Wapenstilstandsverdrag van Thessaloniki

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wapenstilstandsverdrag van Thessaloniki

Auteur Geallieerde legers
Genre(s) Verdrag
Brontaal Engels
Datering 29 september 1918
Bron https://archive.org/details/armisticeagreeme00alli/page/n24
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wapenstilstandsverdrag van Thessaloniki op Wikipedia

Het wapenstilstandsverdrag van Thessaloniki is een overeenkomst tot wapenstilstand afgesloten op 29 september 1918 tussen de geallieerde strijdmachten en Bulgarije dat een einde maakte aan de vijandelijkheden op het Balkanfront. Hierbij is de vertaalde tekst van het volledige akkoord bestaande uit elf artikels weergegeven (7 openbare en 4 geheimgehouden artikels).

Bulgaarse wapenstilstandsverdrag 29 September 1918[bewerken]

Bulgaria Armistice Convention September 29, 1918

MILITAIRE CONVENTIE TER REGELING VAN DE VOORWAARDEN TOT STAKEN VAN DE VIJANDELIJKHEDEN TUSSEN DE GEALLIEERDE MOGENDHEDEN EN BULGARIJE.

MILITARY CONVENTION REGULATING THE CONDITIONS OF THE SUSPENSION OF HOSTILITIES BETWEEN THE ALLIED POWERS AND BULGARIA.

I. Onmiddellijke ontruiming van de nog steeds door Bulgarije bezette territoria in Griekenland en Servië; vee, graan of voorraden zullen niet uitgevoerd worden uit deze territoria, die onbeschadigd zullen nagelaten worden, de Bulgaarse burgerlijke administratie zal in functie blijven in de Bulgaarse gebieden die eigenlijk bezet zijn door de geallieerden.

(1) Immediate evacuation of the territories still occupied by Bulgarians in Greece and Serbia; no cattle, cereals, or provisions to be exported from such territories, Which must be left undamaged, the Bulgarian civil administration will continue to function in the parts of Bulgaria actually occupied by the Allies.

II. Onmiddellijke demobilisering van het volledige Bulgaarse leger, met uitzondering van een strijdkracht bestaande uit 3 divisies van elk 16 bataljons, 4 cavalerieregimenten, die als volgt zullen ingezet worden; 2 divisies voor de bescherming van de oostelijke grens van Bulgarije, en van de Dobrudja, en 1 divisie voor de bewaking van de spoorlijnen.

(2) Immediate demobilization of the entire Bulgarian Army, with the exception of a fighting force comprising 3 divisions of 16 battalions each, 4 regiments of cavalry, which will be employed, 2 divisions for the defense of the east frontier of Bulgaria, and of the Dobrudja and 1 division for guarding the railways.

III. Overgave, op door het oppercommando van de oostelijke legers aangeduide punten, van wapens, munitie en legervoertuigen van de gedemobiliseerde eenheden, die opgeslagen zullen worden door de Bulgaarse autoriteiten onder controle van de geallieerden. Ook de paarden zullen overhandigd worden aan de geallieerden.

(3) Surrender at points designated by the high command of the armies of the east of arms, munitions, and military vehicles belonging to the elements demobilized, which will be stored by the Bulgarian authorities and under the control of the Allies. The horses also will be handed over to the Allies.

IV. Teruggave aan Griekenland van het materieel van het vierde Griekse legercorps, ontnomen aan het Grieks leger bij de bezetting van Oost-Macedonië, in zover het niet naar Duitsland verzonden werd.

(4) Restitution to Greece of the material of the Fourth Greek Army Corps, taken from the Greek Army at the occupation of eastern Macedonia, in so far that it has not been sent to Germany.

V. De Bulgaarse legereenheden die zich nu ten westen van de meridiaan van Uskub bevinden zullen hun wapens neerleggen en zullen tot nader order beschouwd worden als krijgsgevangenen; de officieren wordt het toegestaan hun sabels te behouden.

(5) The elements of the Bulgarian troops now at the west of the meridian of Uskub will lay down their arms and will be considered until further order, as prisoners of war; the officers will be allowed to keep their swords.

VI. De Bulgaarse krijgsgevangenen in het Oosten zullen tot de vrede bereikt wordt, door de geallieerde legers te werk gesteld worden zonder wederkerigheid in deze ten aanzien van de geallieerde krijgsgevangenen. Deze laatsten zullen onmiddellijk uitgeleverd worden aan de geallieerde autoriteiten en gedeporteerde burgers zullen geheel vrij zijn terug te keren naar hun eigen land.

(6) The Bulgarian prisoners of war in the East will be employed by the allied armies until the peace without reciprocity as concerning the prisoners of war of the Allies. These last will be immediately surrendered to the allied authorities and deported civilians will be wholly free to reenter their own country.

VII. Duitsland en Oostenrijk zal een uitstel van vier weken toegekend worden om hun troepen en militaire organisaties terug te trekken uit Bulgarije. De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van de centrale mogendheden, alsook hun burgers, moeten zich tijdens deze zelfde periode terugtrekken. De bevelen voor het staken van de vijandelijkheden zullen gegeven worden op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst.

(7) Germany and Austria will be allowed a delay of four weeks to withdraw their troops and military organizations from Bulgaria. The diplomatic and consular representatives of the Central Powers, as well as their citizens, must withdraw in this same period. The orders for the cessation of hostilities will be given at the time of the signature of the present convention.

(Getekend) Gen. Franchet D'Espèret. (Getekend) Andrej Ljaptsjev. Gen.Lukov

MILITAIR CONVENANT TER REGELING VAN DE VOORWAARDEN TOT STAKEN VAN DE VIJANDELIJKHEDEN TUSSEN DE GEALLIEERDE MOGENDHEDEN EN BULGARIJE. GEHEIME ARTIKELS.

MILITARY COVENANT REGULATING THE CONDITIONS OF THE SUSPENSION OF HOSTILITIES BETWEEN THE ALLIED POWERS AND BULGARIA. SECRET ARTICLES.

I De eventuele passage van de geallieerde strijdkrachten door Bulgaars grondgebied, alsook het gebruik van spoorwegen, wegen, waterwegen, en havens, zullen het voorwerp uitmaken van een speciale overeenkomst tussen de Bulgaarse regering en het oppercommando van het Oostelijk leger. Enige onderhandelingen hieromtrent zullen beginnen binnen zowat acht dagen ten hoogste. Zij zullen tevens betrekking hebben over de controle van telefoon, telegraaf en radiozendstations.

(1) The eventual passage of the Allied military forces over Bulgarian territory, as well as the utilization of railways, roads, waterways, and harbors, will be the object of a special covenant between the Bulgarian Government and the High Command of the Army of the East. Some negotiations to this effect will begin in about eight days at the most. They will concern, also, the control of telephone, telegraph, and the stations of T. S. F.

II. Een zeker aantal strategische punten in het Bulgaarse binnenland zullen bezet worden door de grote geallieerde mogendheden. Deze bezetting zal provisorisch zijn, en zal uitsluitend dienen als waarborg. Zij zal geen aanleiding geven tot dwang of willekeurige opeising. De opperbevelhebber van het leger geeft de verzekering dat tenzij zich ongewone omstandigheden voordoen, Sofia niet bezet zal worden.

(2) A certain number of strategical points in the interior of the Bulgarian territory will be occupied by the great allied powers. This occupation will be provisional, and will serve purely as a guaranty. It will not give way to coercion or arbitrary requisition. The General in Chief of the armies gives assurance that unless unusual circumstances arise, Sofia will not be occupied.

III. De opperbevelhebber behoudt zichzelf, indien noodzakelijk, het recht voor de absolute stopzetting te eisen van elke relatie tussen Bulgarije en haar voormalige bondgenoten.

(3) The General in Chief reserves for himself, in case of necessity, the right to demand absolute cessation of every relation between Bulgaria and her former allies.

IV. De openstelling van Bulgaarse havens voor de schepen van de geallieerde en neutrale mogendheden.

(4) The opening of Bulgarian ports to the vessels of allied and neutral powers.

(Getekend) Gen. Franchet D'Espèret. (Getekend) Andrej Ljaptsjev. Gen.Lukov