Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/206

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
25
AAR.

ten verlost, en bleef nu geheel van militaire bezetting ontbloot tot op den 21. November, als wanneer de stad met een detachement van 56 man van de 5e Afdeeling Noord-Nederlandsche Infanterie, onder het bevel van den 1e Luitenant VAN KERCKOIRLÉ bezet werden, zoo als zij ook sedert dien tijd altijd door Noord-Nederlandsche troepen is bezet gebleven. Tijdens den tiendaagschen veldtogt in 1831, hebben de onzen de Stroobrugge, liggende even op Belgisch grondgebied, over het riviertje de Lieve, op den straatweg van AARDENBURG op Mal- degbem, tweemaal overmeesterd, en de vijandelijke batterijen al- daar vernield. V66r en tijdens dien veldtogt zijn de polders aan- de zuidzijde der stad en langs dc geheele grenslinie van dit district, op bevel van den Kolonel LEDEL, als een vcrdedingsmiddel tegen den vijand, deels met zoet, deels met zout water geïnundeerd geweest, en alzoo gebleven tot in de maand Junij 1833. Te AARDENBURG waren véér dc Hervorming, behalve de parochiekerken aan de H. Maagd MARIA (in het jaar 1294 door Paus BONIFACIUS tot eene abdij verheven) en aan ST. BAVO gewijd, twee kapellen aan ST. JACOB en aan ST. JORIS geheiligd, benevens vier kloosters. Ten gevolge van den beel- denstorm varen op het einde der '16e en in het begin der 17e eeuw dc kerkgebouwen te Aardenburg zoo gehavcnd, dat, toen de stad in het jaar 1604 aan de Staten overging, van die der H. Maagd alleen het muursl erk, twee torens en eenige pilaren overend stonden, sedert is zij geheel gesloopt gev,orden. Die van St. BAVO is thans bij de Herv. ip gebruik. Het is een aanzienlijk gebouw, prijkende sedert 1809 met een zeer goed orgel. Zij moct, naar men vil, reeds in 940 ge- sticht, maar de voorkerk in het begin dcr 15e eeuw vernieuwd zün, het- geen sommigen heeft docn vermoeden, dat zij toen ecrst gebouwd is ; dc achterkerk M eed eerst in 1667 uit haren vervallen staat her- steld. Dit laatste gedeelte het ruimste en schoonste, wordt niet meer tot uitoefening van de godsdienst gebruikt. Bij deze kerk staat een hooge doch niet zware toren, waarin twee klokken hangen. Voor- heen had de kerk twee torens, maar de kleine, in den vorm van eene piramide, zonder uurwerk of -klokken, is voor eenig•e jaren, ter ont- lasting van het dak der kerk, afgebroken, zijnde de stoel daarvan overdekt met een kapje, nog aanwezig. De kerk der R. K. is niet groot, zij werd in 1804 gesticht, en heeft een orgel en eenen to- ren met eene kleinc luikfok zonder uurwerk. Die der Menn. is mede niet groot, doch zeer net en voldoende voor de kleine gem., heeft geen toren en is in 1793 gehcel vernieuwd. De kloosters zijn sedert het jaar 1604 verbotnvd en tot andere. gebruiken ingerigt. Onder de openbare gebouwen kan men het stadhuis, staande op de groote markt, rangschikken, dat in 1627 gekocht en in order gebragt is, maar uitwendig niets bijzonders heeft, en vroegcr alleen door het beeld der geregtigheid, dat in eene nis in den voorgevel stond, van de andere huizen onderscheiden was. Sedert eenige jaren is echter dit beeld aldaar niet meer aanwezig, ten gevolge der verandering en ver- plaatsing der vensterramen in den voorgevel. Men bewaart er de stads- archiven, waaronder een aantal op pergament geschreven charters en brieven, gedeeltelijk voorzien van de zegels van eenen Duitschen Kei- zcr, van Koningen van Engeland, Hertogen van Bourgondiën, Graven van Vlaanderen, van Valois, van Holstein, enz. Het oudste stuk dag- teekent van 1201, het jongste en tevens het eenigste uit de 17e eeuw is van H. ll. M. de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlan- den, en draagt het jaartal 1657. Voorts wordt hier nog gevonden cen