Kunstreis door Frankrijk, Zwitserland, Italië en Engeland: eerste deel/Dagboek

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dagboek
pages 21-55

[ 21 ]

DAGBOEK van den REIZIGER.

Het gezelschap, dat ik in de diligence aantrof, leverde geene stof ter schetsing. Ook was ik weinig gestemd om deel in het gesprek te nemen; nog minder belang boezemde mij het bekende onbeduidende landschap tot aan Naarden in, daar hetzelve gedurende dit jaargetijde steeds overstroomd is. Hooger dreven bereikt hebbende, aan het Geldersch kwartier grenzende, scheen ik vrijer te ademen; en zoo liep ik dan ook, waartoe ik eenen goeden adem behoefde, op eenen draf door Nijmegen, waar ik om zeven ure aankwam. Ik snelde van den officier der wacht naar den plaatsmajoor ter visering van mijnen pas, en van daar weder naar het bureau van policie, (dat een fooitje kostte? geraden), om nog met den snelwagen, die op zijn vertrek stond, mijne reis dien avond naar Kleef te kunnen voortzetten. Als de laatst aangekomene, kwam ik op den bijwagen te zitten, waar ik van mijne reisgenooten vernam, dat van Kleef naar Aken de diligence niet geregeld doorreed, en men genoodzaakt was in [ 22 ] Nuys eenen dag te toeven. Ziedaar een fraai vooruitzigt, dacht ik. Nuys is geen .Amfterdam, Pa- njs of Rome , en dan in dit ongunftig faizoen al- daar eenen d.tg geblokkeerd te moeten zitten l zoo maakfe ilt; -~~>~~t !llij~ ~zam~l~:paar; aan,~eko­ mene reisgenooten partij , om met extra-post naar Aken door te rijden. Intusfchen hielden wij fiil te Kranenburg; dáár, waar de_ Pruisfifche douanen zich nestelen , en eiken reiziger toevoegen : " haóen " .Sie etwas zu óeclarleren 1" ' -"

i Daar .Jt.: ~ulks. meç "; o~eii'-~ b~w:ootdde, liet

nien piij: Ol)gem~id. · ... . ·,( ...; __ . .: .. ·.".." ., . • r .Ter_ middemacbt .te Klfef :nng~k()jD!!Q zijnd~, palJlen, wij .rdedclijk·: onze. »14ttfm ·v.~~i pen fnelwa.- p, .~llJ,·~N~V·:.::Ik: .•reeg 1-No-< .:·9;, :ml ~ OQ~" • blik ,..unimide: .venoeven , .·gedacht ;k ~ mijn No.. 1; epJ ~te~ Qtij.in:her..logelilent t~9v.er.• het óuret11" · lk attt·• '··;ve17mee~ ~, in :dw":Ra0t1Jfçhen Ktizer~ Zi.et ! · daar .komt .men . mij· ieensklaps ,.verwittige.a -; ~ ~ijne .l>~J~ :mtt den:fnelwagen:·Jliet mecJe- .ge" ~Q- -~~·.-w~den'.en; dczelv.;e:per .vriu:htw:age~ g~ 1!HiÏtl-ertf '· !'1Ql1&l~ wol'den" ~.ie ,driemaal t"s, w~eks f.Ü'4•, · '.l'eg~" wil1 ui, dank ifwc;r~, ·dk .. mijn, f9tk' pé eq_ . bied .~n·goed drinkgeld. l.UU ..r, !re. vergeefs.; k ... bid, · ik .. fm~e'k ••,. -,Ja ,!:i-~en '. nacàt l Qiets '°n helpen ••. ·()e 1Qstd'r'ç#1m~sr.er, die reeds )fulg .gci~~ht .. had,.io zijn bW.· te ;liggeii, ,de reizï,. ~rs, (Jl_ hPJ.me.:baptdje verw,'°fc)JeQ<k., _,,die 209 *' aan· [ 23 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/41 [ 24 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/42 [ 25 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/43 [ 26 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/44 [ 27 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/45 [ 28 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/46 [ 29 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/47 [ 30 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/48 [ 31 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/49 [ 32 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/50 [ 33 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/51 [ 34 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/52 [ 35 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/53 [ 36 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/54 [ 37 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/55 [ 38 ] de noodigste kleedingstukken ontbloot, weder met verv~ing:.doorloopende•. ·Op· den middág. ging ik bezijden ·den fch~wburg de nieuwe ftraat bezigti- gen , welke. achter .denzelven eenen aanvang neemt. In het· voorbijgaan bezag ik het fraaije gebouw van den heer · COQUER:eL, (die te Luilt geplunderd is geworden)•..De beide vleugels van dit gebouw, aan ·, de ilmat gelegen , zijn aan elkander vereenigd , door een voortreffelijk ijzeren hekwerk , overdèkt met een· balkoo , zoodat men over hetzelve vati den eenen .naar den andèren vleugel gaan.kan. Tegenover hetzelve flut het Regeringshuis, een kapitaalbrok, waarop onderfcheidene iidelaars ·prijken. De nieu- we breede ftraat eenigzins klimmende , is zamenge- . f ield uit modeme in goeden fl:ijl gebouwde huizen , zeer tltgant, en niet gechargeerd door foms ·zoo zonderling aangebragt wordende ornamenten. De balkons · der huizen alleen bevatten die meerendeels verguld. ..De h~erfchende toon der huizèn iS g.eel- achcig; velen zijn geheel w.it gepleisterd. Daar de ingangen .gelijkvloers zijn, vereenigen zich .deze met de breede trottoirr.

,
Aan de barri~re .of beter gezegd , bet fmaakvol1e

hekwerk gekomen, dat de .aloude ftadspoórt. ver~ vang~ , .zag ik weder den nieuwen aanleg eenèr fl:raat ; kort0" Aken .belooft voor het venolg veel~ Spoe- dig regts omgaande en afdalende , bereikte ik nu Bor.c~~id (ook Borcette genaamd) , dat gedeeltelijk in .de vallei ligt. De kerk ; waatin dien61' 1gedaan wordt, [ 39 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/57 [ 40 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/58 [ 41 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/59 [ 42 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/60 [ 43 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/61 [ 44 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/62 [ 45 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/63 [ 46 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/64 [ 47 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/65 [ 48 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/66 [ 49 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/67 [ 50 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/68 [ 51 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/69 [ 52 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/70 [ 53 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/71 [ 54 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/72 [ 55 ] Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/73

<references>