeling van kleedingstukken plaats onder de meisjes der Zondagsschool, welke verbonden is aan de gloeilampenfabriek der firma E. Goossens-Pope en Co. alhier. De z. e. heer Deken, de ed.achtb. heer Burgemeester, de eerw. geestelijken der parochie, de heeren Vennooten der fabriek met hunne dames waren er bij tegenwoordig. Aan 7 werksters werd wegens goed gedrag een geldelijke premie toegekend. Een dertigtal fraaie voorwerpen, meest huishoudartikelen, waren door eenige edelmoedige gevers als prijzen geschonken. Niet alleen het lot wees den prijs aan. De meisjes, wier nummers uitgekomen waren, konden eene eerdere keuze doen, naarmate zij minder op de fabriek of in de school werden beboet. Ruim 130 kleedingstukken werden in het afgeloopen jaar vervaardigd en thans verdeeld; kousen, broeken, hemden, rokken, kleedjes, bedlakens en meer andere doelmatige, flinke stukken hadden de 60 arbeidsters der fabriek onder de bekwame en belanglooze leiding der eerw. Zusters gemaakt.
      Elken Zondag komen zij van 4 tot 6 uur in den namiddag bijeen. Z. D. H. de Bisschop van Roermond heeft de noodige dispensatie verleend, om dien tijd met nuttige handwerken door te brengen. Dan leeren zij, waar zij anders de gelegenheid niet toe zouden hebben, en wat toch elke degelijke huisvrouw kennen moet: het knippen, naaien en verstellen van de meest noodzakelijke kleedingstukken voor vrouwen en kinderen.
      Hoe nuttig worden op deze wijze die twee uren, opgeofferd van de vrijheid, welke voor de meesten gevaarlijk, voor velen verderfelijk is, doorgebracht. Hoe nuttig, en tevens hoe stichtend. Immers het gezellig, vertrouwelijk verkeer met de eerw. Zusters heeft eene opvoedende kracht, oefent den heilzaamsten invloed uit op het karakter der kinderen. De liefde, welke genen er toe brengt hare rust aan dezen ten offer te brengen, kweekt eerbied en liefde voor heldhaftige deugd in harten, waarin zulke gevoelens anders wellicht vreemd gebleven waren.
      De school, wier lidmaatschap eene voorwaarde is tot aanneming op de fabriek, staat onder leiding van den eerw. heer kapelaan Windhausen, die tevens toegang heeft tot de werkplaatsen. Elke fout, elke overtreding van het reglement, elke boete wordt hem medegedeeld. Hij waarschuwt de ouders, berispt de kinderen.
      Volgens art. 32 van het reglement der fabriek wordt 5 % van het wekelijksch loon der minderjarige werksters op de Rijkspostspaarbank geplaatst, welk bedrag door vrijwillige bijdragen der arbeidsters vermeerderd wordt. Zoo deelde de geestelijke adviseur mede, dat in den loop van dit jaar door een paar meisjes eene vrijwillige inlage van circa 30 gulden was gedaan.
      Op deze wijze kan men verwachten, dat de jeugdige fabriekarbeidsters eens goede huisvrouwen worden. Het toezicht waaronder zij staan, het kerk- en schoolbezoek bieden een waarborg aan voor haar zedelijk gedrag. De zin voor het gezellig, stil, huiselijk verkeer en geluk wordt bij haar gekweekt en onderhouden; zij leeren sparen en zullen eene flinke som bijeen gegaard hebben voor den dag, dat zij een goed huwelijk kunnen aangaan.
      Hulde aan het beleid en de opoffering van den geestelijken bestuurder, aan de onbaatzuchtige toewijding der eerw. Zusters. Maar eere ook der firma, welke begrepen heeft dat hare belangen zoo nauw verbonden zijn met die harer ondergeschikten; die in het zedelijk gedrag en de stoffelijke welvaart der arbeiders het zekerste middel tot den bloei der fabriek gezocht en gevonden heeft. Niet gering zijn de geldelijke offers welke de instandhouding der Zondagsschool van haar vordert: hiervoor echter zal de overtuiging haar ruimschoots schadeloos stellen, dat zij een hoogst nuttig sociaal werk volbrengt.

Mijnheer de Redacteur!

      Toen ik het bericht, omtrent de resultaten der heide-ontginning te Amerika in uw blad van 24. October las, kwam de volgende gedachte bij mij op: Zou het niet wenschelijk zijn dat zich eene Vereeniging of Maatschappij vormde die zich die ontgunning ter harte nam. En daar de gemeente Horst het meeste belang bij den bloei dier heide-ontginning in Amerika heeft, is Horst de aangewezen plaats waar zich zulke Vereeniging het beste kon vestigen.
      Onder toezicht van zulke Vereeniging, die, gesteund door bijdragen van eereleden en donateurs, en zoo mogelijk geholpen door subsidies van Gemeente en Provincie, bepaald levensvatbaarheid zoude hebben, zou den braven onbemiddelden werkman de gelegenheid geboden worden om renteloos of wel voor een kleine rente, het noodige kapitaal te verkrijgen om een stuk heidegrond te koopen, een huisje te bouwen en de grond te ontginnen, ten einde uit de opbrengst langzaam het voorgeschoten kapitaal (dat betrekkelijk gering is) terug te betalen.
      Wanneer zich zulke Vereeniging vormde zou er bepaald ook hulp van elders opdagen, omrede men zich dan kon overtuigen dat het geleende geld nuttig besteed werd en men steeds de gelegenheid zou blijven behouden zijn geld op een bepaalden tijd, volgens overeenkomst terug te krijgen, wijl zulke Vereeniging voor een zekeren termijn van jaren te Horst bleef gevestigd.
      Daar ik mijn idee gaarne voor een beter geef, hoop ik toch dat men deze zaak in gunstige overweging zal nemen.

Een voorstander van heideontginning.