Pagina:Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants Cesare Ripa 1644.djvu/250

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
228
228
Italien met haere Provintien en een deel van de Eylanden.

ſilvere Veldteyckens, maer het Roomſche Rijck gebruyckte in haere krijghsteyckenen goude Adelaers, gelijck de Koningen van Perſien. Dion ſeyt van goud nae de gewoonte van ſijnen tijd, weſende onder de regieringe van den Keyſer Commodus, maer niet dat Craſſus, waer van hy verhaelt, die van goud hadde. Tegenwoordigh is het waepen van ’t Rijck niet van Metael, maer geſchildert, een ſwarte Adelaer met twee hoofden in een gouden veld. Fredericus ii gaf den Gibellinen ſijne vrienden, eenen ſwarten Arent in een blanck of ſilvere veld. De Paus Clemens iv gaf aen den Guelphen ſijne toegedane vrienden, eenen rooden Arent over een groene ſlange in een wit veld. Soo veel de Adelaer in ’t beſonder in de Medaglie van Veſpaſianus belangt, dieſelve is geſlagen door laſt van den Raed, tot ſijnder eeren, in ſijn achtſte Burgemeeſterſchap, in ’t welcke zy oock deſen Keyſer met eenen blixem, in de ſlincker hand, uytbeelden, om dat zy hem hielden voor eenen ſnellen ſtercken Adelaer, een blixem van d’oorlogh, die oock in den Ioodſchen krijgh in ’t beſonder was gedient geweeſt van het twaelfde Legioen, de blixemende genaemt: ſulx dat zy hem toeſchreven, door de voortreflijckheyt van ſijne dapperheyt, de beeldeniſſe van den Adelaer, in plaetſe van dat de Epiroten aen Pirrus den Koningh, nae de overwinninge die hy met kracht en vierigen aenval tegen Pantaucus den Hoofdman van Demetrius Koning van Macedonien verkreeg, daer zy hem den naem Adelaer gaven: Alhoewel hy uyt groote beleeftheyt ſich deſe naeme en eere niet wilde toemaetigen, maer vertoonde, dat ſijn Heyrleger daer van oock de eere toebehoorde, als wanneer hy ſich tot ſijne Soldaeten keerende, ſeyde, Ick ben een Adelaer en dat door u, die my door uvve vvapenen, als door vleugelen, hebt in de hooghte gedraegen.


Italien nae de Medaglie van den Keyſer Adrianus.


EEn ſtaende Vrouwe met een ſpieſſe in de rechter hand, en den Overvloets Hooren in de ſlincker. Adolph Occo ſtelt deſe onder het derde Burgemeeſterſchap Adriani, in ’t Iaer nae de opbouwinge van Romen 876, hoewel het derde Burgemeeſterſchap Adriani nae de rekeninge van Pacuinus valt in ’t Iaer 872. Men kan Italien kroonen met eycken blaeders, om dat Plinius Italien by de gedaente van een eycken blad gelijckt. Men kan oock in een ſchild, dat aen een Spieſſe leunt, ſchilderen een Peerdshoofd, dat nae de meninge van ſommige, het beeld is van Italien. En dat houden ſommige Medaglien in, die een Paerds hoofd hebben, met het opſchrift Roma, alhoewel Pierius dat ſelve neemt voor een teycken van ſnelligheyt en raſſigheyt, alſo de Romeynſche en Italiaenſche Ruyterye met groote ſnelligheyt de geheele Werreld heeft doorloopen, zijnde oock over al in groote achtinge.


Italia & Roma.


ITalien en Romen worden in de Medaglien van Mutius Cordus en van Fuſia te ſaemen gevonden. Italien aen de rechter ſyde met het Caduceum of de Slangenſtaf met vleugels daer achter, voor de Welſprekentheyt, geleertheyt en goede konſten: en door den Overvloets Horen onder den ſlincker arm, voor de vruchtbaerheyt en rijckdommen. Romen ſtaet afgemaelt in beknopte kleederen, hebbende onder de rechter voet een globe, en in de ſlincker hand een ſpieſſe, gevende haer rechter hand aen Italien, door de vereeninge en eendracht, waer door zy de Werreld hadden bemachtight.


Roma.


EEn Vrouwe met een gevleugelt Helmet op ’t hoofd, en op de kamme een ſlange, ſittende op den roof, zijnde tropheen en wapenen der vyanden, hebbende in d’eene hand een ſtock ofte ſpies, in d’ander een beeldeken van de Victorie, dat gevleugelt is, houdende een Lauwerkrans: voor haere voeten ſtaet een Wolvinne met twee Ionge. Datſe een gevleugelt Helmet heeft, dat ſietmen gemeenlijck in de Medaglie van Romen, de Slange voor de Wijsheyd, om alles met rijpen raede te overwegen, de vleugels voor de vaerdigheyt om het beraedſlaeghde uyt te voeren. Men vind oock andere Medaglien die gevleugelde en ſpitſe Helmetten hebben, doch gebogen met een Arents kop daer op. Een ander Helmet met twee ayren, aen elcke ſyde een. Het Arendts hoofd voor de Majeſteyt van ’t

Roomſche