Index:Architectura vol 005 no 018.djvu

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
TitelArchitectura, Jrg. 5, Nr. 18
(zaterdag 1 mei 1897)
RedacteurJos.Th.J. Cuypers, J.L.M. Lauweriks, Johs.B. Lambeek Jr., L.F. Edema van der Tuuk, K. de Bazel
Brondjvu
VoortgangProefgelezen — Alle pagina's van het werk zijn proefgelezen, maar nog niet gecontroleerd

Pagina’s

Anoniem, Me­de­dee­lin­gen be­tref­fen­de het Ge­noot­schap, p. 93-94.

Anoniem, Ver­slag der 1055ste ge­wo­ne ver­ga­de­ring, ge­hou­den in het ge­noot­schaps­lo­kaal, Ame­ri­can-Ho­tel, Leid­sche­plein al­hier. Op Woens­dag 28 April 1897, p. 94.

Anoniem, Prijs­vra­gen, p. 94.

C. Muysken, Jos.Th.J. Cuypers, Pro­gram­ma van prijs­vra­gen. Voor de ver­sie­ring van en­ke­le stads­ge­deel­ten bij ge­le­gen­heid der feeste­lij­ke ont­vangst van H. M. de Ko­nin­gin bin­nen Am­ster­dam in het jaar 1898, p. 94-96.

Anoniem, Tech­ni­sche Vak­ver­eeni­ging. Afd. Den Haag. Bui­ten­ge­wo­ne ver­ga­de­ring op Don­der­dag 22 April 1897, p. 96.

Anoniem, Af­dee­ling Arn­hem der Maat­schap­pij tot Be­vor­de­ring der Bouw­kunst. Ver­ga­de­ring van 28 April 1897, p. 96.

F.A.W., Ver­eeni­ging tot Be­vor­de­ring der Bouw­kunst te Lei­den. Elf­de ver­ga­de­ring ge­hou­den den 29 April 1897, in het Nuts­ge­bouw, p. 96.

Anoniem, Tech­ni­sche Vak­ver­eeni­ging. Afd. Am­ster­dam, p. 96.

Berichten

Anoniem, Tot ad­junct-di­rec­teur der Ge­meen­te­wer­ken te Arn­hem is be­noemd […], p. 96.


Anoniem, Dienst­aan­bie­din­gen en va­can­te be­trek­kin­gen, p. 96.