Staatsregeling van Sint Maarten/Hoofdstuk 8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk 7 Rechtspraak, openbaar ministerie en politie Hoofdstuk 8 Slotbepalingen door Staatsregeling van Sint Maarten Additionele artikelen


HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN[bewerken]

Artikel 130

1. De Staten kunnen een ontwerp van landsverordening tot vaststelling of wijziging van landsverordeningen, bedoeld in de artikelen 3, 4, eerste lid, 7, 8, tweede en vijfde lid, 9, 10, tweede lid, 11, 12, 13, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 24, niet goedkeuren dan met volstrekte meerderheid der stemmen van het aantal zitting hebbende leden.

2. Een ontwerp van landsverordening als bedoeld in het eerste lid dient noodzakelijk en proportioneel te zijn; bovendien is een zodanig ontwerp voldoende specifiek omschreven en wordt het kernrecht van het grondrecht geëerbiedigd.

Artikel 131 1. Bij landsverordening kunnen in de bepalingen van deze Staatsregeling wijzigingen worden aangebracht. Elk ontwerp van landsverordening voordracht tot verandering van de Staatsregeling wijst de desbetreffende verandering uitdrukkelijk aan.

2. De Staten kunnen een ontwerp van landsverordening niet goedkeuren, dan wel niet besluiten tot voordracht van een zodanig ontwerp, dan met twee derden van de uitgebrachte stemmen.

3. Een landsverordening tot wijziging van deze Staatsregeling met betrekking tot:

a. de artikelen betrekking hebbende op de grondrechten;
b. de bepalingen betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Gouverneur;
c. de artikelen betrekking hebbende op de bevoegdheden van de Staten;
d. de artikelen betrekking hebbende op de rechtspaak en het openbaar ministerie (hoofdstuk 7, eerste en tweede paragraaf) worden overlegd aan de regering van het Koninkrijk. Zij treedt niet in werking dan nadat de regering van het Koninkrijk haar instemming hiermee heeft betuigd.

4. Een ontwerp van landsverordening betreffende de bepalingen van derde lid wordt niet aan de Staten aangeboden, noch bij een initiatief-ontwerp door de Staten in onderzoek genomen dan nadat het gevoelen van de regering van het Koninkrijk is ingewonnen.

Artikel 132

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Staatsregeling van Sint Maarten.