Wapenstilstandsverdrag van Mudros

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wapenstilstandsverdrag van Mudros

Auteur Geallieerde legers
Genre(s) Verdrag
Brontaal Engels
Datering 30 oktober 1918
Bron http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/armistice_turk_eng.pdf
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Wapenstilstandsverdrag van Mudros op Wikipedia

Het wapenstilstandsverdrag van Mudros is een overeenkomst tot wapenstilstand afgesloten op 30 oktober 1918 tussen de geallieerde strijdmachten en Turkije dat een einde maakte aan de vijandelijkheden in het Nabije en Midden-Oosten. Hierbij is de vertaalde tekst van het volledige akkoord bestaande uit 25 artikels weergegeven.


Het wapenstilstandsverdrag met Turkije[bewerken]

The Armistice Convention with Turkey

I. Opening van de Dardanellen en de Bosporus, en veilige toegang tot de Zwarte Zee. Geallieerde bezetting van Dardanellen en Bosporus forten.

I.— Opening of Dardanelles and Bosporus, and secure access to the Black Sea. Allied occupation of Dardanelles, and Bosporus forts.

II. De posities van alle mijnenvelden, torpedobuizen, en andere obstakels in Turkse wateren dienen aangeduid te worden, en bijstand gegeven om deze te vegen of verwijderen volgens vereiste.

II.—Positions of all minefields, torpedo-tubes, and other obstructions in Turkish waters to be indicated, and assistance given to sweep or remove them as may be required.

III. Alle beschikbare informatie betreffende mijnen in de Zwarte Zee dient meegedeeld te worden.

III.—All available information as to mines in the Black Sea to be communicated.

IV. Alle geallieerde krijgsgevangenen en geînterneerde en gevangen Armeniërs dienen verzameld te worden in Constantinopel en onvoorwaardelijk uitgeleverd te worden aan de geallieerden.

IV.—All Allied prisoners of war and Armenian interned persons and prisoners to be collected in Constantinople and handed over unconditionally to the Allies.

V. Onmiddellijke demobilisering van het Turkse leger, behalve voor die troepen die vereist zijn voor de bewaking van de grenzen en voor het handhaven van de binnenlandse orde. (Aantal effectieven en hun verdeling later nog te beslissen door de geallieerden na overleg met de Turkse regering.

V.—Immediate demobilization of the Turkish army, except for such troops as are required for the surveillance of the frontiers and for the maintenance of internal order. (Number of effectives and their disposition to be determined later by the Allies after consultation with the Turkish Government.)

VI. Overgave van alle oorlogsbodems in Turkse wateren of in door Turkije bezette wateren; deze schepen dienen te worden geïnterneerd in de Turkse haven of havens die zullen aangeduid worden, uitgezonderd die kleine schepen vereist voor politie of gelijkaardige doeleinden in de Turkse territoriale wateren.

VI.—Surrender of all war vessels in Turkish waters or in waters occupied by Turkey; these ships to be interned at such Turkish port or ports as may be directed, except such small vessels as are required for police or similar purposes in Turkish territorial waters.

VII. De geallieerden hebben het recht om eender welk strategisch punt te bezetten in geval er een situatie ontstaat die de veiligheid van de geallieerden bedreigt.

VII.—The Allies to have the right to occupy any strategic points in the event of any situation arising which threatens the security of the Allies.

VIII Vrij gebruik door de geallieerde schepen van alle havens en ankerplaatsen nu bezet door Turkije en ontzegging van hun gebruik door de vijand. Vergelijkbare voorwaarden van toepassing op Turkse koopvaardijschepen in Turkse wateren voor handel en demobilisering van het leger.

VIII.—Free use by the Allied ships of all ports and anchorages now in Turkish occupation and denial of their use to the enemy. Similar conditions to apply to Turkish mercantile shipping in Turkish waters for purposes of trade and the demobilization of the army.

IX Gebruik van alle scheepherstellingsfaciliteiten in alle Turkse havens en arsenalen.

IX.—Use of all ship-repair facilities at all Turkish ports and arsenals.

X. Geallieerde bezetting van het Taurus tunnelsysteem.

X.—Allied occupation of the Taurus tunnel system.

XI. Onmiddellijke terugtrekking van de Turkse troepen uit Noordwest Perzië achter de vooroorlogse grens is al bevolen en zal worden uitgevoerd. Ontruiming van deel van Trans-Kaukasië door Turkse troepen is reeds bevolen; de rest zal ontruimd worden indien vereist door de geallieerden nadat deze de situatie daar bestudeerd hebben.

XI.—Immediate withdrawal of the Turkish troops from Northwest Persia to behind the pre-war frontier has already been ordered and will be carried out. Part of Trans-Caucasia has already been ordered to be evacuated by Turkish troops; the remainder is to be evacuated if required by the Allies after they have studied the situation there.

XII. Draadloze telegraaf en telegramstations zullen onder controle staan van de geallieerden, uitgezonderd berichten van de Turkse regering.

XII.—Wireless telegraphy and cable stations to be controlled by the Allies, Turkish Government messages excepted.

XIII. Verbod op het vernietigen van elk scheeps-, militair of handelsmaterieel.

XIII.—Prohibition to destroy any naval, military, or commercial material.

XIV Faciliteiten zullen verschaft worden voor de aankoop van kolen en olie, en scheepsmaterieel van Turkse bronnen, nadat aan de behoeften van het land is voldaan. Geen van bovengenoemde goederen zullen uitgevoerd worden.

XIV.—Facilities to be given for the purchase of coal and oil fuel, and naval material from Turkish sources, after the requirements of the country have been met. None of the above material to be exported.

XV. Geallieerde controleofficieren worden ingezet op alle spoorwegen, inbegrepen de delen van de Transkaukasische spoorwegen die nu onder Turkse controle staan, die vrij en volledig ter beschikking dienen te staan van de geallieerde autoriteiten, daarbij de noden van de bevolking de benodigde overweging gevend. Dit artikel houdt de geallieerde bezetting van Batoum in. Turkije zal geen bezwaar aantekenen tegen de bezetting van Baku door de geallieerden.

XV.—Allied Control Officers to be placed on all railways, including such portions of the TransCaucasian Railways as are now under Turkish control, which must be placed at the free and complete disposal of the Allied authorities, due consideration being given to the needs of the population. This clause to include Allied occupation of Batoum. Turkey will raise no objection to the occupation of Baku by the Allies.

XVI. Overgave van alle garnizoenen in Hedjaz, Assir, Jemen, Sirië, en Mesopotamië aan de dichtsbijzijnde geallieerde bevelvoerder; en de terugtrekking van troepen uit Cicilië, uitgezonderd deze nodig voor de ordehandhaving, zoals bepaald zal worden in artikel V.

XVI.—Surrender of all garrisons in Hedjaz, Assir, Yemen, Syria, and Mesopotamia to the nearest Allied Commander; and the withdrawal of troops from Cicilia, except those necessary to maintain order, as will be determined under Clause V.

XVII. Overgave van alle Turkse officieren in Tripolitania en Cyrenaica aan het dichtsbijzijnde Italiaanse garnizoen. Turkije garandeert het stopzetten van de bevoorrading en communicatie met deze officieren indien deze het bevel tot overgave negeren.

XVII.—Surrender of all Turkish officers in Tripolitanië and Cyrenaica to the nearest Italian garrison. Turkey guarantees to stop supplies and communication with these officers if they do not obey the order to surrender.

XVIII. Overgave van alle bezette havens in Tripolitanië en Cyrenaica, Misurata inbegrepen, aan het dichtstbijzijnde geallieerd garnizoen.

XVIII.—Surrender of all ports occupied in Tripolitania and Cyrenaica, including Misurata, to the nearest Allied garrison.

XIX. Alle Duitsers en Oostenrijkers, zeelui, militairen, en burgers, dienen binnen de maand uit de Turkse dominions geëvacueerd te worden: zij die in afgelegen districten verblijven zo snel als nadien mogelijk is.

XIX.—All Germans and Austrians, naval, military, and civilian, to be evacuated within one month from the Turkish dominions: those in remote districts to be evacuated as soon after as may be possible.

XX. Naleving van de bevelen die kunnen gegeven worden voor het ontdoen van de uitrusting, wapens en munitie, inclusief transport, van dat deel van het Turks leger dat gedemobiliseerd wordt volgens artikel V.

XX.—The compliance with such orders as may be conveyed for the disposal of the equipment, arms, and ammunition, including transport, of that portion of the Turkish Army which is demobilized under Clause V.

XXI. Een geallieerde vertegenwoordiger zal gedetacheerd worden bij het Turks ministerie van bevoorrading ten einde de geallieerde belangen te vrijwaren. Deze vertegenwoordiger dient van alle voor dit doel noodzakelijke informatie voorzien te worden.

XXI.—An Allied representative to be attached to the Turkish Ministry of Supplies in order to safeguard Allied interests. This representative is to be furnished with all information necessary for this purpose.

XXII. Turkse gevangenen dienen ter beschikking gehouden te worden van de geallieerde mogendheden. De vrijlating van Turkse burgergevangenen die te oud zijn voor militaire dienstplicht zal in overweging genomen worden.

XXII.—Turkish prisoners to be kept at the disposal of the Allied Powers. The release of Turkish civilian prisoners over military age to be considered.

XXIII. Turkije verplicht er zicht toe alle betrekkingen met de Centrale mogendheden stop te zetten.

XXIII.—Obligation on the part of Turkey to cease all relations with the Central Powers.

XXIV. In geval van onrust in de zes Armeense vilayets, behouden de geallieerden zich het recht voor eender welk deel ervan te bezetten.

XXIV.—In case of disorder in the six Armenian vilayets, the Allies reserve to themselves the right to occupy any part of them.

XXV. De vijandelijkheden tussen de geallieerden en Turkije zullen gestaakt worden vanaf het middaguur, lokale tijd, op donderdag 31 okotber 1918.

XXV.—Hostilities between the Allies and Turkey shall cease from noon, local time, on Thursday, 31st October, 1918.

Ondertekend in duplo aan boord van HMS Agamemnon, in Port Mudros, Lemnos, 30 oktober 1918.

Signed in duplicate on board His Britannic Majesty’s Ship Agamemnon, at Port Mudros, Lemnos, the 30th October, 1918.

Arthur Calthorpe, Hussein Raouf Rechad Hikmet Saadullah