Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen van het Genootschap’ door J.L.M. Lauweriks
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), [p. 13]. Publiek domein.

[ 13 ] MEDEDEELINGEN VAN HET
GENOOTSCHAP.

 1e. De 1048ste gewone vergadering zal gehouden worden op Woensdag 20 Januari 1897 ’s avonds 8 uur in het genootschapslokaal Leidscheplein alhier.

Agenda:

 a. Ballottage van den Heer J. van Wijngaarden, aspirant-lid, voorgesteld door de Heeren A. H. Zinsmeister en W. van Boven.
 b. Benoeming door de vergadering van zes gewone leden, die in overleg met het bestuur de jury zullen benoemen voor de prijsvragen 1897—1898.
 c. Benoeming der commissie, bestaande uit drie bestuurders en vier gewone leden, voor de wetsherziening.
 d. Het kiezen van twee leden voor de redactie.
 e. Bijdrage — tentoonstelling van houtsnede-teekeningen enz. — werken van de Bazel en Lauweriks te Amsterdam.
 2e Tot buitenlid is toegetreden de Heer H. Masselink, Bouwkundige te Nijmegen.
 3e De Heer C. J. Covens heeft de benoeming tot lokaal-commissaris aangenomen.
 4e De Heer J. E. van Niftrik heeft voor de candidatuur der Redactie bedankt.
 5e De antwoorden ingekomen op de 3e prijsvraag 1896—1897 „Een boschwachterswoning” blijven tot ná 20 Januari in het genootschapslokaal geëxposeerd.
 5e Bestuursleden worden er aan herinnerd, dat éen uur voor de gewone vergadering eene bestuursvergadering gehouden wordt.
 7e Hoofdstuk IX Wetsherziening artikel 53 der genootschapswet.
 „Om de vijf jaren zal eene algemeene wetsherziening plaats hebben.
 „De samenstelling van de ontwerp-wet wordt opgedragen aan eene commissie, bestaande uit drie bestuurders en vier gewone leden, door de vergadering te benoemen.
 „Aan deze commissie worden alle stukken, hierop betrekking hebbende, ter hand gesteld.
 „De concept-wet wordt binnen veertien dagen na de indiening, in behandeling genomen, na vóór dien tijd minstens 14 dagen ter lezing te hebben gelegen.
 „Voorstellen tot wijziging der wet moeten door de leden schriftelijk bij den 1en secretaris worden ingediend vóór 15 Maart van het jaar, waarin de wetsherziening plaats heeft.
 8e Van af 25 Januari tot 1 Februari worden de portefeuilles voor den leescirkel niet verzonden.

Namens het Bestuur 
de 1e Secretaris
J. L. M. LAUWERIKS.