Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/17

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
XIII
VOORREDE.

alle kwaad toe te wenschen! – Hij schrijft immers niets dan waarheid? of mag de waarheid niet bij U gehoord worden? – Onderzoekt alles zonder vooröordeelen! Verbetert U , opdat de schande, die Gij door uwe eigen schuld, door uw God- en Menschen-ontëerend gedrag, het geen Gij tot nog toe in de Majorij gehouden hebt, op uwen Godsdienst hebt gebracht, geheel mooge worden uitgewischt! - Wanneer dit, gelijk ik hoop en hartlijk wensch, mogt gebeuren, dan kunt Gij zeker weer op de hoogächting van alle Braaven rekenen! – ô! – Hoe zullen U dan die menschen, die Gij zoo lang medoogenloos hebt vervolgd, schoon zij ook Schepselen van denzelfden liefderijken God en Vader zijn, die ook hen zoo wel weldoet, als U allen, zegenen, en U weder dezelfde genegenheid als voorheên toedraagen. - God bemint alle zijne Schepselen en dus ook de Hervormden, en Gij gaat voord met dezelve te haatten en nog te vervolgen...... Eischt God dit van U?.... Neen! ô neen - Kiest dan het beste! Kiest achting voor schande! Het staat, Roomsche Majorijënaars! alleen aan U, om uwe schande uit te wisschen, en ze met hoogächting verwisseld te zien, daar anders uw naam voor eeuwig in de Jaarboeken der Volken zal gebrandmerkt staan. – En Gij, weinige edele Zielen onder de Belijders van den Roomschen Godsdienst in de Majorij! Gij, die beter, menschlievender denkt dan het gros uwer Geloofsgenooten! tracht toch uw best te doen, dat dezelve uw loflijk voorbeeld moogen naar treeden dat zij hun slecht gedrag afleggen, dan zal uw naam, uwe prijswaardige handelwijze bij de geslachten van volgende eeuwen in zegenend aandenken blijven!"

Leest nu, Lezers! dit Reisjen met aandacht; laat het voor U, in ledige oogenblikken ter uitspanning verstrekken; vooräl laat hetzelve U stof tot nadenken geeven. Het bevat niets dan daadzaaken, niets dan echte waarheid; Gij kunt veilig op hetzelve vertrouwen. – Niemand Uwer is zeker een grooter Vijand van Leugen en Onwaarheid, dan de

 Uitgeever.

NA-