Pagina:Album der Natuur 1860.djvu/114

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
92
EENE NIEUWE SOORT VAN SILUROIDE OF WELSACHTIGEN

ver vertelt van den Sidderaal, den dusgenoemden Poraques (Gymnotus electricus), dat hij eijeren legt, maar, nadat deze zijn uitgekomen, de pasgeboren jongen een tijdlang tusschen zijne kieuwen beschut, gelijk ook de Piraroecoe (Sudis gigas cuv.) en eenige kraakbeenige visschen doen[1].

Het naast daarop volgende werk, waarin men dergelijke opgaven aantreft, is dat over de visschen van Guiana, volgens aanteekeningen en afbeeldingen van robert schomburgk, 't geen het derde en vijfde deel uitmaakt van de Ichthyologie in de, door Sir william jardine uitgegevene Naturalist Library. In de uitvoerige, door schomburgk zelven opgestelde inleiding tot dit werk wordt vermeld[2], dat de jongen van den dusgenoemden Lau-Lau[3]) en andere Siluroïden in tijd van gevaar hunne toevlugt nemen in den grooten muil van de moeder, en, tot verdere staving van dit berigt, wordt een verhaal in eene aanteekening bijgevoegd, getrokken uit geschrevene opteekeningen van Dr. hancock[4]: dat een zekere heer gibbs tegelijk met vele anderen eens getuigen was, dat een groote Gillbakra (eene in zee-water levende soort van Silurus), juist toen hij gevangen werd, na in ondiep water gejaagd te zijn, eene menigte kleine jongen van de lengte van een

    vrucht van vier inspectie-reizen, die de Bisschop van Para in den jare 1784, 1787 en 1788 naar de verwijderde streken deed, die onder zijn toezigt waren gesteld.

  1. Martius zegt "und andere Knorpelfische" (III, p. 1091). Wat daarmede bedoeld wordt kan wel naauwelijks met zekerheid uitgemaakt worden, inzonderheid omdat de portugeesche bron, waaruit hij geput heeft, niet toegankelijk is. Intusschen houd ik het om vele redenen voor waarschijnlijk, dat daarmede groote Siluroïden en wel zelfs misschien Soroebimen, soorten van Platystoma, bedoeld zijn.
  2. Naturalist's Library, Ichthyology, vol. III, Fishes of Guiana, Part I introduct., p. 114.
  3. Wat voor soort van Siluroide dit is, blijft nog onbeslist, uitdrukkelijk wordt namelijk opgeteekend (I, p. 192), dat de schets van dien visch, welke onder de teekeningen van robert schomburgk gevonden werd, niet uitvoerig genoeg was om daarop eene bepaling te gronden; de bij de teekening gevoegde, in het genoemde werk afgedrukte aanteekeningen zijn daartoe evenmin voldoende, en de latere reis van richard schomburgk heeft geene nieuwe bijdragen gegeven om de vraag te beantwoorden. De naar robert schomburgk's schets in omtrek geteekende houtsneefiguur en de grootte van den visch (hij wordt 10 tot 13 voet lang, en is na Sudis gigas, de grootste zoet-water visch van Guiana) maken het intusschen waarschijnlijk, dat deze Lau-lau eene soort van Platystoma is.
  4. Onder anderen bekend door sommige bijdragen tot de Fauna van Guiana.