Pagina:Album der Natuur 1861.djvu/199

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
173
DE TIMMERAARS ONDER DE DIEREN.

gangen, door zeer dunne tusschenschotten gescheiden en onderling slechts door eenige eironde openingen in verband staande.

Stukje hout met gangen

Stukje hout met gangen en kamers, uitgegraven door Formica fuliginosa.

Op nog andere punten vond ik toegangen, zich zijdelings openende, en daarbinnen gedeelten van muren en dwarse tusschenschotten, hier en daar in de gangen opgerigt, zoodat er afzonderlijke kamers waren ontstaan. Wanneer het werk verder gevorderd is, dan worden steeds ronde holten waargenomen, gevat als het ware tusschen twee pilaartjes, die uit denzelfden muur zijn uitgesneden. In den loop des tijds worden deze holten vierkant, en de pilaartjes, die aanvankelijk aan beide einden bogen vormden, worden tot regelmatige zuiltjes uitgesneden.

«Elders zijn gedeelten op eene andere wijze bewerkt, namelijk zuilenreeksen, welke de hoogere verdiepingen dragen en eene vrije gemeenschap tusschen onderscheidene gedeelten van het gebouw vormen. Het laat zich gemakkelijk inzien, hoe evenwijdige gaanderijen, alle volgens hetzelfde plan uitgehold, nadat van de wanden gedeelten zijn weggenomen, zoodat de overblijvende nog voldoende zijn om het gewelf te steunen, eene geheele verdieping kunnen tot stand brengen; daar echter elke dezer gaanderijen op zich zelve is aangelegd, is de algemeene vloer der verdieping niet vlak, maar oneffen. Dit levert evenwel voor de mieren het voordeel op, dat deze groeven daardoor beter geschikt zijn om de daar geplaatste larven terug te houden.

»De in de groote wortelen gemaakte verdiepingen zijn onregelmatiger dan die in het eigenlijke ligchaam des booms, hetgeen het gevolg is hetzij van de grootere hardheid der houtvezelen en van hare dooreenvlechting, hetgeen het werk moeijelijker maakt en de arbeiders noodzaakt van hunne gewone wijze van werken af te wijken, of wel daarvan, dat zij in de einden van hun gebouw niet dezelfde schikking in acht nemen als in het midden. Wat de oorzaak ook zijn