Rijmbijbel/Deuteronomium

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Numeri Jozua

f37v[bewerken]

Hier gaet ute numerus
Ende comt in deutronomius
Die meest al es geset
Van gebode der ouder wet

6285

Des ∙xl∙ iaers min no mee
Datmen quam uter roder zee
Ten eersten daghe van sporkle[1] sach
Moyses sinen starf dach
Hen wesen bi doe nam hi die liede

6290

Ende telde hem dat hem gesciede
Eeren die hem onde here dede
Doe si bi sire mogenthede
Og den coninc van basan
Versloegen den groten man

6295

Die van gyganten leefde allene
Want hine was niet also clene
Siin bedde en stont in ∙i∙ stat
Te liitekenen[2] ende si hietent rabat[3]
∙xl∙ cubitus lanc ende al yseriin

6300

Ende vier was die wide siin
Hi hiet hem dat si gode minden
Boven al dat si oyt kinden
Met alder sielen met alder sinnen
Met alder cracht soudsine minnen

6305

Van manna wondert u niet sere
Dat u broet geeft onse here
Biden brode verstaet niet allene
Levet die mensche mar gemene
Biden worden die telker stont

6310

Comen uut ons heren mont
Ghedinket dgoeds dat god te waren
U heeft gedaen in ∙xl∙ iaren
Want u cleder no u scoen
Siin niet gesleten in genen doen

6315

Ghi siit ontgaen menige diere
Dat veniin uut werpt met viere
Hout wel ons heren gebode
So suldi ontfaen siin van gode
Ghetidich coude getidich hitte

6320

Theilige lant verstaet wel ditte
Dat en heeft niet die maniere
Als in egypten dattie riviere
Nilus te sir tiit benet
Bedi hout wel ons heren wet

6325

Hi sal verdriven uten lande
Sonder enige noot uwe viande
Ende wie so afgode anebede
Eist wiif of man in porte in stede
Die en salmen niet laten leven

6330

Die orconden die si twe geven
Oft die drie die si gestade
Ende hebt oec niet tuwen rade
Tovereers no wikelaren
No die gene die omme varen

6335

Met nigromansien[4] daer si staen
Die dode mede doen up staen
Om te weten wat sal gescien
God sal u noch verwecken[5] dien
Van uwen broders ∙i∙ prophete

6340

Wi so niet doet dat hi hete
Hi sal vermalediit bliven
Dese prophete daer wi af scriven
Dats ihesus die siins niet en hort
Hi bliift in die ziele te stort[6]

6345

Waert oec datmen ondervonde
Valschede van enigen orconde
Men soude hem gelden sine onwet[7]
Liif over liif let over let
Wet oec wel dat hi verboet

6350

In wige den genen die was bloot[8]
Omdat hi in de scaren
Ander volc mochte vervaren
Liicht wiif ende putiere[9]
Vloecte hi in alre maniere

6355

Ende andre wort die im dochten
Dat sie vromen[10] niene mochten
Ende als hiit al hevet bescreven
Heeft hi den boec up gegeven

f38r[bewerken]

Den leviten hiet hi mede

6360

Dat menne in die arke dede
Daer hi in lach menich iaer
Alse ghi horen sult hier naer
Doe seide moyses ic kenne u fel
Ende ic weet uwe meninge wel

6365

Ghi wildt gode in miin leven
Dicke laten ende begeven
Wat seldi doen alse ic ben doot
Daer maecte die here groot
Andite celi que loquar

6370

Daer ic wel of seggen dar
Dat tende was van sinen scriven
Onse here die hetene cliven[11]
Upten hogen berch nebo
Hi soude hem togen also

6375

Dlant dat hi abrahame behiet
Moyses benediede dat diet
Ende ginc up nebo daer na
Up dupperste die hiet falga
God togede hem dat lant mettien

6380

Miracle wast dat hiit besien
Algader mochte het was so groot
Aldaer so bleef moyses doot
Ende god groevene in den dale
Int lant van moab weetmen wale

6385

Mar siin graf dats gene sage
Es onbekent tote desen dage
Alle den genen die ye waren
Moyses was oud te waren
∙C∙ iaer ende xx mede

6390

Nie en besoef[12] hi demsterhede
In sine ogen ne en verloes
Noch noyt tant genen altoes
xxx dage weet men wel
Beweenden die van israel

6395

Want siin gelike wet vor waer
Ne quam nembermeer daer naer
Dus nemen ende moyses boeke
Sonder enige valsche doeke
Of van rune[13]of van reden

6400

God danc ic hebse over leden

Nota's[bewerken]

 1. sporkle: februari
 2. liitekene: In de verbinding te lijctekine Als een teken, ten bewijze.
 3. rabat: Rabba (Vulg./Hist.Schol. Rabbath), hoofdstad van de Ammonieten, gelegen op de plaats van het huidige Amman. Bijbel: Dt 3:11, Hist.Schol. Lib.Deu. Cap.II
 4. nigromansien: Geestenbezwering, geestenbanning, duivelbezwering, toverij.
 5. verwecken: opwekken uit de dood; oproepen uit de dood; doen opstaan
 6. te stort: uitgestort
 7. onwet: Onrechtmatige handeling, onwettige of onrechtvaardige daad.
 8. bloot: van blode: Gebrek aan moed, aan veerkracht, aan energie, aan dapperheid hebbende; laf, versaagd (het tegengestelde van coene, boude).
 9. putiere: Ontuchtige vrouw. Ook hoerewaardin, zij die vrouwen of meisjes tot ontucht brengt, leeft van oneerbaar gewin.
 10. vromen: baten; helpen
 11. cliven: (Op)klimmen, stijgen, omhoog gaan.
 12. besoef: van bezoeven: Eig. doen smaken, doen proeven, en bij uitbreiding bezorgen, verschaffen.
 13. rune: van runen: in het geheim met iemand spreken met een bedoeling die het licht niet zien kan, hetzij om hem het een of ander in te blazen, om het een opzet, complot of samenspanning te beramen, hetzij om hem tegen een ander op te zetten, om iets kwaads te zeggen van of kwaad te spreken van een ander, soezemoezen, konkelen, oorblazen, een aanslag beramen of smeden, kwaad stoken, veziken.