Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië

Auteur Koninkrijk der Nederlanden
Genre(s) wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 21 December 1949
Bron Stichting AB
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië op Wikipedia

Wet van 21 December 1949, houdende een voorziening in de zin van artikel 211 der Grondwet

WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voor de aanvaarding van de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renville-beginselen een voorziening in de zin van artikel 211 der Grondwet moet worden getroffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renville-beginselen, welke Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 is aangenomen en in afdruk in Nederlandse en in Indonesische tekst en in Engelse vertaling nevens deze wet is gevoegd, wordt door het Koninkrijk der Nederlanden aanvaard.

Artikel 2

Wij dragen zorg, dat, echter niet zonder voorafgaand overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, hetzij bij de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië, hetzij bij een ander orgaan der Verenigde Naties, die stappen worden gedaan, welke naar Ons inzicht bevorderlijk kunnen zijn aan een volledig tot zijn recht komen van het zelfbeschikkingsrecht, gelijk dit is bedoeld in artikel 2 der Overgangsovereenkomst, behorende bij de in artikel 1 dezer wet vermelde Mantelresolutie.

Artikel 3

Deze wet, welke kan worden aangehaald als "Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië", treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.


Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Paleize Soestdijk, 21 December 1949.

JULIANA

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Drees

De Minister zonder Portefeuille,
J.R.H. van Schaik

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen,
J.H. van Maarseveen

De Minister zonder Portefeuille,
Götzen

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stikker

De Minister van Justitie,
Wijers

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Teulings

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Th. Rutten

De Minister van Financiën,
P. Lieftinck

De Minister van Oorlog,
Schokking

De Minister van Marine,
Schokking

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
J. in 't Veld

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
D.G.W. Spitzen

De Minister van Economische Zaken,
Van den Brink

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Mansholt

De Minister van Sociale Zaken.
A.M. Joekes

Uitgegeven de een en twintigste December 1949
De Minister van Justitie,
Wijers