Architectura/Jaargang 5/Nummer 14/1897

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘1897. Architectura. Schetsprijsvragen. Concept’ door Jos. Cuypers, voorzitter, J.L.M. Lauweriks, 1e secretaris
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 14 (zaterdag 3 april 1897), p. 79-80. Publiek domein.

[ 79 ]

concept. 1897. ARCHITECTURA.
SCHETSPRIJSVRAGEN.
III. ontwerp voor een omslag om de leescirkel-portefeuille van architectura. prijs f 12,50.
Tijd van inlevering voor of op donderdag 29 april 1897.
IV. ontwerp voor een verandah. prijs f 12,50.
Tijd van inlevering voor of op donderdag 6 mei 1897.
algemeene bepalingen.

 De ontwerpen moeten uiterlijk ten 4 ure des namiddags op den datum van inlevering hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan het adres van den 1en {{sp|Secretaris van het genootschap a. et a. American Hotel te amsterdam.
 Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden naambrief; op den omslag daarvan moet voorkomen:

1o. het motto waaronder het ontwerp is ingezonden;

2o. een correspondentie-adres om zoo noodig met den ontwerper in briefwisseling te kunnen treden;

3o. nauwkeurige opgave van het jaartal en den datum van inzending en van het nummer en de soort der prijsvraag.
 De naam van den vervaardiger mag op de teekeningen niet voorkomen. Wanneer aan bovengenoemde bepalingen niet wordt voldaan, zullen de ontwerpen niet voor mededinging in aanmerking komen. [ 80 ]
 De jury heeft het recht om, in geval geen bekroning wordt toegekend, de beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen, welke volgens haar oordeel op een dergelijke belooning aanspraak kunnen maken.
 Juryleden zijn de heeren w. kromhout cz., h. g. jansen eu k. de bazel.

PROGRAMMA’S.

III. ontwerp voor een omslag om de leescirkel-portefeuille van architectura.

 De teekening moet gedacht in een kleur, op grijs linnen te worden gedrukt.
 De afmetingen der portefeulle zijn:
 hoogte 0.50
 breedte 0.35
 breedte van den rug 0.025.
 Gevraagd wordt een teekening op ware grootte voor uitvoering geschikt.
 Op de voorzijde moet voorkomen het opschrift: „Architectura et Amicitia. Leescirkel No

IV. ontwerp van een verandah.

 De verandah wordt verondersteld te zijn gelegen achter een kamer grenzende aan een tuin, de breedte van deze kamer is zes meter; onder deze kamer is gelegen een keuken breed 4.00 M. en daarnaast eene gang breed 1.76 M.
 De vloer van keuken en gang zijn gelegen 1 M. onder den tuin, die van de kamer 2 M. boven den tuin, de hoogte van den kamervloer tot den vloer van de daarboven gelegen verdieping is 4.25 M. De breedte van de verandah mag ten hoogste 2.50 M. bedragen. Het gedeelte onder den kamervloer gelegen moet van steen, het overige gedeelte van hout worden samengesteld[.] Van uit de verandah en van uit de gang moet de tuin toegankelijk zijn.
 Wordt verlangd vooraanzicht, plattegronden en doorsneden, waarop ook is geteekend de scheidingsmuur met de toegangen van uit kamer, keuken en gang naar de verandah.
 Deze teekeningen op schaal 1 à 20 verder zoo noodig verduidelijkende details op schaal 1 à 10.
 De teekeningen moeten in inktlijnen worden uitgevoerd binnen een rand groot 0.35 × 0.49 M.
 Het Bestuur van het genootschap,
jos. cuypers, voorzitter.
j. l. m. lauweriks, 1e secretaris.