Verëeniging van Braband en Zeeland met de Verëenigde Nederlanden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verëeniging van Braband en Zeeland met de Verëenigde Nederlanden

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 15 december 1813
Bron costuymen, keuren, reglementen, voorschriften, wetten
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Verëeniging van Braband en Zeeland met de Verëenigde Nederlanden op Wikipedia

Verëeniging van Braband en Zeeland met de Verëenigde Nederlanden

Wij Willem bij de gratie gods prince van Oranje-Nassau souverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz.enz. enz.

In aanmerking nemende dat sommige gedeelten van de departementen der Monden van de Schelde, der Monden van den Rijn en van het arrondissement van Breda, van ouds een deel hebbende uitgemaakt van den staat der Vereenigde Nederlanden, doch sedert door dwang aan het Fransche rijk afgestaan, reeds van de Fransche overheersching zijn bevrijd, en dat over zulks alle die landstreken, mitsgaders zoodanige andere deelen dier departementen, welke onder gods zegen, eerlang van het Fransche bestuur zullen bevrijd worden en welke justitieel onder het keizerlijk geregtshof te Brussel ressorteerden van alle betrekkingen met het Fransche gouvernement, ook in het justiële behooren vrij gemaakt en ontslagen en provisioneel verbonden te worden aan het thans in de Vereenigde Nederlanden bestaande gouvernement, in alle deszelfs betrekkingen.

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. De landen, steden en plaatsen, thans begrepen onder het departement der Monden van de Schelde, het departement der Monden van den Rijn en het arrondissement van Breda maken, als van ouds, een deel uit van den staat der Vereenigde Nederlanden.

2. Alle voorschreven landen, steden en plaatsen zullen voortaan in alle justitiële zaken ressorteren onder het hoog geregtshof der Vereenigde Nederlanden, zitting houdende in 's Gravenhage.

3. De besluiten van den 1sten en 11den dezer maand aangaande de administratie der justitie, zullen, zoo dra mogelijk, door het hoog geregtshof, aan de regtbanken in de voorzeide landen en door den eersten advokaat- generaal, als waarnemende de functiën van procureur-generaal, aan den offcier bij dezelve regtbanken, gezonden worden, met last aan dezelve collegien en ambtenaren, om zich daar naar te reguleren.

4. Alle civile, correctionele of criminele zaken, welke thans, het zij voor het keizerlijk geregtshof te Brussel, het zij voor de regtbank van eerste instantie te Antwerpen aanhangig zijn, tusschen ingezetenen der Vereenigde Nederlanden of waarin ingezetenen der Vereenigde Nederlanden directelijk zijn betrokken of wel ter zake van misdrijven door dezelven gepleegd, zullen ten spoedigste, hetzij door de respective partijen, hetzij door het openbaar ministerie aan het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden worden overgebragt, om daar in verder voort geprocedeerd te worden.

5. Het arrondissement van Breda zal, bij provisie, en tot dat daaromtrent andere bepalingen zijn gemaakt een deel uitmaken van het departement der Monden ean den Rhijn.

6. Dienvolgende zullen alle appellen van Vonnissen, gewezen bij de correctionele regtbank van Breda, gebragt worden aan de regtbank van 's Hertogenbosch, als hoofdplaats van het Departement.

7. De appellen van vonnissen door de correctionele regtbank van Middelburg ter eerster instantie gewezen, zullen worden gebragt aan de regtbank van 's Hertogenbosch en die der correctionele regtbank van 's Hertogenbosch aan de regtbank van Middelburg.

8. Voor zoo verre het in bezit nemen van ééne dezer beide steden door den vijand, de uitvoering van het bepaalde bij het vorige artikel, voor als nog mogt ondoenlijk maken, zullen inmiddels, en zoo lang dit beletsel zal voortduren, de voorzeide correctionele appellen worden gebragt aan het hoog geregtshof der Vereenigde Nederlauden, kamer van correctionele appellen.

9. Desgelijks zullen de appellen van correctionele vonnissen, gewezen bij eenige regtbanken in voorzeide landen, zoo lang de hoofdplaatsen dier departemeoten in de magt van den vijand zijn zullen, mede aan het voornoemde hoog geregtshof gebragt worden.

10. Alle publicatien en besluiten, door ons en het voormalig Algemeen Bestuur genomen, zullen ten spoedigste aan de autoriteiten, in de voorgemelde landen, worden toegezonden, omme aldaar te worden gepubliceerd en geaffigeerd.

En, ten einde niemand hiervan ignorantie pretendere, zal deze alömme in het gebied der Vereenigde Nederlanden worden gepubliceerd en geaffigeerd.

En voorts het verëischt getal exemplaren van deze worden gedrukt en verzonden:

1. Aan het hoog geregtshof der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders aan den eersten advokaat-generaal bij hetzelve, waarnemende de functiën van procureur-generaal, ten fine hiervoor gemeld.

2. Aan alle de commissarissen-generaal tot informatie en narigt, mitsgaders aan de commissarissen-generaal in de departementen, ten einde, voor de publicatie, in allede daartoe behoorende gemeenten, zorg te dragen.

Aldus gedaan in 's Gravenhage, den 15e december 1813 en van onze regering het eerste. W I L L E M.