Archiefwet 1995/Hoofdstuk IX

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Copyright.svg   Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten   PD-icon.svg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen
Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk
Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies
Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten
Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen
Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen[bewerken]

Artikel 43[bewerken]

De Archiefwet 1962 (Stb. 313) wordt ingetrokken.

Artikel 44[bewerken]

De voor de inwerkingtreding van deze wet op grond van de artikelen 7a en 7b van de Archiefwet 1962 aan de openbaarheid gestelde beperkingen blijven van kracht.

Artikel 45[bewerken]

De onder de overheidsorganen berustende archiefbescheiden die op het moment van de inwerkingtreding van deze wet ouder zijn dan twintig jaar, worden op last van de zorgdrager binnen een tijdvak van tien jaar na inwerkingtreding van deze wet naar een archiefbewaarplaats overgebracht.

Artikel 46[bewerken]

1. De op grond van het koninklijk besluit van 28 augustus 1919 (Stb. 547) tussen het Rijk en gemeenten getroffen regelingen met betrekking tot de inbewaringgeving van archiefbescheiden van de rechtbanken in eerste aanleg en van de vredegerechten blijven gehandhaafd, totdat deze regelingen na overleg met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente worden beëindigd.
2. De op grond van de koninklijke besluiten van 19 april 1929 (Stb. 171), 31 mei 1929 (Stb. 269), 6 juli 1929 ( Stb. 381) en 24 november 1932 (Stb. 560) tussen het Rijk en de gemeenten getroffen regelingen met betrekking tot de inbewaringgeving van de in die besluiten bedoelde archiefbescheiden blijven gehandhaafd, totdat deze regelingen zijn vervangen door een regeling tot de vervreemding van die archiefbescheiden.
3. De ingevolge de in het tweede lid genoemde koninklijke besluiten naar een rijksarchiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden worden, op verzoek van de desbetreffende gemeente tot vervreemding van die archiefbescheiden, aan die gemeente overgedragen, indien zij dientengevolge komen te berusten in een ingevolge artikel 33, tweede lid, goedgekeurde archiefbewaarplaats, beheerd door een gemeentearchivaris die is benoemd overeenkomstig het in artikel 32, derde lid, bepaalde.

Artikel 47[bewerken]

Andere dan de in artikel 46 bedoelde inbewaringgevingen blijven in stand tot het moment dat zij na overleg tussen de betrokken overheidslichamen zijn beëindigd.

Artikel 48[bewerken]

De ingevolge artikel 3 van het Archiefbesluit (Stb. 1968, 200), zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, vastgestelde lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden blijven gehandhaafd totdat zij zijn vervangen door op grond van artikel 5 van deze wet vastgestelde selectielijsten.

Artikel 49[bewerken]

De machtigingen, verleend op grond van artikel 20 van het Archiefbesluit, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven gelden totdat zij zijn vervangen door een machtiging afgegeven overeenkomstig het in artikel 13, derde lid, van deze wet bepaalde.

Artikel 50[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 51[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 52[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 53[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 54[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 55[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 56[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 57[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 58[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 59[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 60[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 61[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 62[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 63[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 64[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 65[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 66[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 67[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 68[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 69[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 70[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 71[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 72[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 73[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 74[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 75[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 76[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 77[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 78[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 79[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 80[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 81[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 82[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 83[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 84[bewerken]

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 85[bewerken]

Bij plaatsing in het Staatsblad wordt de in deze wet voorkomende aanduiding "19.." vervangen door het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en worden de drie puntjes in de in deze wet voorkomende aanduiding (Stb. ...) vervangen door het nummer van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Artikel 86[bewerken]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 87[bewerken]

Deze wet kan worden aangehaald als Archiefwet met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 28 april 1995

  • BEATRIX
  • De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
    A. Nuis
  • Uitgegeven de dertigste mei 1995
    De Minister van Justitie,
    W. Sorgdrager