Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


-8-

Dit laatste echter alleen voor zoover het onderwijs betreft in vakken, die ook op scholen plegen te worden onderwezen.

Voor hen, die uitsluitend aan volwassenen onderwijs wenschen te geven, is ingevolge de nieuwe ordonnantie wel een vergunning noodig, doch blijft het inspecteursadvies achterwege, zoodat hier uitsluitend het belang van de openbare orde en rust tot weigering of intrekking eener vergunnlng kunnen leiden. Deze regeling is aldus vastgesteld uit overweging, dat volwassenen in voldoende mate zelf kunnen beoordeelen, of het gehalte van het door hen gevolgde onderwijs voldoende is.

Het standpunt, dat de Regeering inneemt ten opzichte van de vraag, of de nieuwe ordonnantie ook moet gelden voor de zelfbesturende landschappen, wijkt niet af van dat, hetwelk kenbaar is gemaakt bij het geheim rondschrijven van den 1sten Gouvernements Secretaris van 16 Augustus 1923 No. 336x/Geheim. Het is de wensch van den Landvoogd, dat eenerzijds in zelfbesturende landschappen de totstandkoming van aan de Toezichtordonnantie analoge regelingen zooveel mogelijk moet worden bevorderd, doch dat er anderzijds tegen moet worden gewaakt, dat dergelijke zelfbestuursregelingen verder gaan dan genoemde ordonnantie. Het particulier niet-gesubsidieerd onderwijs mag derhalve in de zelfbesturen niet sterker aan banden worden gelegd danin rechtstreeksch bestuurde gebieden.

Omtrent de Regeeringsverordening van............kan nog worden opgemerkt, dat daarbij met het algemeen toezicht op de uitvoering