Verklaring van Sint-Petersburg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verklaring van Sint-Petersburg

Type Multilateraal
Ondertekening 11 december 1868 in Sint-Petersburg
Inwerkingtreding 11 december 1868
Brontaal Frans
Vertaling Officiële Nederlandse
Leden 20
Bron Rodekruis.nl
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Verklaring van Sint-Petersburg op Wikipedia

Verklaring nopens de afschaffing van het gebruik te velde, enz., der ontplofbare kogels[bewerken]

Sint-Petersburg, 11 december 1868

Op voorstel van het Keizerlijk Russische Kabinet is eene militaire internationale commissie te St Petersburg bijeengekomen, ten einde een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkheid, het gebruik van sommige projectielen in tijd van oorlog tusschen de beschaafde natien te verbieden.

De commissie met onderling goedvinden de technische grenzen afgebakend hebbende, binnen welke de eischen van den oorlog moeten beperkt worden door hetgeen de menschelijkheid vordert, zijn de ondergeteekenden door de bevelen van hunner Regering gemagtigd de volgende verklaring af te leggen:

Overwegende,

dat de vooruitgang der beschaving ten gevolge moet hebben het onheil van den oorlog zooveel mogelijk te verminderen;

dat het eenige regtmatige doel, dat de Staten gedurende den oorlog zich voor moeten stellen, de verzwakking der strijdkrachten van den vijand is;

dat het te dien einde voldoende is het grootst mogelijk aantal manschappen buiten gevecht te stellen;

dat dit doel zou voorbijgestreefd worden door het gebruik van wapens, welke het lijden der buiten gevecht gestelde manschappen onnoodig zou vermeerderen, of hunnen dood onvermijdelijk zou maken;

dat het gebruik van zoodanige wapens derhalve met de wetten der menschelijkheid zoude strijdig zijn;

zoo verbinden de contracterende partijen zich onderling, in geval van oorlog tusschen haar, afstand te doen van het gebruikmaken door hare land of zeemagt van elk projectiel, minder wegende dan 400 wigtjes, dat hetzij ontplofbaar, hetzij geladen is met ontplofbare of brandbare stoffen.

Zij zullen alle Staten, die niet, door het zenden van afgevaardigden, deel genomen hebben aan de beraadslagingen der militaire internationale commissie, te St. Petersburg vergaderd, uitnoodigen tot de tegenwoordige overeenkomst toe te treden.

Deze overeenkomst is voor de contracterende of toetredende partijen slechts verbindend, in geval van oorlog tusschen twee of meer van haar; zij is niet van toepassing jegens partijen, die niet gecontracteerd hebben of niet toegetreden zijn.

Zij houdt eveneens op verbindend te zijn van het oogenblik dat, in een oorlog tusschen contracterende of toetredende partijen, eene partij die niet gecontracteerd heeft of niet toegetreden is, zich voegt bij een der oorlogvoerenden.

De contracterende of toetredende partijen behouden zich voor, zich later, zoo dikwerf als een bepaald voorstel gedaan worden, met het oog op toekomende verbeteringen, die de wetenschap in de bewapening der troepen zou kunnen aanbrengen, te verstaan, ten einde de beginselen te handhaven, welke zij vastgesteld hebben, en de eischen van den oorlog overeen te brengen met hetgeen de menschelijkheid vordert.

Gedaan te St. Petersburg, den 29sten November – 11den December achttien honderd acht en zestig