Auteursverordening (Aruba) - Hoofdstuk IV

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Auteursverordening van Aruba   
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. De handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen[bewerken]

Artikel 44[bewerken]

  1. Deze landsverordening is van toepassing op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst, die hetzij vóór, hetzij na haar in werking treden voor de eerste maal door of vanwege de maker zijn uitgegeven in Aruba.
  2. Een werk is uitgegeven in de zin van dit artikel, wanneer het in druk is versche­nen of, in het algemeen, wanneer verveelvoudigingen daarvan openbaar gemaakt zijn; de opvoering van een toneelwerk of dramatisch- muzikaal werk, de uitvoering van een mu­ziekwerk, de tentoonstelling van een kunstwerk en het bouwen van een bouwwerk wordt niet als een uitgave in die zin aangemerkt.
  3. In afwijking van het eerste lid kunnen geen rechten en bevoegdheden tot handha­ving van het auteursrecht worden uitgeoefend ter zake van feiten die op het tijdstip waar­op zij plaats vonden, onwettig waren.

Artikel 45[bewerken]

  1. Werken waarop een auteursrecht rust, kunnen worden gedeponeerd bij het Bu­reau voor de intellectuele eigendom; van het depot wordt door dit Bureau een schriftelijk bewijs verstrekt, waaruit de naam van de deposant en de datum en het uur van het depot blijken. Het is dit Bureau verboden om een gedeponeerd werk anders dan op verzoek van de deposant of diens rechtsopvolgers gehee1 of gedeeltelijk openbaar te maken; op ver­zoek van de deposant of diens rechtsopvolgers is het echter tot gehele of gedeeltelijke openbaarmaking aan door de deposant of diens rechtsopvolgers aan te wijzen personen verplicht.
  2. Voorts kunnen bij het Bureau, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een recht­streeks be1anghebbende worden geregistreerd alle akten en geschriften, betreffende de gehele of gedeeltelijke overdracht van een auteursrecht, of betreffende de vergunning tot het uitoefenen van enige tot het auteursrecht behorende bevoegdheid.
  3. Akten en geschriften als bedoeld in het tweede lid, zijn vrij van zegel.

Artikel 46[bewerken]

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter uitvoering van deze landsverordening nadere regels worden gesteld.

Artikel 47[bewerken]

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Auteursverordening.