Architectura/Jaargang 5/Nummer 18/Programma van prijsvragen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Programma van prijsvragen. Voor de versiering van enkele stadsgedeelten bij gelegenheid der feestelijke ontvangst van H. M. de Koningin binnen Amsterdam in het jaar 1898’ door C. Muysken, Jos.Th.J. Cuypers
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 18 (zaterdag 1 mei 1897), p. 94-96. Publiek domein.

[ 94 ]

PROGRAMMA VAN PRIJSVRAGEN voor de ver­sie­ring van en­ke­le stads­ge­deel­ten bij ge­le­gen­heid der feeste­lij­ke ont­vangst van h. m. de ko­nin­gin bin­nen am­ster­dam in het jaar 1898.

 Art. 1. De Commissie van Vereenigde Kunstenaars te amsterdam, daarin gesteund door het Centraal Comité uit de Hoofdcommissie van ingezetenen voor de feestelijke ontvangst van H. M. de Koningin binnen amsterdam in het jaar 1898, schrijft uit de navolgende prijsvragen voor de versiering van de lijn: centraal-stationsplein—damrak—dam—rokin—sophiaplein—binnenamstel—sarphatistraat—plein van het station Staatsspoor.
 Art. 2. Tot de mededinging aan deze prijsvragen worden alleen toegelaten in amsterdam gevestigde personen.
 Alle leden van de Commissie van Vereenigde Kunstenaars onthouden zich van mededinging.
 Art. 3. Gegevens omtrent de stadsgedeelten, hierboven vermeld, liggen ter inzage in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, marnixstraat 402.
 Art. 4. De in Art. 1 vermelde lijn wordt gesplitst in de volgende stadsgedeelten, die elk voor zich het onderwerp eener prijsvraag vormen, welke ieder afzonderlijk, of te zamen kunnen worden beantwoord.
 Deze zijn:

Io. prijsvraag, Stationsplein—Damrak.
IIo. Dam. [1]
IIIo. Rokin—(met de twee bruggen en oevers)—Sophiaplein.
IVo. de Oranjebrug (tegenover de Halvemaansteeg.)
Vo. de Blauwbrug.
VIo. de Magerebrug.

[ 95 ]

VIIo. de Hoogesluis.
VIIIo. de Sarphatistraat, van Hoogesluis—Weesperplein (voor zoover het gedeelte tusschen de Sarphatistraten betreft) en de brug met Plein voor het Station van den Staatsspoorweg.

 Art. 5. Bij het ontwerpen der versieringen zij men er op bedacht, dat deze ook voor avondverlichting (illuminatie) moeten zijn ingericht.
 Verlangd worden: schetsen in kleuren op een schaal van 1 à 50, de onderdeelen op eene schaal van 1 à 20; de avondverlichting moet afzonderlijk worden aangegeven; een en ander zoo noodig met perspectieven toegelicht.
 Bij het antwoord op iedere prijsvraag moet gevoegd zijn een memorie van toelichting met opgave van de te bezigen grondstoffen, en eene begrooting van kosten waarvoor de inzender zich verbindt zijn ontwerp uit te voeren of te doen uitvoeren.
 Het honorarium voor het toezicht en de leiding der uitvoering moet in de begrootingssom begrepen worden.
 Art. 6. De in art 5 vermelde stukken worden vrachtvrij ingewacht vóór of op 1 october 1897 vóór ’s namiddags vier uur aan het adres van den Secretaris der Commissie van Vereenigde Kunstenaars, c. t. j. louis rieber, marnixstraat 402 te amsterdam, onder bijvoeging van een correspondentie-adres.
 Elke teekening eener zelfde inzending moet gemerkt zijn met een motto en vergezeld zijn van een verzegelden naambrief waarop dat motto is herhaald en waarin de naam en woonplaats van den inzender zijn vermeld; het schrift op de teekeningen en van de bijgevoegde stukken moet van een andere hand dan die van den ontwerper zijn.
 Art 7. De Jury voor de beoordeeling zal bestaan uit de Heeren:

1.
c. muysken, Voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Voorzitter.
2.
carel l. dake, Professor aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
3.
a. hesselink, Voorzitter der Vereeniging St. Lucas.
4.
bart van hove, Voorzitter der Maatschappij Arti et Amicitiae.
5.
h. w. jansen, Vice-Voorzitter der Maatschappij Arti et Amicitiae.
6.
j. r. de kruyff, Directeur der Rijksschool voor Kunstnijverheid.
7.
c. b. posthumus meijes, Voorzitter van de Afdeeling Amsterdam van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst.
8.
n. van der waaij, Professor aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
9.
w. j. geertsema,
10.
jhr. mr. w. g. dedel, Leden van de Sub-Commissie voor de versiering.
11.
jos. th. j. cuypers, Voorzitter van het Genootschap Architectura et Amicitia. Secretaris.

 Art. 8. Bij de beoordeeling der ingekomen ontwerpen zal door de Jury rekening worden gehouden met de financieele uitvoerbaarheid.
 Art. 2. Het ligt in de ernstige bedoeling van het Centraal Comité om de bekroonde plannen te doen uitvoeren door den ontwerper; mocht evenwel door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk, het Centraal Comité naar zijn oordeel niet bij machte zijn, hetzij een bekroond plan te doen uitvoeren, hetzij van de plannen en de leiding van andere inzenders op de prijsvragen gebruik te maken, dan is het vrij in de keuze van een ander plan en uitvoerder, buiten de prijsvragen om.
 Wanneer het Centraal Comité een of meerdere al of niet bekroonde plannen mocht uitvoeren of doen uitvoeren en het gebruik maakt van zijne bevoegdheid dit buiten de medewerking van den ontwerper te doen geschieden, dan is het in dit geval verplicht den ontwerper eene gratificatie te geven, gelijk staande voor een bekroonde met den geheelen, voor een niet bekroonde met de helft van den uitgeloofden prijs.
 Met het oog op eene mogelijke reproductie der ingediende ontwerpen is het wenschelijk, dat de perspectiefteekeningen in Art. 5 vermeld, zooveel mogelijk in verband met de omgeving worden vervaardigd.
 Art. 10. De namen der bekroonden blijven geheim totdat de keuze, in het vorig nummer vermeld, zal zijn geschied; eerst daarna worden de naambriefjes door het Centraal Comité geopend.
 Art. 11. De volgende prijzen en premiën, door het Centraal Comité ter beschikking gesteld, worden uitgeloofd:

Voor prijsvraag I prijs f 250 premie f 100
II 300 100
III 250 100
IV 150
V 150
VI 150
VII 150
VIII 200 100


f 1600 f 400

 Art. 12. De commissie van Vereenigde Kunstenaars, in overleg met de Sub-Commissie voor de versiering, behoudt zich het recht voor de ingezonden ontwerpen openlijk ten toon te stellen gedurende minstens 14 dagen.
 De ontvangen ontwerpen zullen door eerstgenoemde Commissie worden verzekerd, elk voor een bedrag van den hoogst uitgeloofden prijs.
 Het rapport, in het kort vermeldende de motieven die de Jury tot hare beslissing hebben geleid, wordt openbaar gemaakt.
 Alle ingekomen antwoorden op deze prijsvragen blijven ter beschikking van het Centraal Comité, totdat door dit Comité eene beslissing zal zijn genomen omtrent de uitvoering.
 De bekroonde ontwerpen die worden uitgevoerd, blijven het eigendom van het Centraal Comité.
 De bekroonde ontwerpen die voor de uitvoering niet in aanmerking komen, kunnen worden terug gevorderd, nadat door het Centraal Comité omtrent de uitvoering eene beslissing is genomen.

De Jury voornoemd,
c. muysken, Voorzitter.
jos. th. j. cuypers, Secretaris.
De Commissie van Vereenigde Kunstenaars:

carel l. dake, Prof. a. d. Rijks Academie v. Beeldende Kunsten. Voorzitter.
c. b. posthumus meijjes, Voorzitter v. d. Afd. amsterdam v. d. Maatsch. tot Bev. der Bouwkunst. Penningmeester.
a. c. bleijs, Lid. v. h. Hoofdbest. v d. Maatsch. tot Bevordering der Bouwkunst.
m. cornelissen jr., Lid v. h. Best. v. h . Genootsch. Architectura et Amicitia.
ed. cuypers, Lid van het Hoofdbest. v. d . Maatsch. tot Bev. der Bouwkunst.
jos. th. j. cuypers, Voorz. v. h. Genootsch. Architectura et Amicitia.
eduard frankfort, 2e Secr. der Vereeniging St. Lucas.
a. hesselink, Voorzitter der Vereeniging St. Lucas.
bart van hove, Voorzitter der Maatsch. Arti et Amicitiae.
john f. hulk, 2e Secretaris der Maatsch. Arti et Amicitiae.
h. w. jansen, Vice-Voorz. der Maatsch. Arti et Amicitae.
j. r. de kruyff, Directeur der Rijks School voor Kunstnijverheid.
august legras, Vice-Voorzitter der Vereen. St. Lucas.
w. b. g. molkenboer, Directeur der Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers.
c. muysken, Voorzitter v. d. Maatsch. t. Bev. der Bouwkunst. [ 96 ]
j. van oort, Archivaris der Vereen. St. Lucas.
f. w. m. poggenbeek, Lid van het Bestuur v. d. Afd. amsterdam v. de Maatsch. t. Bev. d. Bouwkunst.
a. c. poort, 1e Secretaris der Vereen. St. Lucas.
a. m. trautwein, Kunst- en decoratie-schilder.
n. van der waaij, Prof. a. d. Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
h. j. walle jr., 2e Secretaris v. h. Genootsch. Architectura et Amicitia.
c. t. j. louis rieber, Algemeen Secretaris v. d. Maatsch. t. Bev. der Bouwkunst. Secretaris.


  1. I en II knnnen ook te zamen als een geheel worden beantwoord.