Pagina:Nieuwe tydinghen uyt verscheyden quartieren van Europa, ghekomen tot Brussel tzedert den 18. tot den 23. Julii 1635.pdf/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
5

ende noch zeven hondert duyzent pont in gereeden gelde, in het welck den Cardinael voorzien hadde door de houwelycksche voorwaerde, by de welcke alle roerende ende onroerende goederen aen den lest-levenden gemaeckt wirden.

Dat den Hertogh Bernaert Weymaer, die niet en weet van wat hout dat hy zyn pylen maken zal, verzoeckt met alle ernste aen den Cardinael de Richelieu nieuw secours, den welcken nu niet meer en weet op wat voet dat hy wilt danssen. Ende dat dezen aen den anderen belooft te gheven het Keur-vorstschap van Saxen, om hem te wreken (zoo hy zeyt) over den Keur-vorst, die het verbont gebroken heeft, ende met de Fransoyzen heeft ghespot.

Ons volck doet op deze zyde diveersche tochten op der vyanden Leghers, die meer als de helft ghemindert zyn, ende noch dagelycx hen verstroeyen.

Den 19. hebben twee hondert Crowaten met vier Compagnien uyt ’s Koninghs Legher, ende hondert ende vyftigh Musquetiers (uyt het garnizoen van Stevens-weert) de hant uyt-ghehouden teghen de Fransche Cavallerie, ende hebben mede ghebroght vier hondert peerden van dienste, met zommighe muylen die zy aen den Hertogh de Lerme lieten zien.

Op den zelven dagh is den achter-tocht van den Leger van Picolomini de Maze ghepasseert over een brugghe, die tot dezen eynde beneden Namen gheleydt was; sterck zynde twelf duyzent en zeven hondert voetknechten, ende dry duyzent en vier hondert peerden.

Den Hertogh de Chaune Generael, Myn-heere de Rambure Mareschael, ende zommighe andere Oversten der Fransoyzen, by-gestaen van den Prince van Espinoy, den Grave van Beaussart, zynen Zone, ende den Grave van Hennin, doen zommighe uyt-vallen in het Lant van Arthois, al-waer zyne Hoogheydt doet passeren vyf-en-twintigh Compagnien peerden, met voet-volck, ende gheschut, om de zelve te slaen ende te verdryven, waer door zy zoo verbaest zyn, dat den Cardinael de Richelieu orden ghegeven heeft, dat-men op de frontieren van Vranckryck het koren zoude af-smyten thien mylen in ’t ronde; Ziet eens hoe hy aen zyzelve begint te bedryven alle teeckenen van vyantschap, die hy gepractizeert heeft ten tyde van vollen peys, verdervende d’arme ghemeynte.

Alle de gevangenissen van de Stadt van Brussel zyn vol Fransoyzen, als ghevangen van den Leger, die niemant wederom en eyscht. Ter contrarie, naer dat ons volck hen door eenen Trommel-slagher aen hunne