Naar inhoud springen

Volksliedordonnantie

Uit Wikisource
[ 8 ]

GOUVERNEMENTSBLAD
VAN
NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA


1961 No. 69.

VOLKSLIED van Nederlands Nieuw-Guinea.
Ordonnantie houdende aanwijzing van
een Volkslied voor Nederlands Nieuw-
Guinea.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,


In overweging genomen hebbende:

dat de Nieuw-Guinea Raad overeenkomstig het in artikel 111e van de Bewindsregeling Nieuw-Guinea gegeven recht tot het indienen van voorstellen tot vaststellen van ordonnanties, een voorstel heeft gedaan tot vaststelling van een ordonnantie betreffende de aanwijzing van een volkslied voor Nederlands-Nieuw-Guinea,

Heeft, de Raad van Diensthoofden gehoord en in overeenstemming met de Nieuw-Guinea Raad, vastgesteld onderstaande ordonnantie:


Artikel l.

Het Volkslied van Nederlands-Nieuw-Guinea is het uit zeven coupletten bestaande lied, waarvan de melodie en de tekst zijn opgenomen in de bijlage van deze ordonnantie.


Artikel 2.

Wanneer het Volkslied van Nederlands-Nieuw-Guinea in het openbaar ten gehore wordt gebracht, is een ieder gehouden daarbij de ten aanzien van een volkslied passende eerbied te betonen,


Artikel 3.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 december 1961.

Gegeven te Hollandia, de 18de november 1961.
De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinee,
PLATTEEL.
De Gouvernementssecretaris,
A. LOOSJES.


Uitgegeven de 20ste november 1961. De Gouvernementssecretaris,

A. LOOSJES.
 

(Besluit van de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea van 18 november 1961 No.362)