Auteursverordening (Aruba) - Hoofdstuk III

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Copyright.svg   Auteursverordening van Aruba   PD-icon.svg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. De handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht.[bewerken]

Artikel 38[bewerken]

  1. Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaar, te rekenen van de dag van het overlijden van de maker van het werk, behoudens het bepaalde bij de volgende artikelen van dit hoofdstuk.
  2. De duur van het gemeenschappelijk auteursrecht op eenzelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de dag van het overlijden van de langstlevende hunner.

Artikel 39[bewerken]

  1. Het auteursrecht op een werk waarop of waarin de maker niet is aangeduid, of niet op zodanige wijze, dat zijn ware naam daardoor bekend is, vervalt door verloop van 50 jaar, te rekenen van de laatste dag van het kalenderjaar waarin de eerste openbaarma­king van het werk door of vanwege de rechthebbende heeft plaats gehad.
  2. Hetzelfde geldt ten aanzien van werken waarvan ingevolge artikel 7 of artikel 8 een openbare instelling, een vereniging, stichting of vennootschap als maker wordt aan­gemerkt, alsmede ten aanzien van werken die voor de eerste maal openbaar gemaakt zijn na het overlijden van de maker.

Artikel 40[bewerken]

  1. Het uitsluitend recht om een in druk verschenen werk te vertalen vervalt door verloop van 10 jaar, te rekenen van de laatste dag van het kalenderjaar waarin de eerste uitgave van het werk door of vanwege de rechthebbende heeft plaats gehad, ten opzichte van die talen waarin niet door de maker of met diens toestemming een vertaling van het werk is uitgegeven in een van de staten, aangesloten bij de Internationale Unie voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken.
  2. Het uitsluitend recht om in het openbaar voordrachten te houden of voorstellin­gen, op- of uitvoeringen van enig werk te geven in een andere taal dan die van het oor­spronkelijke duurt even lang als het uitsluitend vertalingsrecht.

Artikel 41[bewerken]

Het auteursrecht op fotografische en kinematografische werken, zomede op wer­ken, volgens gelijksoortige werkwijzen vervaardigd, vervalt door verloop van 50 jaar, te rekenen van de laatste dag van het kalenderjaar waarin de eerste openbaarmaking van het werk door of vanwege de rechthebbende heeft plaats gehad.

Artikel 42[bewerken]

  1. Voor de toepassing van de artikelen 39, 40 en 41 worden werken, bij afleveringen verschenen, geacht eerst bij het verschijnen van de laatste aflevering te zijn openbaar gemaakt.
  2. Ten aanzien van werken, samengesteld uit twee of meer delen, nummers of bla­den, op verschillende tijdstippen in druk verschenen, zomede ten aanzien van verslagen en berichten, uitgegeven door genootschappen of door particulieren, wordt ieder deel, num­mer, blad overslag en bericht, als een afzonderlijk werk aangemerkt.

Artikel 43[bewerken]

In afwijking voor zoverre van de bepalingen van dit hoofdstuk kan generlei beroep worden gedaan op auteursrecht waarvan de duur in het land van oorsprong van het werk reeds verstreken is.