Keulemans Onze vogels 3 (1876)/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
2 Onze vogels in huis en tuin, deel 3 door John Gerrard Keulemans

3. De groene ara

4


[ Pl03 ]

Keulemans Onze vogels 3 03.jpg

[ 10 ]
 

DE GROENE ARA.

ARARA MILITARIS.


De hier afgebeelde vogel wordt in verschillende landen ook de „Soldaten-Ara" genoemd, in navolging van zijn wetenschappelijken soortnaam, die wederom schijnt afgeleid te zijn van zijne effen groene kleur, welke, althans volgens de meening van Linnaeus, bijzonder veel overeenkomst had met de uniform der soldaten (waarschijnlijk der Zweedsche soldaten uit den tijd van Linnaeus); volgens de meening van anderen daarentegen, zouden deze vogels dien militairen naam te danken hebben aan hunne gewoonte om steeds bij troepen te leven en dikwijls in ééne regte lijn, als ware 't in één gelid, naast elkander te zitten.

Het woongebied dezer soort strekt zich uit over geheel Brazilië, Peru, Bolivia met de Argentijnsche Republiek en noordelijk tot Mexico. Zij is het meest algemeen in Nederlandsch West-Indië, en wordt in Paramaribo menigvuldig in kooijen gehouden. Men vindt haar ook op het eiland Jamaïca, waar deze vogels echter, naar men onderstelt, niet inheemsch zijn, maar, door de aldaar veeltijds woedende najaarsorkanen voortgezweept, zijn komen aanwaaijen, om later weêr, bij gunstigen wind, naar het vasteland terug te keeren. Trouwens vermeldt ook Brehm, dat zij aldaar uitsluitend omstreeks October overkomen, waaruit ook hij de gevolgtrekking maakt, dat zij dan door den storm derwaarts zijn overgevoerd.

Ten opzigte zijner levenswijze vertoont de Groene Ara weinig verschil met de overige soorten; alleen is hij minder luidruchtig, ja zelfs stil en bedaard. Met betrekking tot zijne wijze van nestelen, de eijeren en verdere bijzonderheden, het broeijen betreffende, komt hij geheel met alle andere bekende soorten van Ara's overeen.

Ofschoon niet zeldzaam, wordt hij toch minder dan de Roode en Blaauwe soort in gevangen staat aangetroffen, waarschijnlijk doordien hij, wegens het [ 11 ] minder opzigtige van zijn gevederte, ook minder in trek is. De koopprijs belet echter geenszins zijne algemeene verspreiding onder de vogelliefhebbers; want men betaalt er zelden meer dan 30 à 40 gulden voor. Aan den anderen kant is het ook waar, dat hij in gevangenschap op verre na niet dat vermakelijke aanbiedt, hetwelk men van den Rooden en den Blaauwen Ara ondervindt; want hij is niet alleen te stil van aard, maar ook een slecht leerling in de praatkunst; wel kunnen sommigen eenige woorden uiten, doch zij zijn steeds zoo onduidelijk en zwak van spraak, dat men hen slechts moeijelijk verstaan kan.

Tot voedsel geve men hem zaden en vruchten, en behandele hem overigens even als de reeds beschreven soorten van Ara's.

Behalve dezen, komen er nu en dan Hyacinth-Ara's ter markt; doch dit is een zeer zeldzame vogel, en hij wordt dan ook, behalve in diergaarden, schaars bij vogelliefhebbers aangetroffen. Deze soort is de grootste van allen; zij is geheel donkerblaauw, en heeft de naakte wangen helder oranjegeel. Zij bewoont Brazilië, noordelijk tot de Amazonen-rivier.

Eene andere, uiterst zeldzame soort, de Arrakan der Brazilianen (Arara severa), door sommigen ook Grenadier genoemd, herinnert, door de kleur van haar gevederte, aan de Groene, hier afgebeelde soort. Zij is echter fraaijer van kleuren, heeft de onderdeelen en ondervleugelveêren donkerrood, is blaauwer in den nek, en onderscheidt zich vooral door hare geringere grootte.

De Marakana (Arara maracana) gelijkt veel op de laatstgenoemde soort, doch heeft den stuit en het midden van den buik donker roestrood, en is onder den vleugel groen en geel. Deze soort bewoont het Zuiden van Brazilië, alsmede Paraguay en Peru.