Naar inhoud springen

Pagina:Nieuwe tydinghen uyt verscheyden quartieren van Europa, ghekomen tot Brussel tzedert den 18. tot den 23. Julii 1635.pdf/10

Uit Wikisource
Deze pagina is gevalideerd
7

OP-GHEHOVDEN BRIEF,

Gheschreven van den Gouverneur van Colmar, aen Myn-Heere de Servien, den 4. Julii.

MYn-Heere,

Ick hebbe u uyt Strasburgh geschreven d’uyterste benoutheyt tot de welcke ick gebrocht ben, ende hebbe u gedepescheert twee Couriers, die te Brizac ghevanghen zyn, en konnende gheen reden verstaen van den Mareschal de la Force, die my dunckt te suffen, ende die, met een woordt, alle des Koninghs Leghers in deze Landen verderven heeft. Ick spreke zoo, om dat het waer is, ende dat ick ’t zelve zal houden staende voor hem ende alle die deelachtigh zullen zyn van deze schade. Ghy weet wel dat den Hertogh Carel tzedert zes weken van hier met zynen Leger niet herslaen en is, den welcken zeer versterckt is, ende noch dagelycx is wassende. Hy belegert teghenwoordelyck Tanne ende Gomer; ende heeft in genomen Richeviller, ’t welck thien dagen langh gheduert heeft, hy snyt dagelycx ons koren ende gerste af, binnen den scheut van ons gheschut; ende zoo haest als de terwe zal ryp zyn zal hy het zelve doen. Hy heeft verbot gedaen in zynen Leger, dat niemant zijn hant aen ’t graen zoude steken, op de pene van de galghe; want is ’t dat hy ’t daer noch houdt draeyen ten langhsten een maent, zoo zullen wy de koorde aen onzen hals moeten knoopen, zonder eenen musquet scheut af te lossen; oft wel is ’t dat wy hier noch langer willen dralen, zoo zullen wy moeten de kele af-snyden aen alle d’inwoonders, om hune victaille te hebben; het welck ick vastelyck voor-genomen hebbe te doen, al is ’t dat zy zes-mael stercker zyn als wy. Ick en hebbe maer zesthien Compaignien, die t’zamen niet meer uyt en brenghen dan acht hondert mannen, ende de helft van een Compagnie carabynen. Waer ’t dat ick stercker ware ick zoude met ons geschut konnen behouden een deel van ons koren. Myn-Heere dan Mareschal de la Force zoude my nu lichtelyck konnen secours zeynden, dat het goet van den goeden man niet bewaert en wort, dan van de huyslieden: maer hy heeft wat anders ghepeyst. Met een woordt, rekent dit Landt verloren, ende principalyck deze Stadt: is het my moghelyck ick zal u eenen man beschicken die u zal volle bescheet gheven, u biddende het zelve te willen voor-houden aen den Koningh, ende Myn-Heere den