Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/224

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

176

naren, komt nog al eens wrijving voor tusschen zendelingen en bestuurders. Het schijnt den eersten soms moeielijk te vallen zich van machtBaanmatiging te onthouden, den laatsten om daartegenover in eene geheel objectieve houding ten opzichte van de zending te blijven volharden.


§ 34. School en kerk voor Europeanen.

In zake Europeesch onderwijs en eeredienst onderscheidt Sumatra zich niet van het overige Indië, zoodat wij willen volstaan met de volgende mededeelingen.

Te Padang en Medan bestaan Gouvernementsscholen voor meer uitgebreid lager onderwijs (Mulo), sedert 1914 gereorganisseerd en ondergebracht in afzonderlijke gebouwen; de cursus is driejarig en het einddiploma geeft recht van toelating tot eenige vakscholen. De organisatie is zoodanig, dat de school ook toegankelijk zal worden voor Inlanders, die eene Hollandsch-Inlandsche school hebben afgeloopen.

Te Medan is de behoefte aan Middelbaar onderwijs wassende. Om die behoefte te demonstreeren is het particulier initiatief daar thans werkzaam om een verlengstuk aan de Mulo-school te voegen. Eene niet-officieele 4de klasse zal aan deze inrichting 'worden aangepast, te volgen door eene 5de klasse. Blijkt de mogelijkheid van slagen eener middelbare school afdoende, dan zal actie worden gevoerd om of eene volledige Middelbare school te krijgen, of de hoogste twee of drie klassen van zoodanige school; een bovenbouw dus op eene Mulo-school als onderbouw[1].

De snelle bloei van Sumatra deed de Europeesche bevolking sterk toenemen en daardoor weer klom in weinige jaren het aantal openbare Europeesche lagere scholen snel. Zulke scholen zijn er nu reeds 22, n.1. te Teloek Betoeng, Tandjoeng Karang; Bengkoelen, Moeara Aman; Palembang, Pladjoe; Medan (een der 1e en een der 2de klasse), Pangkalan Brandan en Bindjai; Koeta Radja (een der 1e en een der 2de klasse), Sabang; Sibolga; Padang (een der 1e, eender 2e


  1. Eene dergelijke tweeledige inrichting is voor Ned. Indië voorgesteld door de Staatscommissie voor aanpassend Middelbaar (voorbereidend hooger) onderwijs in Ned. Indië.