Verbintenisse welcke is ghegeven geweest van de gevolmachtighde des coninghs van Spangien

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verbintenisse welcke is ghegeven geweest van de gevolmachtighde des coninghs van Spangien

Auteur
Genre(s) Eenbladdruk
Brontaal Nederlands
Datering 1648
Bron
Auteursrecht Publiek domein

Verbintenisse welcke is ghegeven geweest van de Gevolmachtighde des Coninghs van Spangien, binnen de Stadt Munster den 30 Ianuarij 1648. Als men tekende ende sloot d'Eeuvvighe vrede met de heeren Staten van Hollandt, &c.

De onder-ghetekende Ambassadeuren Plenipotentatisen, van den Heere Coningh van Spangien, beloven ende verklaren, dat zy van den dagh af van de Sluytinge ende de Ondertekeninghe van het Tractaet van vrede, tusschen den ghemelden Heere Coningh, ende de Heeren Staten van de Vereenighde Provintien van Nederlandt, tot de wisslinge van de Ratificatie aen d'eene en aen d'ander zijde wegens't geseyde Tractaet (te doen binnen twee Maenden) sullen toestaen de Interpositie van de Heeren Ambassadeuren ende Plenipotentarisen der voornoemde Heeren Staten Generael, berakende de bylegginghe ende bevredinghe der twee Kroonen van Spangien ende Vranckrijck: Ende in gevolgde der selfder Interpositie, so sullen sy toestaen ende arresteren alle die Articulen van't Tractaet, dewelcke men heeft ghemaeckt tusschen beyde de Kroonen, even gelijck als die eertijts zijn gearresteert gheweest binnen't project des Tractaets, tusschen den ghenoemden Heer Coningh van Spangien, ende die geseyde Heeren Staten Ghenerael, maintineerende nochmaels alle het gene dat is belooft, ende tot desen effecte vergeleken geweest, door deselve Interpositie ende door de Heeren Mediatoris.

Het eenigh Articul berakende de Interesten van den Hertogh van Lotteringhen blijvende gereserveert, om op die can d'een en d'ander zijde beschreven te werden, de Heeren Koningen tot d'een en d'andere, ende haer aendienen ende informeren van die openingen dewelcke gedaen sullen zijn door de gemelde Ambassadeurs ende Plenipotentarisen der voornoemde Heeren Staten Generael, om de Intentien van hare Majesteyten te verstaen, ende naer des selfs dit Articul te sluyten, ende te vervolghen het gantsche Tractaet, sonder dat van d'een of d'andere kant de gemelde Heeren Coningen sullen mogen tijdt uyt wachten (waer't mach wesen) om eenigh succes van Wapenen, even als of het van te vooren ware geaccordeert gheweest by de Ambassadeurs ende Plenipotentarisen der beyder Kroonen: ende in cas van het voornoemde besluyt des Tractaets van vrede tusschen de gemelde Heeren Coningen, soo sal het selve gehouden ende geacht worden, als t'samen gesloten, met het gene tusschen den geseyden Heere Coningh van Spangien, ende de Heeren Staten Ghenerael der Vereenighde Provintien van Nederlandt, niet tegenstaende de verschillen van den Datum.

Gedaen tot Munster den 30 Januarij 1648.
Was getekent ende gecachetteert als hier onder
(L.S.) El Conde de Pen.(da) (L.S.) A Brun.

t'Antwerpen by Martinus Binnart, in de Camer-straet. 1648