Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/344

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
316
DE WARE GESCHIEDENIS VAN GALVANl'S ONTDEKKING.

jaren vroeger met onderzoekingen aan kikvorschen had bezig gehouden. De door de luc, alibert en anderen uit mondelinge overleveringen medegedeelde verhalen van een kikvorschensoep, door galvani aan zijne gemalin, lucia galeazzi, voorgeschreven, of ook door haar voor hem gereed gemaakt, zijn dus minstens overbodig. Er bestaat evenwel een hoogst waarschijnlijk ten tijde der ontdekking vervaardigd sonnet, door alibert in zijn Eloge historique de Galvani medegedeeld, waarin de eer der ontdekking bepaaldelijk aan diens echtgenoot wordt toegeschreven. Zij heeft er dus ongetwijfeld deel aan genomen, misschien was zij wel die „een der aanwezigen", welke naar galvani's eigen berigt het eerst den zamenhang tusschen de bewegingen van het praeparaat en de vonken uit den conductor opmerkte.

De hier gegeven voorstelling der zaak, waaraan vooral ten grondslag ligt hetgeen daarover medegedeeld wordt door dubois reijmond, in zijne bekende „Untersuchungen über Thierische Elektricitat, komt vrijwel overeen met hetgeen figuier dienaangaande berigt in het voor weinige maanden uitgekomen 4de deel van den 5den druk van zijne Histoire des Inventions et découvertes. Deze laatste voegt evenwel, in navolging van duméril, nog iets daarbij, dat door elken Nederlander zeker met genoegen zal gelezen worden; maar dat ongelukkiglijk reeds door den eersten in het voor 10 jaren verschenen eerste deel der „Untersuchungen", naar het ons toeschijnt op goeden grond, is wederlegd. Volgens figuier zou de eerste spiercontractie door aanrakingselektriciteit niet in 1786 door galvani, maar reeds in 1678 door onzen landgenoot swammerdam zijn waargenomen. Dubois reijmond toont echter aan, dat de plaats in swammerdams Biblia naturae, waarop duméril dit beweren heeft gegrond, door dezen onnaauwkeurig is vertaald, en dat daaruit volstrekt niet blijkt, dat de door swammerdam daar beschreven zamentrekking der spier door iets anders dan door werktuigelijke prikkeling werd voortgebragt. Zeker is het evenwel, dat swammerdam het eerst op de buitengewone geschiktheid van kikvorschen tot physiologische proefnemingen de aandacht gevestigd en daardoor galvani's ontdekking als 't ware voorbereid heeft.

Ln.