Archiefwet 1995/Hoofdstuk VII

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Copyright.svg   Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten   PD-icon.svg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen
Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk
Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies
Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten
Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen
Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen[bewerken]

Artikel 40[bewerken]

1. Een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1989, 571) houdt tevens een voorziening in omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen of gemeenschappelijke organen.
2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
3. Zolang bij een gemeenschappelijke regeling niet is voldaan aan de verplichting tot het treffen van een voorziening als bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen die terzake gelden voor de gemeente dan wel, indien een provincie aan de regeling deelneemt, voor de provincie, waar het ingestelde lichaam of orgaan is gevestigd.

Artikel 41[bewerken]

1. Met de zorg voor de archiefbescheiden van andere dan in de voorafgaande artikelen bedoelde overheidsorganen, voor zover de archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is belast:
a. het dagelijks bestuur of in de gevallen, dat er geen dagelijks bestuur is, het bestuur:
b. in andere gevallen: de persoon met enig openbaar gezag bekleed.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de in de in het eerste lid bedoelde zorg wordt uitgeoefend.
3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van het desbetreffende overheidsorgaan.