Staatsregeling van Curaçao/Hoofdstuk 4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk 3 Staten Hoofdstuk 4 Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, Ombudsman en vaste colleges van advies door Staatsregeling van Curaçao Hoofdstuk 5 Wetgeving en bestuur


Hoofdstuk 4. Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, Ombudsman en vaste colleges van advies[bewerken]

Artikel 61

1. De Raad van Advies wordt gehoord over:

a. alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen;
b. alle voorstellen tot goedkeuring als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van de verdragen die Curaçao raken;
c. alle voorstellen van rijkswetten en ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur.

2. De Raad is bevoegd de regering eigener beweging van advies te dienen in de gevallen, waarin hij zulks in het belang van het Land of van het Koninkrijk geraden oordeelt.

3. De Raad van Advies wordt niet gehoord met betrekking tot de in het eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde voorstellen en ontwerpen indien daaromtrent tussen de Regering en de Gevolmachtigde Minister geen overleg plaatsvindt of naar het oordeel van de Regering om andere reden het horen van de Raad bezwaarlijk is.

4. De Raad wordt gehoord in de gevallen waarin de Staatsregeling of een landsverordening dit voorschrijft, in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en in alle andere zaken waaromtrent de regering het nodig oordeelt.

Artikel 62

1. De Raad van Advies bestaat uit ten minste vijf leden, waarvan een ondervoorzitter.

2. De ondervoorzitter en de leden worden bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij bekleden hun ambt niet langer dan vijf jaren, doch zijn terstond herbenoembaar.

3. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij landsverordening te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

4. De rechtspositie van de leden van de Raad van Advies wordt bij landsverordening geregeld.

5. De Gouverneur kan het voorzitterschap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. In die vergadering treedt hij op als voorzitter en heeft hij alsdan een raadgevende stem.

6. Het ambt van Ondervoorzitter of lid van de Raad is onverenigbaar met de functie van actief dienend ambtenaar.

7. Het ambt van de Ondervoorzitter of lid van de Raad is tevens onverenigbaar met een ambt of een functie ten aanzien waarvan de onverenigbaarheid bij landsverordening is bepaald.

Artikel 63

1. Bij landsverordening worden de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad van Advies geregeld.

2. Bij landsverordening kunnen aan de Raad van Advies andere dan in dit hoofdstuk genoemde taken worden opgedragen.

Artikel 64

Het reglement van orde voor de Raad van Advies wordt door de Raad vastgesteld. Het wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt.

Artikel 65

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Land.

Artikel 66

1. De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij landsbesluit voor het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Staten.

2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij landsverordening te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

3. In de gevallen bij landsverordening aangewezen kunnen zij door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden geschorst of ontslagen.

4. Bij landsverordening wordt overigens hun rechtspositie geregeld.

Artikel 67

1. Bij landsverordening worden de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer geregeld.

2. Bij landsverordening kunnen aan de Algemene Rekenkamer andere dan in dit hoofdstuk genoemde taken worden opgedragen.

Artikel 68

1. De Ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Land en van andere bij of krachtens landsverordening aangewezen bestuursorganen.

2. De Ombudsman wordt voor een bij landsverordening te bepalen termijn benoemd door de Staten. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij landsverordening te bepalen leeftijd wordt hij ontslagen. In de gevallen bij landsverordening aangewezen kan hij door de Staten worden geschorst of ontslagen. De landsverordening regelt overigens zijn rechtspositie.

3. Bij landsverordening worden de bevoegdheid en werkwijze van de Ombudsman geregeld.

4. Bij of krachtens landsverordening kunnen aan de Ombudsman ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 69

1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Land worden ingesteld bij of krachtens landsverordening.

2. Bij landsverordening worden de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges geregeld.

3. Bij of krachtens landsverordening kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.

Artikel 70

1. De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij landsverordening te stellen.

2. Adviezen, uitgebracht ter zake van ontwerpen van landsverordening die door of vanwege de Gouverneur worden ingediend, worden, behoudens bij landsverordening te bepalen uitzonderingen, aan de Staten overgelegd.