Auteurswet Suriname - Hoofdstuk III

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Copyright.svg   Wet van 22 maart 1913, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht   PD-icon.svg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. De handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht[bewerken]

Artikel 38[1][bewerken]

Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker, behoudens het bepaalde bij de volgende artikelen van dit hoofdstuk.

De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner.

Artikel 39[2][bewerken]

Het auteursrecht op een werk, ten aanzien waarvan de maker niet is aangeduid of niet op zodanige wijze dat zijn identiteit buiten twijfel staat, vervalt door verloop van 50 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van het werk door of vanwege de rechthebbende heeft plaats gehad.

Hetzelfde geldt ten aanzien van werken, waarvan een openbare instelling, een vereniging, stichting of vennootschap als maker wordt aangemerkt, alsmede ten aanzien van werken, die voor de eerste maal openbaar zijn gemaakt na het overlijden van de maker.

Indien de maker vóór het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zijn identiteit openbaart, zal de duur van het auteursrecht op dat werk worden berekend naar de bepalingen van artikel 38.

Artikel 40[3][bewerken]

Vervallen.

Artikel 41[4][bewerken]

Vervallen.

Artikel 42[5][bewerken]

Voor de toepassing van artikel 39 worden werken, bij afleveringen of in vervolgen verschenen, geacht eerst bij verschijning van de laatste aflevering of van het laatste vervolg te zijn openbaar gemaakt.

Ten aanzien van werken, samengesteld uit twee of meer delen, nummers of bladen, op verschillende tijdstippen in druk verschenen, zomede ten aanzien van verslagen en berichten uitgegeven door genootschappen of door particulieren, wordt ieder deel, nummer, blad of verslag en bericht, als een afzonderlijk werk aangemerkt.

Artikel 43[bewerken]

In afwijking voor zover van de bepalingen van dit hoofdstuk kan in Suriname generlei beroep worden gedaan op auteursrecht, waarvan de duur in het land van oorsprong van het werk reeds verstreken is.

Noten[bewerken]

  1. Gew. bij G.B. 1959 no. 76.
  2. Gew. bij G.B. 1959 no. 76.
  3. Vervallen bij G.B. 1946 no. 2.
  4. Vervallen bij G.B. 1959 no. 76.
  5. Gew. bij G.B. 1946 no. 2, G.B. 1959 no. 76.