Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/191

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
10
AAG.

tot het Baljuwschap van Brederode, en men vond er de huizen Poelenburg en Hazendaal.

 AAGDORPENPOLDER, pold. in het voorm. Baljuwschap van Brederode, prov. Noord-Holland, arr. en kant. Alkmaar, gem. Schoorl-Groet-Harger-en-Camp, 189 bunders groot. Het grootste deel van dezen polder behoort tot de buurt Aagdorp.

 AAGHTENDIJK, dijk in Noord-Holland. Zie Aagtendijk.

 AAGHTENDORP of Aaghtenkerk, oude namen van Beverwijk. Zie dat woord.

 AAGHTENWEG, dijk in Noord-Holland. Zie Aagtendijk.

 AAGT (HET), ruim laag veld, met moerigen grond, in Hunsingo, prov. Groningen, arr. Appingadam, kant. Winsum, tusschen de dorpen Eenrum en Hoorn, het welke eerst in het begin dezer Eeuw, met sloten in regelmatige stukken lands verdeeld werd.

 AAGT (SANCT), oude naam van Beverwijk. Zie dat woord.

 AAGTE (ST.), d., prov. Noord-Braband. Zie Agatha. (St.)

 AAGTEKERKE, gem., prov. Zeeland, eiland Walcheren, dist. en arr. Middelburg, kant. Vere (1 m. k., 5 s. d.), uit het dorp Aagtekerke en eenige verspreid liggende woningen bestaande. Het is eene heerlijkheid, die sedert lang aan het geslacht Thibaut toebehoort, en thans in eigendom bezeten wordt door de H. E. H. G. vrouwe Wilhelmina Cornelia Jacoba Gravin van Limburg Stirum, geb. Tribaut van Aagtekerke. Zij grenst ten N. aan Domburg en Oostkapelle, ten O. aan Oostkapelle en Grijpskerke, ten Z. aan Westkapelle en ten W. aan Westkapelle en Domburg. Men heeft er eene Hervormde kerk, die door een predikant bediend wordt, en met een vit marmeren gedenkteeken prijkt, ter eere van den Heer Hendrik Thibaut, in leven Ridder van St. Michiel en Heer der plaats. Na de Hervorming was Aagtekerke kerkelijk met Domburg vereenigd en schijnt eerst in 1624 een bijzonderen predikant te hebben gekregen, hoewel Leonard Mooyaert of Mojaert reeds ten jare 1595 als Predikant van Aagtekerke vermeld vordt, hetgeen echter zal moeten verstaan worden als medehelper van Gabriel Happart of Happaart, destijds Predikant te Domburg en Aagtekerke. Het beroep van den Predikant geschiedt door medestemming van den Ambachtsheer. Kerkelijk behoort de gemeente tot de klassis van Middelburg; ring van Vere. De gemeente telt 540 inwoners, die alle tot de Hervormde godsdienst behooren en in den landbouw hun bestaan vinden. Het getal huizen beloopt hier 56; ook is er eene dorpschool, die door 50 kinderen bezocht wordt.
 Het dorp Aagtekerke, Aagtenkerk, of Aaghterkerke ligt 2 u. N. W. ten W. van Middelburg, 2½ uur Z. W. van Vere, 3 u. N. W. van Vlissingen, ½ u. Z. W. van Oostkapelle. Men zag voorheen ten Z. O. van dit dorp, de overblijfselen van het gewezen Klarissenklooster Waterlooswerve. Zie voorts dat woord.

 AAGTEKLOOSTER (ST.) of KLooster van St. Aghata, kloost. van de orde der kruisheeren, in het Land van Cuyk, prov. Noord-Braband, arr. en 8 u. N. O. van Eindhoven, kant. distr. en 2 u. N. ten W. van Boxmeer, gem. Cuyk-en-St. Agatha, ½ u. Z. van Cuyk, en even zoo ver N. van Oeffelt. Reeds den 2 Februarij 1371 werd de grond dezer stichting gelegd door Diederik van Heurne, Heer van Perwijs en Duffel, die, als voogd van Jan IV, Heer van Cuyk, over deze landstreek het bewind voerende, « tot welwezen van zijne ziel en die zijner opvolgers en vrienden aan de orde van het H. kruis gaf en afstond eene kapel, welke ten jare 1300 gebouwd en aan de H. Agatha toegewijd was. »