Arbeidsomstandighedenwet 1998/Hoofdstuk 8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Arbeidsomstandighedenwet_1998/Hoofdstuk_7 Arbeidsomstandighedenwet 1998/Hoofdstuk 8 Arbeidsomstandighedenwet_1998 >


Copyright.svg   Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)   PD-icon.svg
Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied
Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid
Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de
ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende
werknemers en de regeling van de deskundige bijstand
Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen
Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen
Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep
Hoofdstuk 7. Sancties
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen[bewerken]

Kosten[bewerken]

Artikel 44[bewerken]

De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.

Gemeente[bewerken]

Artikel 45[bewerken]

Indien bijzondere omstandigheden van plaatselijke aard in een gemeente voorschriften betreffende onderwerpen, waarop deze wet betrekking heeft, nodig maken, die niet bij algemene maatregel van bestuur zijn gegeven, kunnen deze voorschriften door de gemeenteraad worden vastgesteld. Deze voorschriften behoeven Onze goedkeuring. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Wet op de economische delicten[bewerken]

Artikel 46[bewerken]

[Wijzigt de Wet op de economische delicten]

Evaluatie[bewerken]

Artikel 47[bewerken]

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel 20 en vervolgens telkens na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de krachtens artikel 20, tweede lid, aangewezen instellingen.

Intrekking[bewerken]

Artikel 48[bewerken]

De Arbeidsomstandighedenwet wordt ingetrokken.

Overgang[bewerken]

Artikel 49[bewerken]

De straffen gesteld op de bij de Arbeidsomstandighedenwet juncto artikel 1, onderdeel 4, van de Wet op de economische delicten strafbaar gestelde feiten waarvoor ingevolge deze wet slechts een bestuurlijke boete kan worden opgelegd en die begaan zijn voor de dag van inwerkingtreding van deze wet of de desbetreffende onderdelen of artikelen daarvan, blijven van toepassing.

Artikel 50[bewerken]

Voor de toepassing van deze wet worden het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en de Arbeidsomstandighedenregeling geacht te zijn vastgesteld krachtens deze wet.

Artikel 51[bewerken]

Voor de toepassing van deze wet worden vrijstellingen en ontheffingen alsmede andere besluiten die door Onze Minister genomen zijn op grond van het bij of krachtens de in artikel 48 genoemde wet bepaalde en die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet nog van kracht zijn, geacht te zijn verleend onderscheidenlijk genomen krachtens deze wet.

Overgangsrecht wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen

Artikel 52[bewerken]

1. Voorzover de bijstand bij de taak, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, niet binnen het bedrijf of de inrichting is georganiseerd, behoeft artikel 14, tweede lid, onderdeel b, niet te worden toegepast totdat de overeenkomst met de arbodienst is geëxpireerd, doch uiterlijk tot 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen (Stb. 2005, 202).
2. Voorzover de bijstand, bedoeld in artikel 14a, tweede lid, niet binnen het bedrijf of de inrichting is georganiseerd, behoeft artikel 14a, tweede lid, niet te worden toegepast totdat de overeenkomst met de arbodienst is geëxpireerd, doch uiterlijk tot 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen (Stb. 2005, 202).
3. Artikel 14, derde lid, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen (Stb. 2005, 202) is van toepassing tot het tijdstip waarop op grond van het eerste of het tweede lid voornoemde wet wordt toegepast.

Artikel 53[bewerken]

[Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 54[bewerken]

[Vervallen per 29-12-2000]

Overgang verzoeken en beroepen[bewerken]

Artikel 55[bewerken]

De behandeling van verzoeken en beroepen, welke voor de inwerkingtreding van deze wet zijn gedaan onderscheidenlijk ingesteld op grond van hetgeen bepaald is bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voortgezet op de voet van deze wet.

Arbeidstijdenwet[bewerken]

Artikel 56[bewerken]

[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet[bewerken]

Artikel 57[bewerken]

[Wijzigt de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet.]

Wet medezeggenschap onderwijs 1992[bewerken]

Artikel 58[bewerken]

[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten[bewerken]

Artikel 59[bewerken]

[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Wet op de ondernemingsraden[bewerken]

Artikel 60[bewerken]

[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Wet privatisering RBB[bewerken]

Artikel 61[bewerken]

[Wijzigt de Wet privatisering RBB.]

Organisatiewet sociale verzekeringen[bewerken]

Artikel 62[bewerken]

[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Ziektewet[bewerken]

Artikel 63[bewerken]

[Wijzigt de Ziektewet.]

Burgerlijk Wetboek[bewerken]

Artikel 64[bewerken]

[Wijzigt het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Inwerkingtreding[bewerken]

Artikel 65[bewerken]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Citeertitel[bewerken]

Artikel 66[bewerken]

Deze wet wordt aangehaald als: Arbeidsomstandighedenwet 1998.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1999

  • BEATRIX
  • De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
    J.F. Hoogervorst
  • Uitgegeven de negenentwintigste april 1999
    De Minister van Justitie,
    A.H. Korthals