Venloosche Courant/Jaargang 26/Nummer 19/Maandag morgen herdachten te Roermond de hooggeachte heer L. Linssen, oud-notaris, en zijne echtgenoote E. Bloemen den dag op welken zij voor 50 jaren te Venloo in het huwelijk traden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maandag morgen herdachten te Roermond de hooggeachte heer L. Linssen, oud-notaris, en zijne echtgenoote E. Bloemen den dag op welken zij voor 50 jaren te Venloo in het huwelijk traden. [...]
Auteur(s) M. & R.
Datum Zaterdag 12 mei 1894
Titel Vervolg binnenland. Maandag morgen herdachten te Roermond de hooggeachte heer L. Linssen, oud-notaris, en zijne echtgenoote E. Bloemen den dag op welken zij voor 50 jaren te Venloo in het huwelijk traden. [...]
Krant Venloosche Courant
Jg, nr 26, 19
Editie, pg [Dag], 2e blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Maandag morgen herdachten te Roermond de hooggeachte heer L. Linssen, oud-notaris, en zijne echtgenoote E. Bloemen den dag op welken zij voor 50 jaren te Venloo in het huwelijk traden. Van alle woningen in de buurt wapperde de nationale vlag.
      Statig klokkengelui der grijze Munsterkerk kondigde te half acht ure de plechtigheid aan. Circa kwart voor acht begaf het jubelpaar zich kerkwaarts, gevolgd door kinderen, familieleden, bloedverwanten en belangstellenden. Bij het binnentreden der kerk speelde de heer Jos. Luijten, organist, op verdienstvolle wijze de »Grand Choeur triomphal” van Filippo Capocci, organist van St. Jan van Lateranen, alsook een Preludium van R. Wagner.
      De kerk was voor deze gelegenheid in feestgewaad gestoken; ten 8 ure werd de plechtige Hoogmis den Allerheiligste tot dankzegging opgedragen door den zeereerw. heer H. Linssen, pastoor te Lutterade, daarbij geassisteerd door den zeereerw. heer W. Linssen, rector te Heijthuizen, als index, den zeereerw. heer Alouis Beek, kapelaan te Venraai, als diaken, en den zeereerw. heer Fr. Bloemen, kapelaan aan O. L. Vr. Munsterkerk te Roermond, als subdiaken. Beide eerstgenoemden zijn zonen van het feestvierende paar, de derde en vierde respectievelijk neef en achterneef.
      Het was een verheven, zielroerend schouwspel, toen onder het H. Sacrificie het gouden paar, omringd van kinderen en familieleden kwam nederknielen voor het altaar des Heeren, om uit de handen van den priester-zoon het Brood der Engelen te ontvangen.
      Na afloop der kerkelijke plechtigheid – de heer Luijten speelde intusschen de »Marcia van Capocci” – trok men door de met vlaggen versierde straten naar het woonhuis in de Oliestraat terug, alwaar twee lieve bruidjes, kleinkinderen van het gulden paar, hen tegemoet kwamen om hen te verwelkomen, en hunne paden met goud en bloemen te bestrooien.
      Ten 11 ure maakten de heeren J. Hansen en H. Custers, vergezeld van drie in het wit gekleede bruidjes en een tweetal knaapjes, namens de buren van St. Jorusput, hunne opwachting bij het feestpaar. De heer Custers bracht, in goed gekozen woorden, de heilwenschen der putbewoners over, terwijl het kleinste bruidje een prachtvollen bouquet van gouden bloemen aan de gouden echtelingen aanbood; een der knaapjes bood hierna een in gouden lijst gevatte opdracht aan, waarop de zeer goed gelijkende portretten van bruidegom en bruid.
      Tegen half twaalf ure kwamen eenige leerlingen der R. K. Parochiale school, van welke de jubilaris bestuurslid is, met hunne onderwijzers ten zijnen huize hunne gelukwenschen brengen; nadat, bij het overreiken van een heerlijk bouquet, een keurig gedicht was opgezegd, werd door de leerlingen een toepasselijk lied gezongen.
      Het inwendige der woning was prachtig versierd; aan den wand prijkten de door den bekwamen portretschilder, den heer Windhausen, meesterlijk uitgevoerde portretten van het feestvierend paar. Kunstig gevlochten slingers van groen en bloemen wisselden af met toepasselijke opschriften.
      Z. D. H. Mgr. Boermans, de eerw. geestelijkheid der stad, tal van vrienden en kennissen hadden het zich ten plicht gerekend bij de jubilarissen hunne opwachting te komen maken. Het regende als het ware geschenken, bouquets, telegrammen en felicitatiebrieven en kaarten.
      Door Mgr. Boermans werd den jubilarissen de pauselijke zegen gegeven.

M. & R.