Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/587

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Er was een probleem tijdens het controleren van deze pagina

— 177 —

behooren de Kaapsche Zee, inzonderheid de Simon's-baai , veel minder de Tafel-baai, ook de omtrek van St. Helena, van Mada- gaskar, enz. tot hunne lievelings-oorden. In Azië komen er in de Chinesche, Indische en Japansche Zee verscheidene voor. Yan Au- stralië weet men alleen enkele soorten in de Stille Zuidzee aan te wijzen.

Nog slechts bij uitzondering ontmoet men openbaar-geneeskundige maatregelen ten deze, ofschoon het aan vroegere voorbeelden niet geheel ontbreekt. Zoo mag de goud-sardèl op Domingo in sommige maanden niet worden verkocht, even als de barbeel, die in enkele streken van Italië niet met de kuit ter markt mag worden gebragt. Ook op Havanna is dit reeds voor lang verboden voor groote Caranges, wanneer die boven de 2 ponden wegen. Overgang daartoe wordt echter liier en daar meer merkbaar. Volgens bleeker worden de Tetrodoti's of "stekelbuiken" op Batavia van de markten geweerd, en lang te voren waren sommige soorten in China be- paaldelijk verboden, op zware straffen.

This message box is using an invalid "type=cleanup" parameter and needs fixing.

TETRODON-SOORT. (Giftige blaasvisch van de Kaap de Goede Hoop).

Zelfs aan de Kaap de Goede Hoop werd in veel lateren tijd, van wege het plaatselijk bestuur, eene publicatie, opzigtens een vergiftigen blaasvisch, uitgevaardigd en in het haven-reglement opgenomen. Het waren vooral de prijzens- waardige bemoeijingen van Dr. pappe, uit de Kaapstad, die daartoe aanleiding hebben ge- geven. In 1846 reeds plaatste hij eene waar- schuwing tegen dezen visch in de Shipping and Mercantile Gazelle aldaar. Dit was dan ook niet zonder bondige, doch treurige redenen. Zoo als ons reeds door de Heeren helmuth, smit, van stockum, vermeulen, — allen als Officieren van gezondheid bij Z. M. Marine dienende, was bekend geworden, — zijn aldaar, in de Simon's- baai, op verschillende tijden, vier gevallen van doodelijke vergif- tiging met denzelfden visch voorgevallen. In 1826 trof dit ongelukkig lot eenen scheepsjongen op het Deensche vaartuig Chrislians-havn. In 1845 bezweken daardoor twee matrozen op de Hollandsche oorlogsbrik Postillon. In het jaar 1846 onderging weder een schepeling, een Pransch matroos van de korvet l'Oise, hetzelfde lot. Het is deze visch-soort, die wel tot de spoedigst