Wachtendonkse Psalmen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wachtendonkse Psalmen

Auteur
Genre(s) Psalm
Brontaal Oudnederlands
Datering 10e eeuw
Bron Taalkundig magazijn: of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal 1835
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wachtendonkse Psalmen op Wikipedia

De Wachtendonkse Psalmen[bewerken]

PSALM LIII PSALM LIII
Vs. 7. Bekere uuel fiundo minon. an uuarheide thinro te spreide sia. Vs. 7. Keer het euvel (of kwaad) af van mijne vijanden; in uwe waarheid verspreid ze (hen).
8. Unillico sal ic offran thi. in begian sal ic namin thinin herro. uuanda guot ist. 8. Willig zal ik U offeren, en biechten zal ik uwen naam, Heer! want (die) is goed.
9. Uuanda fan allin arbiidin generedos tu mi. in ouir fiunda mina scouuuota oga min. 9. Want van alle benaauwdheid verlostet Gij mij; en over mijne vijanden schouwde mijn oog.
PSALM LIV PSALM LIV
Vs. 2. Gehori got gebet min ia ne furuuir bida mina. thenke te mi in gehori mi. Vs. 2. Hoor, God! mijn gebed, en verwerp niet mijne bede! denk tot (aan) mij en hoor mij!
3. Gidruouit bin an tilogon in intro in mistrot bin fan stimmon fiundes. in fan arbeide sundiges. 3. Ontroerd ben ik in mijne bezigheden en mistroostig ben ik van de stem des vijands en van het leed (mij) van den zondigen (aangedaan).
4. Uuanda geneigedon an mi unreht. in an abulge unsuoti uuaron mi. 4. Want zij neigden op mij het onregt , en in verbolgenheid waren zij mij onzoet.
5. Herta min gidruouit ist an mi. in forta duodis fiel ouir mi. 5. Mijn hart is ontroerd in mij en de vrees des doods overviel mij.
6. Forthta in biuonga quamon ouer mi. in bethecoda mi thuisternussi. 6. Vrees en beving kwamen over mij en duisternis bedekte mij.
7. In ic quad uuie sal geuan mi fetheron also duuon. in ic fliugon sal in raston sal. 7. En ik zeide, wie zal mij geven vederen als van eene duif; en ik zal vliegen en zal rusten.
8. Ecco firroda ic fliende. inde bleif an eudi. 8. Zie ik ververde vliedende ende bleef in de woestijn.
9. Ic sal beidan sin: hie behaldon mi deda fan luzzilheide geistis in fan geuuidere. 9. Ik zal beiden Hem, die mij behouden deed zijn van luttelheid des geestes en van onweder.
10. Bescurgi herro te deile tunga iro. uuanda ic gesag unriht in fluoc an burgi. 10. Werp (hen) schrikverwekkend neder, Heer! verdeel hunne tongen; want ik zag onregt en vloek in den borg.
11. An dag in an naht umbefangan sal sia ouir mura iro unreht in arbeit an mitdon iro in unreht. 11. Bij dag en bij nacht zal haar (de stad) boven hare muren omvangen onbillijkheid en leed in het midden van haar en onregt.
12. In ne te fuor fan straton iro. prisma in losunga. 12. En van hare straten voer niet weg woekerzucht en loosheid.
13. Uuanda of fiunt flukit mi ic tholodit geuuisso. In of thie thie hatoda mi. ouir mi mikila thing spreke. ic burge mi so mohti geburran fan imo. 13. Want indien een vijand mij vloekte, ik zoude het gewis dulden; en indien die, die mij haatte, over mij groote dingen sprak, zoude ik mij verbergen, zoo het mogte gebeuren, van (of voor) hem.
14. Thu geuuisso man einmuodigo. leido min in cundo min. 14. (Maar) gij gewis éénmoedig mensch, mijn leidsman en mijn konde.
15. Thu samon mit mi suota nami muos. an huse godes giengon uuir mit geluni. 15. Gij naamt zamen met mij het zoete moes. In het huis Gods gingen wij met onderling vertrouwen.
16. Cum dot onir sia. in nither stigin an hellon libbinda. Uuanda ar heide an selethe iro. an mitdon ini. 16. Kome de dood over hen; en de levenden mogen nederstijgen in de helle, Want booze arglistigheid is in hunne zalen, in hun midden.
17. Ic eft te gode riepo. in herro behielt mi. 17. Ik echter riep tot God, en de Heer behield mij.
18. An auont in an morgan in au mitdondage tellon sal ic. in kundon, in he gehoron sal. 18. In den avond en in den morgen en in den middag zal ik vertellen en verkondigen; en Hij zal verhooren.
19. Irlosin sal an frithe sela mina fan then thia ginacont mi. uuanda under managon he uuas mit mi. 19. Verlossen zal (Hij) in vrede mijne ziel van degenen, die mij genaken, want onder menigen was Hij met mij.
20. Gehorun sal got in ginetheron sal sia. thie ist er uueroldi. 20. Verhooren zal God en vernederen zal (Hij) ze, (Hij) die is eer de wereld (was).
21. Ne geuuisso ist ini uuihsil in ne forchtedon got. theneda hant sina an uuitherloni. 21. Gewis is bij hen geene verwisseling; en zij vreesden God niet: Hij strekt zijne hand uit in wederloon.
22. Beuuollon urcuntscap sina tedeilda sint fan abulgi ansceines sinis. in ginekeda hertasin. Geu ueicoda sint uuort sin in ouir olig. in sia sint giscot. 22. Zij bevuilen zijne oorkonde (verbond); verdeeld zijn ze wegens de verborgenheid zijns aanschijns. En zijn hart naderde. Zijne woorden zijn geweekt en over (zachter dan) olie en zij fijn geschut.
23. Uuirp ouir herrin sorga thina inde he thi tion sal. in ne sal giuon an iuuon uuankilheide rehlikin. 23. Werp over (op) den Heer uwe zorg ende Hij zal u onderhouden. En Hij zal niet toegeven in eeuwigheid de wankeling van eenen regtvaardigen.
24. Thu geuuisso got leidon salt sin an pute anfrison. man bluodo in losa ne solun gemitdelon daga iro. ik eft ic getruon sal an thi herro. 24. Gewis Gij, God! zult hen leiden in den put der rampzaligheid. De mannen des bloeds en de looze bedriegers zullen hunne dagen niet tot het midden brengen. Ik echter zal vertrouwen op U, Heer!
PSALM LV PSALM LV
Vs. 2. Ginathi mi got uuanda trat mi man. allan dag ana fehtonde uuitonoda mi. Vs. 2. Wees mij genadig, God! want de mensch vertrad mij; allen dag aanvechtende folterde hij mij geweldig.
3. Tradun mi fiunda mine allan dag. uuanda manage fehtinda angegin mi. 3. Mijne vijanden vertraden mij allen dag, want menige vechtenden (zijn) tegen mij.
4. Fan hoi dagis fortin sal ik. ie geuuisso an thi sal gitruon. 4. Van het hooge des daags aan zal ik vreezen. Ik echter zal gewis op U vertrouwen.
5. An gode sal ik luoan uuort min an gode gitruoda ic. ni sal ie fonan uuad duo mi fleisc. 5. In God zal ik mijn woord loven; op God vertrouwde ik. Ik zal niet vreezen: wat zoude mij vleesch doen?
6. Allin dag uuort mina faruuieton angegin mi. alla gethahti iro an uuele. 6. Allen dag vervloeken zij mijne woorden. Tegen mij zijn alle hunne gedachten in het kwade.
7. Uuunun solun in bergin salun sig. sia fersna min keuuarun sulun. 7. Inwonen zullen en bergen zullen zij zich. Zij zullen mijne verzenen waarnemen.
8. Also tholudun sila mina. fur nieuuethe behaldona saltu duon sia an abulge folc te brecan saltu. 8. Gelijk zij mijne ziel, al ware zij niets, duldden, zult Gij hen doen behouden zijn, in verbolgenheid zult Gij het volk verbreken.
9. God lif min cundida thi. thu sattos tranu mina au geginuuirdi thinro. 9. God! ik maakte U mijn leven kond: Gij zettedet mijne tranen in uwe tegenwoordigheid.
10. Also in angeheite thinro than bekeron salun fiunda mine behaluo. In so uuilikin dage ic ruopdu, ecco bicanda uuanda got min bist. 10. Alzoo en (ook) in uwe belofte, »dan zullen mijne vijanden keeren ter zijde," ook zoo op welken dag ik u aanroepen mogt, zie! ik kende (wist) het, want Gij zijt mijn God.
11. An gode sal ic louan uuort. an herro sal ic louan uuort an gode gitruoda ik ne sal ik fortan uuad duo mi man. 11. In God zal ik het woord loven, in den Heer zal ik het woord loven. Op God vertrouwde ik; ik zal niet vreezen; wat zoude mij de mensch doen?
12. An mi sint got geheita thinro. thia ik sal geuan louis thi. 12. Op mij zijn, God! uwe beloften, welke ik zal vergelden (met) lof aan U.
13. Uuanda thu generedos sila mina fan dode in fuoti mine fan gliden. that ic like fore gode an liohte libenden. 13. Want Gij verlostet mijne ziel van den dood en mijne voeten van uitglijden, opdat ik voor God welbehagelijk mogt zijn in het licht der levenden.
PSALM LVI PSALM LVI
Vs. 2. Ginathi mi got ginathi mi. uuanda an thi gitruot sila min. In an scado fitheraco thinro sal ie gitruon untis farliet unreht. Vs. 2. Begenadig mij, God! Begenadig mij; want op U vertrouwt mijne ziel. En in de schaduw uwer vederen zal ik vertrouwen tot dat het onregt moge voorbijgaan.
3. Ruopen sal ik te gode hoista. got thia uuala dida mi. 3. Roepen zal ik tot den hoogsten God, God die mij wel deed.
4. Sanda fan himele in ginereda mi. gaf an bismere te tradon mi. 4. Hij zond van den hemel en verloste mij; Hij gaf aan den smaad over, die mij vertraden.
5. Santa got ginatha sina in uuarheit sina. in generida sela mina fan mitton uuelpo leono. slip ik gidruouit. Kint manno tende iro geuuepene in sceifte. in tunga iro suert scarp. 5. God zond zijne genade en waarheid; en Hij verloste mijne ziel van het midden der leeuwen welpen. Ik sliep ongerust. Kinderen der menschen, hunne tanden (waren) wapenen en schichten en hunne tong een scherp zwaard.
6. Irheui thi ouir himila got. in an alleri irthen guolikkeide thine. 6. Verhef U boven den hemel God! en over al de aarde (zij) uwe heerlijkheid!
7. Stric macodon fuoti mina. in boigedon sela mina. Gruouon furi antsceine min gruoua in fielon an thia. 7. Een' strik maakten zij voor mijne voeten en bogen mijne ziel. Zij groeven voor mijn aanschijn eene groeve en vielen in dezelve,
8. Garo hem min got garo herta min. singin sal ic in lof quethan. 8. Mijn hart (is) bereid God! mijn hart is bereid. Zingen zal ik en lof zeggen.
9. Upsta guolihheide mina upsta psaltare in cithara. up sal ik stan adro. 9. Sta op mijne heerlijkheid; sta op psalmboek en citer. Ik zal opstaan in den dageraad.
10. Bigian sal ik thi an folkon herro. lof sal ik quethan thi an thiadi. 10. Biechten zat ik U bij de volken, Heer! lof zal ik U zeggen bij de heidenen.
11. Uuanda gimikilot ist untes te himelon ginatha thin. inde untes te uulcon uuarheit thin. 11. Want groot gemaakt is tot aan de hemelen uwe genade ende tot aan de watten uwe waarheid.
12. Upheue thi ouir himila got. in ouir alla ertha guoliheide thine. 12. Verhef U boven de hemelen, God! En boven al de aarde (zij) uwe heerlijkheid!
PSALM LVII PSALM LVII
Vs. 2. Of giuuaro geuuisso rihnussi spreket. rehlico irduomit kim manno. Vs. 2. Indien gij waarlijk (en) gewis regt spreekt , oordeelt (dan) regt, kinderen der menschen!
3. Geuuisso an hertin unriht uuirkit an erthon. an unreht bende iuuua macunt. 3. Gewis in het hart werkt gij onregt op de aarde, uwe handen maken onregt.
4. Gifiroda sint sundiga fan uuambun. irrodon fan riue spracun losathing. 4. De zondigen zijn ververd van de baarmoeder aan; zij dwaalden van (moeders) buik aan; zij spraken looze (leugenachtige) dingen.
5. Heimodi imi aftir gelicnussi slangin also aspidis douuero in stuppendero oron iro. 5. Heetmoedigheid is (bij) hen naar de gelijkenis van slangen, als van vergiftige adderslangen, die doof zijn en hare ooren stoppen.
6. Thie ne sal gihorin summa angalendero. in touferis galendiro uuislico. 6. Die niet zal hooren (naar) de stem der bezingenden en der toovenaars, die met wetenschap zingen.
7. Got tebrican sal tende iro an munde iro. kinnebaco leono sal tebrican got. 7. God zal verbreken hunne tanden en hunnen mond. De kinnebakken der leeuwen zal God verbreken.
8. Te nieuuethe cumum sulun also uuatur rinnende. thenit bogo sina untes sia ummethiga uuerlhin. 8. Tot niets zullen zij komen als rennend (loopend) water. Hij spant zijnen boog tot dat zij onmagtig worden.
9. Also uuahs that flutit ginumena uuerthunt. ouir fiel fuir in ne gesagon sunna. 9. Als was, dat vloeit, zullen zij weggenomen worden; vuur overviel (hen) en zij zagen de zon niet.
10. Er farnamin thorna iuuua haginthorn. also libbende also an abulge farsuuelgit sia. 10. Eer uwe doornen den hagedoorn vernamen, verzwelgt Hij (hen) als levenden, als in verbolgenheid.
11. Blithon sal rehlico so he gesiet uuraca. hendi sina uuascon sal an bluodi sundigis. 11. Verblijden zal de regtvaardige (zich), zoo hij de wraak ziet. Zijne handen zal hij wasschen in het bloed van den zondigen.
12. In quethan sal man of geuuisso ist uuasmo rihlico. geuuisso ist got irduomindi sia erthon. 12. En de mensch zal zeggen, indien er gewisselijk gewas (van vrucht) is voor den regtvaardigen, gewis is er (dan) een God , hen oordeelende op aarde.