Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden/Verklaring

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeenten Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden (1806)

Verklaring gevoegd achter het authentique afschrift der Evangelische Gezangen

Naamlijst der inteekenaren


[ x ]

VERKLARING

GEVOEGD ACHTER HET

AUTHENTIQUE AFSCHRIFT

DER

EVANGELISCHE GEZANGEN.
Wij ondergeschrevene Predikanten en Ouderlingen, door alle de Synoden der Nederlandsche Hervormde Gemeenten, volgens derzelver bijzondere Refolutien, gecommitteerd en geauctoriseerd tot het verzamelen en vervaardigen van een Evangelisch Gezangboek, om, benevens het Boek der Psalmen, bij den openbaren Godsdienst gebruikt te worden, daartoe opzettelijk alhier in den Haag vergaderd, verklaren de voorstaande Evangelische Gezangen, overeenkomstig onze gedane keuze, gemaakte veranderingen, aangenomene spel- en schrijfregels geboekt te zijn, en dus voor het eenige echte afschrift van dezelve te houden; als mede dat wij met alle naauwkeurigheid hebben toegezien, dat daarin niets mogte voorkomen, eenigzins strijdig met de aangenomene leer der Nederlandsche Hervormde Kerk, zoo als die naar Gods Woord, in den Heidelbergschen Catechismus, de Belijdenis des geloofs, en de Canones van het Synode Nationaal, te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 gehouden, vervat is; gelijk wij ook in gemoede verklaren, dat in dezelve niets gevonden [ xi ] wordt, in het allerminste afwijkende van de bovengemelde Formulieren van eenigheid: het welk alles wij getuigen met onderteekening onzer handen.

 (Is geteekend)

Wegens de Synode van GELDERLAND:

AHAZUËRUS VAN DEN BERG, Predikant te Arnhem.
PETRUS ISAÄCUS DE FREMERIJ, Professor en Predikant in den Bosch.

Wegens de Synode van ZUIDHOLLAND:

JAN SCHARP, S. S. Theol. Doctor en Predikant te Rotterdam.
MATTHIAS JORISSEN, Predikant in 's Gravenhage.
PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE, Oud-Ouderling in 's Hage.

Wegens de Synode van NOORDHOLLAND:

ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS, Predikant te Hoorn.
ABRAHAM RUTGERS, Predikant te Haarlem.

Wegens ZEELAND:

HERMANNUS ADRIANUS BRUINING, Predikant te Vere.
PETRUS JANSSEN, Predikant te Bergen op Zoom.

Wegens de Synode van UTRECHT:

GERHARDUS MASMAN, Predikant te Utrecht.
[ xii ]
JOHANNES ANTHONIJ LOTZE, voorheen Predikant aan den Maartensdijk, nu Theol. Doctor, Professor en Academie-Prediker te Franeker.
BAREND TAAIJ, Predikant te Rhenen.

Wegens de Synode van VRIESLAND:

MARCUS JAN ADRIANI, Predikant in Aengwirden.
BERNARDUS VAN WEEMEN, Predikant te Leeuwarden.

Wegens de Synode van OVERIJSSEL:

RHIJNVIS FEITH, Oud-Ouderling te Zwolle.

Wegens de Synode van Stad en Landen van GRONINGEN:

HERMAN MUNTINGHE, Theol. Doctor, Professor der H. Godgeleerdheid en Kerkelijke Geschiedenissen, en Academie-Prediker te Groningen.
JOHANNES RUTGERS, Predikant te Groningen.

Wegens de Synode van DRENTHE:

GERARDUS SMIT, Predikant te Meppel.

 (Lager staat)

 De bovengaande onderteekening is geschied in de algemeene Vergadering der Gecommitteerden voornoemd, den 6 September 1805.

 mij present

T. SCHARP,
Scriba.