Venloosch Weekblad/Jaargang 6/Nummer 45/Men schrijft ons uit Arcen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Men schrijft ons uit Arcen: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 7 november 1868
Titel Nieuwstijdingen. Men schrijft ons uit Arcen: [...]
Tijdschrift Venloosch Weekblad
Jg, nr, pg 6, 45, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      — Men schrijft ons uit Arcen: De vorige week dinsdag heeft ons dorp feest gevierd. Het gold de installatie van den nieuwen pastoor, den eerw. heer Van Valkenburg.
      Reeds de avond te voren was feest, toen zich eene talrijke menigte met fakkels op den markt verzamelde, met den geachten burgemeester en de harmonie aan het hoofd, die zich naar de woning van den afgetreden herder, den eerw. heer Verkuijlen, begaf om dezen een blijk van hoogachting, liefde en dankbaarheid te geven voor zijne trouwe diensten gedurende ruim 49 jaren aan deze gemeente bewezen. Tot gedachtenis boden de parochianen hem zijn portret in levensgrootte aan, in olieverw geschilderd, naar eene photographie, door den heer Windhausen van Waldniel. De algemeen beminde burgervader reikte hem dit geschenk met eene passende en diepgevoelde rede over, waarop de eerw. heer kaplaan Drabbels, uit naam van den pastoor, allen die hiertoe bijgedragen hadden in hartelijke woorden dank zegde. Een ommegang met fakkellicht en een vuurwerk sloot deze plechtigheid.
      Den volgenden ochtend waren reeds vroeg de straten versierd, om den nieuwen herder waardiglijk in zijne nieuwe parochie te ontvangen. Aan vlaggen, eerebogen, bloemkransen, groen, gedichten en opschriften ontbrak het geenszins; de kerk was zeer smaakvol getooid, door eenige dames uit de gemeente. De nieuwe herder, begeleid van Mgr. Schrijnen, werd ingehaald door eene eerewacht te paard, de jonge schutterij, de st. Sebastianus-gilde, den gemeenteraad, de harmonie, bruidjes, herdertjes, sleuteldraagsters en de eerw. Geestelijkheid. Welkomsgroeten en redevoeringen werden in grooten getale geuit. De teedere woorden van den nieuwen herder tot de jeugd gericht, maakten zichtbaar een diepen indruk. Des avonds was het dorp rijk geïllumineerd, de geheele stoet trok door de straten en een prachtig vuurwerk, van den vuurwerker Knaps van Venlo, maakte een einde aan het feest, hetwelk lange jaren met genoegen in herinnering zal blijven bij Arcen’s inwoners en de vreemdelingen die het bijwoonden.