Wapenstilstandsverdrag van 11 november 1918

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wapenstilstandsverdrag van 11 november 1918

Auteur Geallieerde legers
Genre(s) Verdrag
Brontaal Frans
Datering 11 november 1918
Bron Vertaling van http://mjp.univ-perp.fr/traites/1918armistice.htm
Auteursrecht Publiek domein
   Nog te vertalen
Dit artikel is nog niet gereed, omdat het nog niet geheel naar het Nederlands is vertaald.

Iedereen, voornamelijk diegene die de brontaal beheersen, wordt uitgenodigd om dit artikel te vertalen.

Dit is de vertaling van de Franse tekst van het wapenstilstandsverdrag van Compiègne van 11 november 1918 (en van daarop volgende verdragen), waarmee een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. De duur van de wapenstilstand werd hierin op 36 dagen gezet, maar die kon en zou verlengd worden (op 13 december 1918, 16 januari en 16 februari 1919), tot de ondertekening van de Vrede van Versailles van 28 juni 1919. Voor de geallieerden tekenden de Franse maarschalk Ferdinand Foch en de Britse admiraal Rosslyn Wemyss (in het document "Weymiss" geschreven); de Duitse delegatie stond onder leiding van Matthias Erzberger, voorzitter van de wapenstilstandscommissie.


WAPENSTILSTANDSVERDRAG (11 november 1918)[bewerken]

11 november 1918.

Wapenstilstand afgesloten met Duitsland.


Tussen de Maarschalk FOCH, Bevelhebber van de geallieerde legers, optredend namens de Geallieerde en geassocieerde mogendheden, bijgestaan door de Admiraal WEYMISS, First Sea Lord, enerzijds;

EN

M. de Staatssecretaris ERZBERGER, Voorzitter van de Duitse delegatie,

M. de buitengewone gezant en gevolmachtigde minister Graaf VON OBERNDORFF,

M. de Generaal van de Staf VON WINTERFELDT,

M. de Kapitein ter Zee VANSELOW,

voorzien van de nodige bevoegdheden en optredend met de goedkeuring van de Duitse kanselier, anderzijds;

Er is een wapenstilstand afgesloten onder de volgende voorwaarden:

VOORWAARDEN VAN DE MET DUITSLAND GESLOTEN WAPENSTILSTAND.[bewerken]

A. Op het Westelijk front.[bewerken]

A. Sur le front d'Occident.

I. Stopzetten van de vijandelijkheden, op grond en in de lucht, zes uur na de ondertekening van de wapenstilstand.

I. Cessation des hostilités, sur terre et les airs six heures après la signature de l'armistice.

II. Onmiddellijke ontruiming van de bezette landen: België, Luxemburg, alsook Elzas-Lotharingen, zodanig geregeld dat deze binnen een termijn van vijftien dagen na het ondertekenen van de wapenstilstand is uitgevoerd. De Duitse troepen, die de voorziene territoria niet ontruimd hebben binnen de gestelde termijnen, zullen krijgsgevangen gemaakt worden. De bezetting van deze territoria, door het geheel van de geallieerde troepen en de Verenigde Staten, zal het verloop van de ontruiming volgen. Alle ontruimings- en bezettingsbewegingen worden geregeld door de nota bijlage nr.1, besloten bij de ondertekening van de wapenstilstand.

II. Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, réglée de manière à être réalisée dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice. Les troupes allemandes, qui n'auront pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de guerre. L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des États-Unis suivra, dans ces pays, la marche de l'évacuation. Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

III. Repatriëring, onmiddellijk te beginnen en af te ronden binnen de vijftien dagen, van alle inwoners van de bovengenoemde landen (met inbegrip van gijzelaars en aangehoudenen of veroordeelden).

III. Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).

IV. Achterlaten, in goede staat, door het Duitse leger, van volgend oorlogsmateriaal:

 • 5.000 artilleriestukken (waarvan 2.500 zware stukken, en 2.500 stukken veldartillerie)
 • 25.000 mitrailleurs
 • 3.000 mijnenwerpers
 • 1.700 jacht en bombardementsvliegtuigen, in eerste instantie alle D7 en alle nachtbommenwerpers, ter plekke uit te leveren aan de geallieerde en Amerikaanse troepen, volgens de gedetailleerde voorwaarden vastgelegd in de nota bijlage nr.1, besloten op het ogenblik van de ondertekening van de wapenstilstand.

IV. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état : * 5000 canons (dont 2500 lourds et 2500 de campagne), * 25.000 mitrailleuses, * 3000 minenwerfers, * 1700 avions de chasse et de bombardement, en premier lieu tous les D 7 et tous les avions de bombardement de nuit, à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

V. Ontruiming door de Duitse troepen van de gebieden gelegen op de linkeroever van de Rijn: De op de linker Rijnoever gelegen gebieden zullen bestuurd worden door de lokale overheden, onder controle van de geallieerde en Amerikaanse bezettingstroepen. De geallieerde troepen en de Verenigde Staten zullen de bezetting van deze gebieden verzekeren met garnizoenen in de voornaamste Rijnpassages (Mainz, Koblenz en Keulen) met, in deze steden, bruggenhoofden met een straal van 30 kilometer op de rechteroever, en tevens garnizoenen in de strategische punten van de regio. Op de rechteroever zal een neutrale zone voorbehouden worden, tussen de stroom en een parallel getrokken lijn tussen de bruggenhoofden, en aan de stroom, en op 10 kilometer afstand vanaf de Nederlandse tot de Zwitserse grens. De ontruiming door de vijand van het Rijnland, linkeroever en rechteroever zal zo geregeld worden dat deze wordt voltooid binnen een termijn van zestien nieuwe dagen, dit wil zeggen 31 dagen na de ondertekening van de wapenstilstand. Alle ontruimings- en bezettingsbewegingen zullen geregeld worden door de nota bijlage nr.1, besloten op het ogenblik van de ondertekening van de wapenstilstand.

V. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes : Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis. Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon sur la rive droite, et des garnisons tenant également des points stratégiques de la région. Une zone neutre sera réservée sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont, et au fleuve, et à 10 kilomètres de distance depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de Suisse. L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin, rive gauche et rive droite sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de 16 nouveaux jours, soit 31 jours après la signature de l'armistice. Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation seront réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

VI. In alle door de vijand ontruimde gebieden, zal elke evacuatie van de inwoners verboden zijn; er zal geen enkele schade of nadeel berokkend worden aan de inwoners of hun eigendommen. Niemand zal vervolgd worden voor medewerking aan oorlogsmaatregelen voorafgaand aan de ondertekening van de wapenstilstand. Er zal geen enkele vernieling van eender welke aard aangebracht worden. Militaire installaties van alle aard zullen intact overhandigd worden, evenzeer als militaire voorraden: levensmiddelen, munitie, uitrusting, die niet meegenomen werden tijdens de voor de ontruiming vastgelegde termijn. Levensmiddelenvoorraden, van alle aard, voor de burgerbevolking, vee, etc., dienen ter plekke gelaten te worden. Er zal geen enkele algemene maatregel of officiële verordening getroffen worden die het waardeverlies van industriële bedrijven of de vermindering van hun personeel tot gevolg heeft.

'VI. Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délits de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice. Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte. Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes, de même les approvisionnements militaires : vivres, munitions, équipements, qui n'auront pas été emportés dans les délais d'évacuation fixés. Les dépôts de vivres, de toute nature, pour la population civile, bétail, etc., devront être laissés sur place. Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction dans leur personnel.

VII. Communicatiewegen en middelen van alle aard: spoorwegen, waterwegen, wegen, bruggen, telegraaf, telefoon... zullen geen beschadigingen mogen toegebracht worden. Alle op dit ogenblik ingezet burgerlijk en militair personeel zal er behouden blijven. Aan de geallieerde en geassocieerden machten zullen geleverd worden: 5.000 locomotieven en 150.000 wagons in goede rijklare staat, voorzien van alle nodige wisselstukken, binnen de termijnen vastgelegd in bijlage nr.2 en waarvan het totaal 31 dagen niet zal overschrijden. Tevens zullen 5.000 vrachtwagens in goede staat geleverd worden binnen een termijn van 36 dagen. De spoorwegen van Elzas-Lotharingen, voorzien van alle personeel en materieel dat organiek aan dit netwerk is toegewezen, zullen binnen een termijn van 31 dagen overgedragen worden. Bovendien zal alle materieel benodigd voor de uitbating in de gebieden op de linkeroever van de Rijn ter plekke gelaten worden. Alle toeleveringen van kolen en onderhoudsmateriaal, spoor- signalisatie en werkplaatsmaterieel, zullen ter plekke gelaten worden. Deze toeleveringen zullen, voor wat de uitbating van de communicatiewegen in de gebieden op de linker Rijnoever betreft, door Duitsland gebeuren. Alle binnenschepen die de Geallieerden ontnomen werden zullen hen terugbezorgd worden, in de nota annex nr.2 worden deze maatregelen gedetailleerd.

VII. Les voies et moyens de communication de toute nature : voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphe, téléphone... ne devront être l'objet d'aucune détérioration. Tout le personnel civil et militaire actuellement utilisé y sera maintenu. Il sera livré aux puissances associées : 5.000 machines montées et 150.000 wagons en bon état de roulement, et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans des délais dont le détail est fixé à l'annexe n° 2, et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours. Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état dans un délai de 36 jours. Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours, seront livrés dotés de tout le personnel et matériel affectés organiquement à ce réseau. En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place. Tous les approvisionnements en charbon et matières d'entretien, en matériel de voies, de signalisation et d'atelier, seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne en ce qui concerne l'exploitation de voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin. Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus, la note annexe n° 2 règle le détail de ces mesures.

VIII. Het Oppercommando is gehouden om, binnen een termijn van 48 uur na de ondertekening van de wapenstilstand, alle mijnen of tijdbommen verspreid over de door de Duitse troepen ontruimde gebieden te signaleren en er de opsporing en vernietiging van te faciliteren. Het zal tevens alle schadelijke schikkingen die zouden getroffen kunnen zijn (zoals vergiftiging of vervuiling van bronnen en waterputten etc.), te signaleren, dit alles op straffe van represailles.

VIII. Le Commandement sera tenu de signaler, dans un délai de 48 heures après la signature de l'armistice, toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d'en faciliter la recherche et la destruction. Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient pu être prises (telles qu'empoisonnement ou pollution de sources et puits, etc.), le tout sous peine de représailles.

IX. Het opeisingsrecht zal uitgeoefend worden door de geallieerde legers en deze van de Verenigde Staten in alle bezette gebieden, mits betaling aan de rechthebbende. (sauf règlement de comptes avec qui de droit). Het onderhoud van de bezettingstroepen in het Rijnland, Elzas-Lotharingen niet inbegrepen, zal ten laste zijn van de Duitse regering.

IX. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit. L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin, non compris l'Alsace-Lorraine, sera à la charge du gouvernement allemand.

X. Onmiddellijke repatriëring, zonder wederkerigheid, onder nog te regelen gedetailleerde voorwaarden, van alle krijgsgevangenen, met inbegrip van aangehoudenen en veroordeelden, van de geallieerden en de Verenigde Staten. De geallieerden en de Verenigde Staten zullen er naar goeddunken over kunnen beschikken. Deze voorwaarde annuleert voorgaande conventies met betrekking tot het uitwisselen van krijgsgevangenen, inbegrepen deze van jullie 1918 die ter ratificatie voorligt. Nochtans, zal de repatriëring van de in Nederland en Zwitserland geïnterneerde Duitse krijgsgevangen voortgezet worden zoals voorheen. De repatriëring van de Duitse krijgsgevangenen zal geregeld worden bij het afsluiten van de voorafgaande vredesonderhandelingen.

X. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans des conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les Puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera. Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l'échange de prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification. Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands internés en Hollande et en Suisse continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

XI. De niet evacueerbare zieken en gewonden, die door het Duitse leger in de ontruimde gebieden achtergelaten werden, zullen verzorgd worden door Duits personeel, dat ter plaatse zal gelaten worden met het nodige materieel.

XI. Les malades et blessés inévacuables, laissés sur les territoires évacués par les armées allemandes, seront soignés par du personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

B. Schikkingen met betrekking tot de oostelijke grenzen van Duitsland.[bewerken]

B. Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne.

XII. Alle Duitse troepen die zich momenteel bevinden op grondgebied dat voorafgaand aan de oorlog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije, Roemenië, Turkije, dienen onmiddellijk terug te keren binnen de op 1 augustus 1914 geldende grenzen van Duitsland. Alle Duitse troepen , die zich momenteel bevinden op grondgebied dat voorafgaand aan de oorlog deel uitmaakte van Rusland, zullen eveneens dienen terug te keren binnen de hierboven vermelde Duitse grenzen, zodra de geallieerden het ogenblik gekomen vinden, rekening houdend met de interne toestand van deze gebieden.

XII. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914. Toutes les troupes allemandes, qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie, devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne, définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires.

XIII. Onmiddellijke start van de evacuatie der Duitse troepen en het terugroepen van alle Duitse gevangenenbewakers en burgerlijke en militaire ambtenaren die zich op Russisch grondgebied bevinden (binnen de grenzen bekend op 1 augustus 1914).

XIII. Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).


XIV. Onmiddellijke stopzetting, door de Duitse troepen, van alle opeisingen, inbeslagnemingen of dwingende maatregelen, gericht op het verwerven van voor Duitsland bestemde goederen (ressources) in Roemenië en Rusland (binnen de grenzen bekend op 1 augustus 1914).

XIV. Cessation immédiate, par les troupes allemandes, de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives, en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne en Roumanie et en Russie (dans leurs limites du 1er août 1914).

XV. Verzaking aan de verdragen van Boekarest en Brest-Litowsk en aanvullende verdragen.

XV. Renonciation aux traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires.

XVI. De geallieerden zullen vrije toegang krijgen tot de door de Duitsers ontruimde gebieden aan de oostelijke grenzen, of via Danzig, of via de Weichsel, teneinde de bevolking te kunnen bevoorraden en de orde te handhaven.

XVI. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations et dans le but de maintenir l'ordre.

C. In Oost-Afrika[bewerken]

C. Dans l'Afrique orientale.

XVII. Evacuatie van alle Duitse troepen die opereren in Oost-Afrika binnen een door de geallieerden bepaalde termijn.

XVII. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés.

D Algemene clausules.[bewerken]

D. Clauses générales.

XVIII. Repatriëring, zonder wederkerigheid, binnen een termijn van maximaal een maand, volgens nog te bepalen gedetailleerde voorwaarden, van alle geïnterneerde burgers, inbegrepen de gijzelaars, de aangehoudenen of veroordeelden die behoren tot de geallieerden of hun geassocieerden, anders dan deze genoemd in artikel III.

XVIII. Rapatriement, sans réciprocité, dans le délai maximum d'un mois, dans des conditions de détail à fixer, de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés appartenant à des Puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l'article III.

E. Financiële clausules.[bewerken]

E. Clauses financières.

XIX. Herstelling van de schade, onder voorbehoud van alle eisen en vorderingen achteraf door de geallieerden en de Verenigde Staten. Gedurende de periode van de wapenstilstand, zal door de vijand geen enkele ontvreemding van openbare waarden plaats vinden die de geallieerden als onderpand kan dienen voor de herstellingen. Onmiddellijke teruggave van de geldvoorraad van de Nationale Bank van België en, in het algemeen de onmiddellijke overhandiging van alle documenten, contanten, waarden (roerende en fiduciaire, met het uitgiftematerieel) die het openbaar en privé belang van de binnengevallen landen betreffen. Teruggave van het door de Duitsers meegenomen of aan hen overhandigde Russische of Roemeense goud. Dit goud zal, tot de ondertekening van de vrede, onder de hoede van de geallieerden vallen.

XIX. Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis, réparation des dommages. Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations. Restitution immédiate de l'encaisse de la Banque nationale de Belgique et, en général remise immédiate de tous documents, espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires, avec le matériel d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis. Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou remis à eux. Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la paix.

F. Marine clausules.[bewerken]

F. Clauses navales.

XX. Onmiddellijke stopzetting van alle vijandelijkheden ter zee en nauwkeurige opgave van de positie en bewegingen van de Duitse schepen. Melding aan de neutralen van de toegestane vrijheid van navigatie voor de handels- en oorlogsvloor van de geallieerde mogendheden en geassocieerden in alle territoriale wateren zonder invraagstelling van de neutraliteit.

XX. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des Puissances alliées et associées dans toutes les eaux territoriales sans soulever de question de neutralité.

XXI. Uitlevering, zonder wederkerigheid, van alle marine- en handelsvloot krijgsgevangenen van de geallieerde mogendheden en geassocieerden onder Duitse macht.

XXI. Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des Puissances allées et associées au pouvoir des Allemands.

XXII. Uitlevering van alle, op dit ogenblik bestaande onderzeeërs (inbegrepen de onderzeekruisschepen en alle mijnenleggers) aan de geallieerden en de Verenigde Staten, met hun volledige bewapening en uitrusting, in de door de geallieerden en Verenigde Staten aangewezen havens. Deze die niet zeewaardig zijn zullen ontdaan worden van hun bemanning en materieel en zullen onder bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten dienen te blijven. De onderzeeërs, die zeewaardig zijn, zullen klaar gemaakt worden om de Duitse havens te verlaten zodra zij per radiozender orders zullen ontvangen voor hun reis naar de aangewezen uitleveringshaven, en de overige zo snel mogelijk. De voorwaarden van dit artikel zullen vervuld worden binnen een termijn van veertien dagen na de ondertekening van de wapenstilstand.

XXII. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines) actuellement existants avec leur armement et équipement complet, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis. Les sous-marins, qui sont prêts pour la mer, seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par T. S. F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste le plus tôt possible. Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai de quatorze jours après la signature de l'armistice.

XXIII. De Duitse oorlogsbodems, die door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduid zullen worden, dienen onmiddellijk ontwapend te worden, en nadien geïnterneerd worden in neutrale havens, of bij gebrek aan deze, in door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide havens. Zij zullen er blijven onder bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten, met uitsluitend bewakingsdetachemenent aan boord.

De aanduiding door de geallieerden zal betrekking hebben op:

 • 6 slagkruisers
 • 10 eskadron slagschepen
 • 8 lichte kruisschepen (waarvan 2 mijnenleggers)
 • 50 torpedobootjagers van de recentste types.

Alle andere oorlogsschepen (inclusief rivierschepen) zullen moeten verzameld worden en volledig ontwapend in de Duitse marinebasissen aangeduid door de geallieerden en de Verenigde Staten, en er onder de bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten geplaatst worden. De militaire bewapening van alle schepen deel uitmakend van de hulpvloot zal ontscheept worden. Alle schepen aangewezen om geïnterneerd te worden zullen klaar voor de afvaart uit de Duitse havens dienen te zijn, zeven dagen na de ondertekening van de wapenstilstand. De instructies voor de reis zullen via radiozender meegedeeld worden.

XXIII. Les navires de guerre de surface allemands qui seront désignés par les Alliés et les États-Unis, seront immédiatement désarmés, puis internés dans des ports neutres ou, à leur défaut, dans des ports alliées désignés par les Alliés et les États-Unis. Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de gardes étant seuls laissés à bord. La désignation des Alliés portera sur : *6 croiseurs de bataille, *10 cuirassés d'escadre, *8 croiseurs légers (dont 2 mouilleurs de mines), *50 destroyers des types les plus récents. Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis. L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands 7 jours après la signature de l'armistice. On donnera par T. S. F. les directions pour le voyage.

XXIV. Recht voor de geallieerden en de Verenigde Staten, om buiten de Duitse territoriale wateren, alle mijnenvelden en obstakels te ruimen die door Duitsland geplaatst werden en waarvan zij hen de locatie dienen aan te geven.

XXIV. Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions placées par l'Allemagne, dont l'emplacement devra leur être indiqué.

XXV. Vrije toegang tot en uitvaart van de Baltische Zee voor de marine en handelsvloot van de geallieerde mogendheden en geassocieerden, verzekerd door de bezetting van alle Duitse forten, batterijen en verdedigingswerken van alle aard gelegen langs alle doorvaarten van het Kattegat tot de Baltische Zee, en door het ruimen van alle mijnen of obstakels binnen en buiten de Duitse territoriale wateren waarvan de plannen en locaties door Duitsland te bezorgen zijn, zonder dat deze enige neutraliteitsvraag kan opwerpen.

XXV. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des Puissances alliées et associées assurée par l'occupation de tous les forts, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre allemands dans toutes les passes allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines ou obstructions dans et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever aucune question de neutralité.

XXVI. Behoud van de blokkade door de geallieerde mogendheden en geassocieerden onder de huidige voorwaarden, waarbij schepen van de Duitse handelsvloot op zee onderwerp blijven van gevangenneming. De geallieerden en de Verenigde Staten voorzien de ravitaillering van Duitsland gedurende de wapenstilstand in de mate dat deze als noodzakelijk erkend wordt.

XXVI. Maintien du blocus des Puissances alliées et associées dans les conditions actuelles, les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujets à capture. Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire.

XXVII. Groepering en immobilisatie, in de door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide Duitse basissen, van alle luchtstrijdkrachten.

XXVII. Groupement et immobilisation, dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, de toutes les forces aériennes.

XXVIII. Opgave door Duitsland, ter plekke en intact, van alle haven- en binnenscheepvaartmaterieel, van alle handelsschepen, sleepboten, binnenschepen, van alle toestellen , materieel, en voorraden voor de maritieme luchtvaart, alle wapens, toestellen, voorraden van alle aard, bij het ontruimen van de Belgische kust en havens.

XXVIII. Abandon par l'Allemagne, sur place et intact, de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs, chalands, de tous les appareils, matériel, et approvisionnement d'aéronautique maritime, toutes armes, appareils, approvisionnements de toutes natures, en évacuant la côte et les ports belges

XXIX. Ontruiming door Duitsland van alle havens aan de Zwarte Zee en overhandiging van alle door de Duitsers in beslag genomen Russische oorlogsbodems in de Zwarte Zee aan de geallieerden en de Verenigde Staten. Vrijgeven van alle in beslag genomen neutrale handelsschepen. Overhandiging van alle in deze havens in beslag genomen oorlogs- of ander aangeslagen materieel in deze havens, en opgave van alle Duits materieel opgesomd in artikel XXVIII.

XXIX. Évacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre russes saisis par les Allemands dans la mer Noire. Libération de tous les navires de commerce neutres saisis. Remise de tout matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports, et abandon du matériel allemand énuméré à la clause XXVIII.

XXX. Teruggave, zonder wederkerigheid, van alle handelsschepen toebehorend aan de geallieerden en geassocieerden uit de door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide havens die op dit ogenblik onder Duitse macht staan.

XXX. Restitution, sans réciprocité, dans des ports désignés par les Alliés et les États-Unis de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées actuellement au pouvoir de l'Allemagne.

XXXI. Verbod op elke vernietiging van schepen of materieel voorafgaand aan de ontruiming, levering of teruggave.

XXXI. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution.

XXXII. De Duitse regering zal alle neutrale regeringen, en meer bepaald, de regeringen van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland, formeel melden dat alle beperkingen opgelegd aan het verkeer van hun schepen met de geallieerde mogendheden en geassocieerden, door de Duitse regering zelf of door Duitse privé ondernemingen, in verband met de export van bouwmaterialen voor de scheepsindustrie of andere, onmiddellijk geannuleerd zijn.

XXXII. Le Gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres et, en particulier, aux gouvernements de Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande, que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les Puissances alliées et associées par le Gouvernement allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées, contre l'exportation de matériaux de constructions navales ou non, sont immédiatement annulées.

XXXIII. Geen enkele overdracht van Duitse handelsschepen van eender welke aard, naar eender welke neutrale vlag, zal mogelijk zijn na de ondertekening van de wapenstilstand.

XXXIII. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce, sous un pavillon neutre quelconque, ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice.

G. Duur van de wapenstilstand.[bewerken]

G. Durée de l'armistice

XXXIV. De duur van de wapenstilstand is bepaald op 36 dagen met mogelijkheid tot verlenging. Gedurende deze tijd kan de wapenstilstand, indien de clausules niet worden uitgevoerd, door een van de betrokken partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van 48 uur. Het is duidelijk dat de uitvoering van de artikels III en XXVIII geen aanleiding zullen geven tot het opzeggen van de wapenstilstand voor onvoldoende uitvoering, binnen de gestelde termijnen, behalve dan wanneer deze onvoldoende uitvoering moedwillig is. Ter verzekering, onder de beste omstandigheden, van de uitvoering van deze overeenkomst, wordt het principe van een permanente internationale wapenstilstandscommissie toegestaan. Deze commissie zal werken onder de hoge autoriteit van de opperste bevelhebbers van het leger en de marine van de geallieerde strijdkrachten.

De voorliggende wapenstilstand werd ondertekend op 11 november 1918, om 5 uur (vijf uur), Franse tijd.

XXXIV. La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de prolongation. Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à l'avance. Il est entendu que l'exécution des articles III et XXVIII ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution, dans les délais voulus, que dans le cas d'une exécution mal intentionnée. Pour assurer, dans les meilleures conditions, l'exécution de la présente convention, le principe d'une Commission d'armistice internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera sous la haute autorité du Commandement en chef militaire et naval des armées alliées. Le présent armistice a été été signé le 11 novembre 1918, à 5 heures (cinq heures), heure française.


(Getekend)

FOCH.
WEYMISS, admiraal.

(Getekend)

ERZBERGER.
OBERNDORFF.
WINTERFELDT.
VANSELOW.

Nota bijlage nr. 1[bewerken]

Note annexe n° 1

I. Ontruiming van de binnengevallen landen: België, Frankrijk, Luxemburg, alsook Elzas-Lotharingen.[bewerken]

I. Évacuation des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg, ainsi que de l'Alsace-Lorraine.

Deze zal gebeuren in drie opeenvolgende fases onder de volgende voorwaarden:

1e fase. Ontruiming van de territoria gelegen tussen de huidige frontlijn en lijn nr.1 van de bijgevoegde kaart: beëindigd binnen een termijn van 5 dagen na de ondertekening van de wapenstilstand.

2e fase. Ontruiming van de territoria gelegen tussen lijn nr.1 en lijn nr.2: beëindigd binnen een termijn van 4 nieuwe dagen (9 dagen in totaal na de ondertekening van de wapenstilstand).

3e fase. Ontruiming van de territoria gelegen tussen lijn nr.2 en lijn nr.3: beëindigd binnen een termijn van 6 nieuwe dagen (15 dagen in totaal na de ondertekening van de wapenstilstand).

De geallieerde troepen en de Verenigde Staten zullen deze verschillende territoria binnentreden na het vervallen van de aan de Duitse troepen toegekende termijnen voor de ontruiming van elk van hen.

Dientengevolge:

 • Het huidige Duitse front zal overschreden worden door de geallieerde troepen vanaf de 6e dag volgend op de ondertekening van de wapenstilstand;
 • Lijn nr. 1, vanaf de 10e dag;
 • Lijn nr. 2, vanf de 16e dag


Se fera en trois phases successives dans les conditions suivantes :

1re phase. Évacuation des territoires situés entre le front actuel et la ligne n°1 de la carte jointe : terminée dans un délai de 5 jours après la signature de l'armistice.

2e phase. Évacuation des territoires situés entre la ligne n° 1 et la ligne n° 2 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (9 jours au total après la signature de l'armistice).

3e phase. Évacuation des territoires situés entre la ligne n° 2 et la ligne n° 3 : terminée dans un délai de 6 nouveaux jours (15 jours au total après la signature de l'armistice).

Les troupes alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux.

En conséquence :

*Le front allemand actuel sera franchi par les troupes alliées à partir du 6e jour qui suivra la signature de l'armistice ; *La ligne n° 1, à partir du 10e jour ; *La ligne n° 2, à partir du 16e jour.

II. Ontruiming van het Rijnland.[bewerken]

II. Évacuation des pays du Rhin.

Deze ontruiming zal eveneens in meerdere opeenvolgende fases gebeuren:

Ontruiming van de territoria gelegen tussen de lijnen 2,3 en 4: beëindigd binnen een termijn van 4 nieuwe dagen (19 dagen na de ondertekening van de wapenstilstand);

Ontruiming van de territoria gelegen tussen lijn 4 en lijn 5: beëindigd binnen een termijn van 4 nieuwe dagen (23 dagen in totaal na de ondertekening van de wapenstilstand);

Ontruiming van de territoria gelegen tussen lijn 5 en lijn 6 (lijn van de Rijn): beëindigd binnen een termijn van 4 nieuwe dagen (27 dagen in totaal na de ondertekening van de wapenstilstand).

Ontruiming van de bruggenhoofden en de neutrale zone op de rechter Rijnoever: beëindigd binnen een termijn van 4 nieuwe dagen (31 dagen in totaal na de ondertekening van de wapenstilstand).

De geallieerde troepen en de Verenigde Staten zullen deze verschillende territoria binnentreden na het vervallen van de aan de Duitse troepen toegekende termijnen voor de ontruiming van elk van hen.

Dientengevolge:

 • Lijn nr. 3 zal door hen overschreden worden vanaf de 20e dag volgend op de ondertekening van de wapenstilstand;
 • Lijn nr. 4 zal door hen overschreden worden vanaf de 24e dag volgend op de ondertekening van de wapenstilstand;
 • Lijn nr. 5, vanaf de 28e dag;
 • Lijn nr. 6 (Rijn), vanaf de 32e dag, voor de bezetting van de bruggenhoofden.

Cette évacuation se fera également en plusieurs phases successives : 1° Évacuation des territoires situés entre les lignes 2, 3 et la ligne 4 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (19 jours après la signature de l'armistice) ; 2° Évacuation des territoires situés entre la ligne 4 et la ligne 5 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (23 jours au total après la signature de l'armistice) ; 3° Évacuation des territoires situés entre la ligne 5 et la ligne 6 (ligne du Rhin) : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (27 au total après la signature de l'armistice) ; 4° Évacuation des têtes de pont et de la zone neutre sur la rive droite du Rhin : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (31 jours au total après la signature de l'armistice). Les troupes d'occupation alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux.

En conséquence :

La ligne n° 3 sera franchie par elles à partir du 20e jour qui suivra la signature de l'armistice ;

La ligne n° 4 sera franchie par elles à partir du 24e jour qui suivra la signature de l'armistice ;

La ligne n° 5 à partir du 28e jour ;

La ligne n° 6 (Rhin), à partir du 32e jour, pour l'occupation des têtes de pont.

III. Levering door de Duitse strijdkrachten van het oorlogsmaterieel vastgelegd door de wapenstilstand.[bewerken]

III. Livraison par les armées allemandes du matériel de guerre fixé par l'armistice.

Dit oorlogsmaterieel dient volgens volgende voorwaarden geleverd te worden:

 • De eerste helft voor de 10e dag;
 • de tweede helft voor de 20e dag.

Dit materieel zal overhandigd worden aan elk van de geallieerde legers en de Verenigde Staten, door elkeen van de grote tactische groepen van het Duitse leger, in de verhoudingen die zullen vastgelegd worden door de Internationale permanente wapenstilstandscommissie.

Ce matériel de guerre devra être livré dans les conditions suivantes :

La première moitié ayant le 10e jour ;

La deuxième moitié avant le 20e jour.

Ce matériel sera remis à chacune des armées alliées et des États-Unis, par chacun des grande groupements tactiques de l'armée allemande, dans les proportions qui seront fixées par la Commission internationale permanente d'armistice.

Nota bijlage nr. 2[bewerken]

Note annexe n° 2

Voorwaarden betreffende communicatiewegen (spoorlijnen, waterwegen, wegen, binnenhavens en zeehavens, telegraaf en telefoon).

Conditions intéressant les voies de communication (voies ferrées, voies navigables, routes, ports fluviaux et maritimes, télégraphes et téléphones).


I.[bewerken]

Alle communicatiewegen tot aan en met de Rijn, inclusief of inbegrepen, op de rechteroever van deze stroom, deze gelegen binnen de door de geallieerde strijdkrachten bezette bruggenhoofden, zullen onder de volle en volledige verantwoordelijkheid geplaatst worden van het opperbevel van de geallieerde strijdkrachten, dat het recht zal hebben alle door hem noodzakelijk geachte maatregelen te treffen om er de bezetting en uitbating van te verzekeren. Alle documenten met betrekking tot de communicatiewegen zullen ter overhandiging aan hem worden klaargelegd.

Toutes les voies de communication situées jusqu'au Rhin inclus ou comprises, sur la rive droite de ce fleuve, à l'intérieur des têtes de pont occupées par les armées alliées, seront placées sous l'autorité pleine et entière du Commandement en chef des armées alliées, qui aura le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour en assurer l'occupation et l'exploitation. Tous les documents relatifs aux voies de communication seront tenus prêts à lui être remis.

II.[bewerken]

In de door de Duitse troepen ontruimde gebieden, zal alle materieel en alle burgerlijk en militair personeel op dit ogenblik in gebruik voor het onderhoud en de uitbating van de communicatiewegen integraal behouden blijven bij deze communicatiewegen. Al het bijkomende materieel nodig voor het onderhoud van de communicatiewegen op het grondgebied van de linker Rijnoever zal geleverd worden door de Duitse regering gedurende de hele duur van de wapenstilstand.

Tout le matériel et tout le personnel civil et militaire utilisés actuellement pour l'entretien et l'exploitation des voies de communication seront maintenus intégralement sur ces voies, dans tous les territoires évacués par les troupes allemandes. Tout le matériel supplémentaire nécessaire pour l'entretien de ces voies de communication dans les pays de la rive gauche du Rhin sera fourni par le gouvernement allemand pendant toute la durée de l'armistice.

III. Personeel[bewerken]

Het Frans en Belgisch personeel deel uitmakend van diensten der communicatiewegen, weze dit geïnterneerd of niet, zal uitgeleverd worden aan het Franse of Belgische leger binnen de 15 dagen volgend op de ondertekening van de wapenstilstand. Het personeel dat organiek toegewezen is aan het netwerk uitgebaat door de spoorwegen van Elzas-Lotharingen zal behouden blijven of terug aangesteld worden om de uitbating van het netwerk te verzekeren. De opperbevelhebber van de geallieerde legers zal het recht hebben om bij het personeel van de communicatiewegen alle mutaties en vervangingen door te voeren die hem schikken.

III. Personnel

Le personnel français et belge appartenant au service des voies de communication, qu'il soit interné ou non, sera remis aux armées française ou belge dans les 15 jours suivant la signature de l'armistice. Le personnel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place de façon à assurer l'exploitation du réseau. Le commandant en chef des armées alliées aura le droit de faire dans le personnel des voies de communication toutes les mutations et tous les remplacements qui lui conviendront.

IV. Materieel[bewerken]

IV. Matériel

a) Rollend materieel. Het rollend materieel, te overhandigen aan de geallieerde strijdkrachten, in de zone begrepen tussen het huidige front en lijn nr. 3, Elzas-Lotharingen niet inbegrepen, zal in omvang ten minste gelijk zijn aan:

 • 5.000 locomotieven,
 • 150.000 wagons.

Deze levering zal gebeuren, binnen de termijnen bepaald in artikel 7 van de wapenstilstand, en volgens gedetailleerde voorwaarden te besluiten door de Permanente internationale wapenstilstandscommissie. Al dit materieel zal in goed onderhouden en rijvaardige staat zijn en voorzien van alle wisselstukken of gebruikelijke uitrusting. Het zal gebruikt kunnen worden met zijn eigen of elk ander personeel op eender welk punt van het spoornetwerk van de geallieerde strijdkrachten. Het materieel dat organiek is toegewezen aan de uitbating van het spoornetwerk van Elzas-Lotharingen zal behouden of teruggebracht worden ter beschikking van het Franse leger. Het materieel dat ter plaatse dient gelaten te worden in het grondgebied op de linker Rijnoever, alsook binnen de bruggenhoofden, anderzijds, zal de normale uitbating van de spoorwegen in deze territoria mogelijk moeten maken.

a) Matériel roulant. Le matériel roulant remis aux armées alliées dans la zone comprise entre le front actuel et la ligne n. 3, non compris l'Alsace-Lorraine, sera d'une importance au moins égale à :

* 5 000 locomotives,

* 150 000 wagons.

Cette livraison sera effectuée, dans les délais fixés par la clause 7 de l'armistice, et dans des condition de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente. Tout ce matériel sera en bon état d'entretien et de roulement et pourvu de toutes les pièces de rechange ou agrès usuels. Il pourra être utilisé avec son personnel propre ou tout autre sur un point quelconque du réseau ferré des armées alliées. Le matériel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place à la disposition de l'armée française. Le matériel à laisser sur place dans les pays de la rive gauche du Rhin, ainsi qu'à l'intérieur des têtes de pont, d'autre part, devra permettre l'exploitation normale des voies ferrées de ces territoires.

b) Spoor- signalisatie- en werkplaatsmaterieel. Het signalisatiematerieel, de machines en het gereedschap ontnomen uit de werkplaatsen, de stelplaatsen van de Franse en Belgische spoornetwerken, zullen terugbezorgd worden volgens gedetailleerde voorwaarden te bepalen door de Permanente internationale wapenstilstandscommissie. Aan de geallieerde strijdkrachten zal het volgend spoormaterieel geleverd worden: rails, klein materieel, toestellen, brugmaterieel en hout nodig voor de herstelling van de vernielde spoorlijnen voorbij het huidige front.

b) Matériel de voie, de signalisation et d'atelier. Le matériel de signalisation, les machines-outils et l'outillage prélevés sur les ateliers, les dépôts des réseaux français et belge, seront remis dans des conditions de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente. Il sera fourni aux armées alliées le matériel de voie : rails, petit matériel, appareils, matériel de pont et les bois nécessaires à la remise en état des lignes détruites au delà du front actuel.

c) Brandstoffen en onderhoudsproducten. Gedurende de wapenstilstand, zullen de brandstoffen en onderhoudsproducten geleverd worden door de Duitse regering aan de stelplaatsen die normaal toegewezen zijn aan de uitbating van de gebieden op de linker Rijnoever.

c) Combustibles et matière d'entretien. Pendant la durée de l'armistice, les combustibles et matières d'entretien seront livrés par les soins du gouvernement allemand aux dépôts normalement affectés à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin.

V. Telegraaf en telefoonverbindingen[bewerken]

V. Communications télégraphiques et téléphoniques

Alle telegraaf en telefoonlijnen, alle vaste radiozendposten zullen in de handen van de geallieerde strijdkrachten overgaan, met alle burger en militair personeel en al hun materieel, inbegrepen alle opgebouwde voorraden op de linker Rijnoever. Alle bijkomende voorraden nodig voor het onderhoud van het netwerk zullen, voor de duur van de wapenstilstand, geleverd moeten worden door de Duitse regering naar mate van de behoeften. De opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten zal dit netwerk militair bezetten, er het bestuur van verzekeren en zal, bij het personeel, alle vervangingen en mutaties doorvoeren die hij nuttig acht. Hij zal alle militair personeel dat hij niet noodzakelijk acht voor de uitbating en het onderhoud van het netwerk terugsturen naar het Duitse leger.

Alle plannen van de Duitse telefoon en telegraaf netwerken zullen overhandigd worden aan de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten.

Toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques, tous les postes de T. S. F. fixes seront passés aux armées alliées, avec tout le personnel civil et militaire et tout leur matériel, y compris tous les approvisionnements constitués sur la rive gauche du Rhin. Les approvisionnement supplémentaires nécessaires pour l'entretien du réseau devront être fournis, pendant la durée de l'armistice, par le gouvernement allemand au fur et à mesure des besoins. Le commandant en chef des armées alliées occupera ce réseau militairement, en assurera la direction et fera, dans le personnel, tous les remplacements et mutations qu'il jugera utiles. Il renverra à l'armée allemande tout le personnel militaire qu'il n'estimera pas nécessaire pour l'exploitation et l'entretien du réseau.

Tous les plans du réseau téléphonique et télégraphique allemand seront remis au commandant en chef des armées alliées.

BIJKOMENDE OVEREENKOMST HOUDENDE DE VERLENGING VAN DE WAPENSTILSTAND (13 dec. 1918)[bewerken]

CONVENTION ADDITIONNELLE PORTANT PROLONGATION DE L'ARMISTICE (13 dec. 1918)

De ondertekenende gevolmachtigden, in het bezit van de machtigingen volgens dewelke zij de wapenstilstandsovereenkomst van 11 november 1918 ondertekend hebben, hebben de volgende bijkomende overeenkomst afgesloten:

Les soussignés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont signé la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante:

De duur van de wapenstilstand afgesloten op 11 november 1918 wordt verlengd met een maand, dit wil zeggen tot 17 januari 1919, om 5 uur (vijf uur). Deze verlenging met een maand zal uitgebreid worden tot het afsluiten van de voorafgaandelijke vredesonderhandelingen, onder voorbehoud van goedkeuring door de geallieerde regeringen.

1° La durée de l'armistice conclu le 11 novembre 1918 est prolongée d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 janvier 1919, à 5 heures (cinq heures).

Cette prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix, sous la réserve d'approbation des Gouvernements alliés.

De uitvoering van de clausules van de overeenkomst van 11 november 1918, onvolledig gerealiseerd, zal voortgezet en afgewerkt worden gedurende de verlenging van de wapenstilstand naar de gedetailleerde voorwaarden vastgelegd door de Permanente wapenstilstandscommissie, volgens de instructies van het geallieerd oppercommando.

2° L'exécution des clauses de la convention du 11 novembre incomplètement réalisées sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice, dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut Commandement allié.


3° De volgende clausule is toegevoegd aan de conventie van 11 november 1918:

"De Hoge Commandant van de geallieerden houdt zich vanaf heden voor om, wanneer hij het geschikt vindt en als nieuwe waarborg, de neutrale zone van de rechteroever van de Rijn te bezetten, ten Noorden van het bruggenhoofd van Keulen en tot aan de Nederlandse grens. Deze bezetting zal het onderwerp uitmaken van een vooraankondiging van 6 (zes) dagen door de Hoge Commandant van de geallieerden."


Trier, 13 december 1918.

(Getekend)

F. FOCH.
WEYMISS, admiraal.

(Signé)

ERZBERGER.
A. OBERNDORFF.
WINTERFELDT.
VANSELOW.

FINANCIËLE BEPALINGEN[bewerken]

I. Verbintenis voor de Duitse regering om niet, zonder voorafgaandelijk akkoord van de geallieerden, te beschikken over de muntvoorraad van de schatkist of van de Reichsbank, van effecten of tegoeden op of in het buitenland alsook de roerende goederen in het buitenland toebehorend aan de regering of aan de openbare kassen. Verbintenis voor de Duitse regering om niet, zonder voorafgaandelijk akkoord van de geallieerden, toelating te verlenen tot het afhalen van de hierboven vermelde waarden of tegoeden in eigendom van particulieren of maatschappijen.

I. Engagement pour le Gouvernement allemand de ne pas disposer, sans accord préalable avec les Alliés, de l'encaisse métallique du Trésor ou de la Reischbank [sic], des effets ou des avoirs sur ou à l'étranger ainsi que des valeurs mobilières étrangères appartenant au Gouvernement et aux Caisses publiques.

Engagement pour le Gouvernement allemand de ne donner, sans accord préalable avec les Alliés, aucune autorisation de sortie pour les avoirs ou les valeurs ci-dessus possédés par des particuliers ou des sociétés.

II.

Engagement pour le Gouvernement allemand de prendre, d'accord avec les Gouvernements alliés, toutes dispositions utiles pour décider, dans le plus bref délai possible, dans quelles conditions seront restitués à leurs propriétaires légitimes les titres perdus ou volés dans les régions envahies.


III.

Obligation pour le Gouvernement allemand de payer aux Alsaciens-Lorrains à leurs échéances, et conformément aux lois en vigueur, toutes les dettes ou tous les effet échus ou à échoir pendant la durée de l'armistice et concernant des Caisses publiques allemandes, par exemple: les Bons du Trésor, les effets, chèques postaux ou autres, les virements, acceptations, etc., ladite énumération étant énonciative et non limitative.

Obligation pour le Gouvernement allemand de n'apporter aucune entrave spéciale à la libre disposition par les Alsaciens-Lorrains des propriétés, valeurs, titres, dépôts leur appartenant et situés en Allemagne.


IV.

Engagement pour le Gouvernement allemand d'examiner, d'accord avec les Gouvernements alliés, les mesures à prendre pour la restitution, dans le plus bref délai possible, des biens séquestrés au préjudice des antionaux alliés.


Hebben getekend:

Voor Frankrijk:

MM. Ch. De LASTEYRIE.
P. TIBARD.

Voor Duitsland:

MM. BUSING.
RATSEN.

CONVENTION ADDITIONNELLE CONCERNANT LA PROLONGATION DE L'ARMISTICE (16 jan. 1919)[bewerken]

16 janvier 1919.


Les Plénipotentiaires soussignés, l'Amiral WEYMISS étant remplacé par l'Amiral BROWNING, munis des pouvoirs en vertu desquels a été signée la Convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la Convention additionnelle suivante:


I. L'armistice du 11 novembre 1918, prolongé jusqu'au 17 janvier 1919 par la Convention du 13 décembre 1918, est prolongé à nouveau de UN MOIS, c'est-à-dire jusqu'au 17 février 1919, à 5 heures (cinq heures).

Cette prolongation de un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des Préliminaires de Paix, sous la réserve d'approbation des Gouvernements alliés.


II. L'Exécution des clauses de la Convention du 1 novembre incomplètement réalisées sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice, dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut Commandement allié.


III. Le Gouvernement allemand fournira en remplacement du matériel de chemin de fer supplémentaire de 500 locomotives et 19,000 wagons fixés en application des tableaux annexes 1 et 2 du Protocole de Spa du 17 décembre, les machines et instruments agricoles suivants:

 • 400 groupes de labourage à vapeur complets à doubles machines avec charrues appropriées,
 • 6,500 semoirs,
 • 6,500 distributeurs d'engrais,
 • 6,500 charrues,
 • 6,500 charrues Brabant,
 • 12,500 herses,
 • 6,500 scarificateurs,
 • 2,500 rouleaux acier,
 • 2,500 rouleaux Croskill,
 • 2,500 faucheuses,
 • 2,500 faneuses,
 • 3,000 moissonneuses-lieuses,

ou les appareils équivalents avec interchangeabilié admise entre les différentes catégories d'appareils après examen fait par la Commission internationale permanente d'armistice. Ce matériel, neuf ou en très bon état, doit être muni des accessoires propres à chaque instrument et des lots de rechagnes nécessaires à un service de dix-huit mois.

La Commission allemande d'armistice fournira d'ici au 23 janvier à la Commission alliée d'armistice la liste de ce qui peut être livré jusqu'au 1er mars et qui doit être, en principe, égal au tiers de la totalité. La Commission internationale d'armistice fixera d'ici au 23 janvier les délais de livraison ultérieurs et qui doivent, en principe, ne pas s'étendre au delà du 1er juin.


IV. Les officiers délégués en Allemagne par le Puissances alliées et associés, pour régler l'évacuation des prisonniers de guerre des armées de l'Entente, assistés de Représentants des Sociétés de Secours des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, constitueront une Commission chargée du contrôle des prisonniers de guerre russes en Allemagne.

Cette Commission, dont le siège sera à Berlin, aura qualité pour traiter directement avec le Gouvernement allemand, d'après les instructions des Gouvernements alliés, toutes les questions relatives aux prisonniers de guerre russes.

Elle recevra du Gouvernement allemand toutes les facilités de circulation nécessaires pour contrôler les conditions d'existence et d'alimentation de ces prisonniers.

Les Gouvernements alliés se réservent le roit de régler le rapatriement des prisonniers de guerre russes sur telle ou telle région qui leur paraîtra le plus convenable.


V. CLAUSES NAVALES.-- L'article XXII de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit:

"Afin d'assurer l'exécution de cette clause, ce qui suit devra être exigé des autorités allemandes:

"Tous les sous-marins qui peuvent prendre la mer ou être remorqués doivent être livrés immédiatement et faire route pour les ports alliés. Ces navires doivent comprendre les croiseurs sous-marins, les mouilleurs de mines, les navires de relevage et les docks pour sous-marins. Les sous-marins qui ne peuvent pas être livrés devront être complètement détruits ou démontés sous la surveillance des Commissaires des Alliés.

"La construction des sous-marins doit cesser immédiatement et les sous-marins actuellement en construction doivent être complètement détruits ou démontés sous la surveillance des Commissaires des Alliés."

L'article XXIII de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit:

"Afin d'assurer l'exécution de cette clause, la Commission allemande devra fournir à la Commission navale interalliée d'armistice une liste complète de tous les navires de surface, construits et en construction (déjà lancés ou sur cale), donnant les dates d'achèvement prévues."

L'article XXX de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit:

"Afin d'assurer l'exécution de cette clause, le Haut Commandement allié prévient le Haut Commandement allemand qu'il doit prendre immédiatement toutes les dispositions possibles pour livrer dans les ports alliés les navires de commerce alliés qui sont encore dans les ports allemands."


VI. RESTITUTION DU MATÉRIEL ENLEVÉ DANS LES TERRITOIRES BELGE ET FRANÇAIS:

1. La restitution du matériel enlevé dans les territoires français et belge étant indispensable à la remise en marche des usines, les mesures suivantes seront exécutées:


2. Les machines, pièces de machines, objets d'outillage industriel ou agricole, accessoires divers de toute nature, et, d'une manière générale, tout objet industriel ou agricole, enlevés des territoires qu'avaient occupés les armées allemandes sur le front occidental, sous quelque prétexte que ce soit, par autorité militaire ou civile allemande, ou par de simples particuliers allemands, seront tenus à la disposition des Alliés pour être réexpédiés à leurs lieux d'origine si les Gouvernements français et belge le désirent.

Ces objets ne subiront aucune nouvelle modification, ni aucune dégradation.


3. Pour préparer cette restitution, le Gouvernement allemand fera parvenir d'urgence à la Commission d'armistice toutes les comptabilités officielles ou particulières relatives à ces objets, tous contrats de vente, loction ou autres, toutes correspondances s'y rapportant, toutes déclarations et toutes indications utiles sur leur existence, l'origine, la transformation, l'état actuel et le lieu de dépôt de ces objets.


4. Les Délégués des Gouvernements français ou belge feront procéder en Allemange aux reconnaissances et examens sur place des objets signalés, si cela leur paraît utile.


5. la réexpédition s'effectuera suivant les instructions particulières qui seront données par les Autorités françaises ou belges, suivant ce qu'elles décideront.


6. En particulier, seront déclarés, en vue d'une restitution immédiate, les dépôts de toute nature sur parcs, sur fer, sur bateaux ou dans les usines, de courroies de transmission, moteurs électriques ou pièces de moteurs et objets d'appareillage, etc., enlevés de France et de Belgique.


7. Les renseignements donnés aux paragraphes 3 et 6 devront commencer à parvenir dans un délai de huit jours francs, à dater du 20 janvier 1919, et devront être entièrement fournis, en principe, avant le 1er avril 1919.


VII. Le Haut Commandement allié se réserve dès à présent d'occuper, quand il le jugera convenable, à titre de nouvelle garantie, le secteur de la Place de Strasbourg, constitué par les forts de la rive droite du Rhin avec une bande de terrain de 5 à 10 kilomètres en avant de ces forts, la limite d'occupation étant indiquée sur la carte ci-jointe.

Cette occupation fera l'objet d'un préavis de SIX JOURS de la part du Haut Commandement allié. Elle ne devra être précédée d'aucune destruction de matériel ou locaux.

Le tracé de la zone neutre de 10 kilomètres sera, en conséquence, reporté en avant.


VIII. Pour assurer le ravitaillement en vivres de l'Allemagne et du reste de l'Europe, le Gouvernement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre pendant la durée de l'armistice toute la flotte de commerce allemande sous le contrôle et sous pavillon des Puissances alliées et des États-Unis assistées d'un Délégué allemand.

Cet accord ne préjuge en rien de la disposition finale de ces navires. Les Alliés et les États-Unis pourront effectuer, s'ils le jugent nécessaire, le remplacement partiel ou total des équipages. Les officiers et équipages qui seront ainsi renvoyés seront rapatriés en Allemagne.

Pour l'utilisation de ces navires, il sera attribué une rémunération appropriée qui sera fixée par les Gouvernements alliés.

Tous les détails, ainsi que les exceptions à déterminer pour les diverses catégories de navires, seront réglés par une Convention spéciale qui devra être conclue immédiatement.


Trèves, le 16 janvier 1919.


(Signé)

FOCH.
BROWNING.


(Signé)

ERZBERGER.
OBERNDORFF.
VON WINTERFELDT.
VANSELOW.


BIJKOMENDE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE WAPENSTILSTAND (16 febr. 1919)[bewerken]

CONVENTION ADDITIONNELLE CONCERNANT LA PROLONGATION DE L'ARMISTICE (16 feb. 1919)

De ondertekenende gevolmachtigden, -- Admiraal WEYMISS, vervangen door Admiraal BROWNING; Generaal-Majoor VON WINTERFELDT, vervangen door Generaal-Majoor VON HAMMERSTEIN, en de gevolmachtigde minister Graaf VON OBERNDORFF door de gevolmachtigde minister VON HANIEL, in het bezit van de machtigingen volgens dewelke de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst van 11 november 1918 gebeurde, hebben de volgende bijkomende overeenkomst afgesloten:

Les Plénipotentiaires soussignés, -- l'Amiral WEYMISS, étant remplacé par l'Amiral BROWNING; le Général-Major VON WINTERFELDT, étant remplacé par le Général-Major VON HAMMERSTEIN, et le Ministre plénipotentiaire Comte VON OBERNDORFF par le Ministre plénipotentiaire VON HANIEL, munis des pouvoirs en vertu desquels a été signée la Convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la Convention additionnelle suivante:

I. De Duitsers dienen onmiddellijk te verzaken aan alle offensieve verrichtingen tegen de Polen in de regio Poznan of in alle andere regio's. -- Ten dien einde, is het hen verboden hun troepen de volgende lijn te laten overschrijden:

Oude grens tussen Oost-Pruisen en West-Pruisen met Rusland, tot Luisenfelde -- nadien, vanaf dit punt, de lijn westelijk van Luisenfeld, en westelijk van Gross Neudorff, zuidelijk van Brzoze, noordelijk van Schubin, noordelijk van Exin, zuidelijk van Samoczin, zuidelijk van Chodziensen, noordelijk van Czarnikow, westelijk van Mialla, westelijk van Birnbaum, westelijk van Bentschen, westelijk van Wollstein, noordelijk van Lissa, noordelijk van Rawicz, zuidelijk van Krotoszyn, westelijk van Adelnau, westelijk van Schildberg, noordelijk van Vieruchov, daarna de grens van Silezië. (groene lijn van de bijgevoegde kaart.)

I. Les Allemands devront renoncer immédiatement à toutes opérations offensives contre les Polonais dans la région de Posen ou dans toute autre région.-- Dans ce but, il leur est interdit de faire franchir par leurs torupes la ligne:

Ancienne frontière de la Prusse orientale et de la Prusse occidentale avec la Russie, jusqu'à Luisenfelde -- puis, à partir de ce point, la ligne O. de Luisenfeld,e O. de Gr. Neudorff, S. de Brzoze, N. de Schubin, N. de Exin, S. de Samoczin, S. de Chodziensen, N. de Czarnikow, O. de Mialla, O. de Birnbaum, O. de Bentschen, O. de Wollstein, N. de Lissa, N. de Rawicz, S. de Krotoszyn, O. de Adelnau, O. de Schildberg, N. de Vieruchov, puis la frontière de Silésie.

(Ligne verte de la carte jointe.)

II. De wapenstilstand van 11 november verlengd door de conventies van 13 december 1918 en 16 januari 1919, tot 17 februari 1919, wordt opnieuw verlengd voor een korte periode, zonder vervaldatum, aan dewelke de geallieerde mogendheden en geassocieerden zich het recht voorbehouden een einde te maken middels een opzegtermijn van drie dagen.

II. L'armistice du 11 novembre prolongé par les Conventions des 13 décembre 1918 et 16 janvier 1919, jusqu'au 17 février 1919, est prolongé à nouveau pour une période courte, sans date d'expiration, à laquelle les Puissances alliées et associées se réservent le droit de mettre fin sur un préavis de trois jours.

III. De uitvoering van de clausules van de overeenkomst van 11 november 1918 en de bijkomende overeenkomsten van 13 december 1918 en 16 januari 1919, onvolledig gerealiseerd, zal voortgezet en afgewerkt worden gedurende de verlenging van de wapenstilstand naar de gedetailleerde voorwaarden vastgelegd door de Permanente wapenstilstandscommissie, volgens de instructies van het geallieerd oppercommando.

III. L'exécution des clauses de la Convention du 11 novembre 1918 et des Conventions additionnelles des 13 décembre 1918 et 16 janvier 1919, incomplètement réalisées, sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les conditions de détail fixées par la Commission permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut Commandement allié.


Trier, 16 februari 1919.


(Getekend)

FOCH.
BROWNING.


(Getekend)

ERZERGER.
Baron VON HAMMERSTEIN.
VON HANIEL.
VANSELOW.Voetnoten: