De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: eerste deel/Blaeu, Willem Jansz

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[ 39 ] Blaeu, Willem Jansz. (1571-1638). – 16 Februari 1627. Alsoo verscheijdcn questien ende geschillen voor den E.gerechte deser stede Amsterdam ontstaen ende gerezen waeren tusschen Willem Jansz Blaeu eijsscher ende requirant ten eenre, ende Geertgen Jansdr. weduwe wijlen Nicolaes Briot gedaagde ende gerequireerde ter andere sijde wegens de coop en de leverantie van verscheijden pinsoenen matricen en de instrumenten naer utwijsen van de diversche accoorden tusschen deselve Blaeu ende Nicolaes Briot in sijn leven aengegaen, hadden schepenen partijen gerenvoyeert te gaen voor seeckere goede mannen omme voor de selve waer doenlijck haere differentien te vergelijcken, voor welcke pertijen verscheijden maelen gecompareert sijnde ende ongedaene saecke gescheijden, hadden, entlijck hierinne omme alle vordere oncosten, moeijten ende onlusten te verhoeden aen eenige dersolver mitsgaders andere naerderhant bij pertijen selffs daertoe specialijcken versocht ende gebeden alle haere questien ende vordere verschillen dies aengaende te moveren, alnogh ende allengh en al gesubmitteert ende verbleven ter arbitragie ende uitspraecke van den Eds Gerard Schaap ende Pieter Opmeer schepenen mitsgaders vande E. Dirck Pieters Henderick Laurensz ende Broer Jansz boekvercoopers en de druckers respective gelovende aen wedersijden haer d'utspraecke, dies aengaende te doen geheelijcken te onderwerpen ende in allen doelen naer te comen breder in d'acte van submissie op den 7den November laestleden bij pertijen onderteeckent vervat ende begrepen, welcken volgende de voorgemelte goedemannen naerdat sij pertijen ten weder zijden in 't lange ende hreede op verscheijden maelen hadden gehoort daerop gesien ende genoomen t'advys van luyden hen dies verstaende ende rijpelijck geleth op alles aen wedersijden ingebracht ende ter materie dienende was, hebben voor utspraecke verclaert ende gegeven als sij verclaeren ende geven mits desen, dat den voorn. Willem Jansz Blaeu aen de voorgenoemde weduwe over de coop ende leverantie van de seventien soorten van matricen ende instrumenten int contract van den 3e April Ao 1624 midtsgaders 't voorder accoort bij den selven Blaeu ende Briot op den 29e Augusty 1625 aengegaen uitgedruct ende gespecificeert betaelen sal de somme van duijsent sessenvijftich guldens mitsgaders over de coop van seeckere [ 40 ] arabischc ende grieksche letteren ende pinsocnen als reste van meerder somroe hondert guldens 1naeckende te samen elff hondert ses en vijftich guldens mits dat de voorsz Willem Jansz Blaeu aen den voorsz somme sal mogen corten ende bij hem selven inhouden eerstelijek voor 't missen van oenige instrumenten ende 't justeren van de selve als mede van de rnatrieen te saemen de somme van hondert twee guldens eens, noch voor 't geene ont- breeckt aen de griecksche letteren ende pinsoenen sestich guldens eens, als meede voor 't geene ontbreeckt aen de drie sorten van de corpes staorten sessen dertich guldens, noch voor 't gieten van de cleijne Griecksche letteren voor anderen de somme van vijfftien guldens, mitsg-aders 't geene bij den selven Blaeu aen Nieolaes Briot in sijn leven tot verseheijden maelen is versfreckt ende be- taelt ter somme van hondert twee guldens twaelff stuyvers welcke voorsz pertijen bedragende te saemen drie hondort vijftich guldens twaelff stuyvers de voorn. weduwe gehouden wort te gehengen ende te _gedogen bij den voorsz Blaeu haer affgecort te werden. Ende noopende de wan leveringe van eenige rnatrieen bij den voorn. Blaeu begroot op driehondort acht en twintich stucx wert verstaen, dat in plaatse van deselve de weduwe zal mogen volstaen mits leverende hondert acht matricen, geteeckent in seeckere memorie met den letter, alwelcke de voorsz weduwe gehouden sal sijn indien sij eenige dersolver onder haer heeft ofte sonde connen becomen aen den solven Blaeu ter goeder trouw-en te leveren ende voor yder stuck van .'t geene sij niet sal comen te leveren sal daervooren moeten laeten corten een halve gulden. Sal roeede gehouden sijn de pinsoeuen va.n de groote nootcn indien de selven onder haer berusten aen de voorn Blaeu als-voren te leve:en ende deselve niet hebbende ofte niet connende leveren, verc.1armge doen de selve ter goeder trouwe niet achter te houden ofte weerloos geworden te sijn sal noch gehouden sijn aen den selven als vooren naer goede gedane betaeJinge te leveren alle de voorsz respectivo Grieckse pinsoenen soo di.e onder de Heeren goede mannen berusten, als die bij haer jegenwoordich ofte nader- bant sijn ofte bevonden sullen werden. Ende sal hier roeede comen te cesseren de vord-ere eijsschen van . 't approprieeren van d'instrumenten -mitsgaders t'affslaen van de rnatrieen t'justeren ende approprîeren van een instrument met verschejde sadels de geleeden ·schade bij fa u te van leveringe van de canon romeijn alsmoede van de -intrest van vijfl'hondert vier en dertich riemen papier bij de voorn. Blaeu gepretendeert. Ende sullen pe:r'tjen hiermede van den anderen in Jt geheel verdragen ende gescheijden sijn souder dat den een den anderen ut oorsaecke van de voorgaende contracten ende specialijck van de contracten van den ge April 1624 alsmede van den 29e Augusti 1625, eenige moeyenisse, aenspraecke ofte _on]uste aendoen sal, maer werden de se1ve contracten gehouden voor gedoot geannulleèrt ende in -a1len schjne oft' deselve bij pertijen noijt aengegaen, ofte gepasseert waeren utgeseijt t'poinct spreeckende van de leveringe van soodanige nieuwe affslagen ende rnatrieen boven deseventien sarten geroert in 't contract van 3e April voren gemelt 't welck [ 41 ] o:m redenen buyten dese utspraecke wert gebouden ende goreser- veert pertijen haer actie dies aengaende te moveren in tijden ende wijlen voor als-ulcke rechteren ende op sodanige manieren te institueren als haere goede raijde gedragen sal sonder dat dae1inne yet wes tegens dese onse utspraecke sal gédaen werden ofte de selve daermede in eeniger wijse te prejudiceren blijvende niettemin de vordere questien boedanicb die sonde mogen wesen ofte genoemt werden ten vollen affgedaen en de geassopieert. Aldus utgesproocken ende verclaert bij de voorszgoede mannen ende hebben in der waerheit dese haere utspraeclce ende vercla- ringe in den registren ende ter presentie van mij Jan Warnaerts, openbaer notaris te Amsterdam, residerende bU den Hove van Holland, _geadmitteerd ondertceckent den 16 Februari 1627. (w.g.) J. Schaep, Pr. Opmeer, Hendrick Lourensz., Dirk "Pletersz Perssz.~ Broer Jansz. (Prot. p1·ot.l . .rota1·is Jan Warnaerts, Amsterdam.) 1 December 1644. 'restnment van Aygten Jacobs de vrouw van Jan Frederiksz Stam, boekdrukker, voogden Prof. Cbrestenins te Deventer en Dr. Johan Blau. (Nat. prot. Notaris Hazen, Amster·dam.)