Naar inhoud springen

Architectura/Jaargang 5/Nummer 13

Uit Wikisource
Nummer 12 Architectura, Jrg. 5, Nr. 13
(zaterdag 27 maart 1897)
Nummer 14
 
Anoniem, Me­de­dee­lin­gen be­tref­fen­de het Ge­noot­schap, [p. 73].

[J.L.M. Lauweriks], Egyp­te. Le­zing ge­hou­den in het ge­noot­schaps­lo­kaal, op 23 Sep­tem­ber 1896, p. 73-74.

Anoniem, Een pri­vi­le­ge ten be­hoe­ve van het bouw­vak, p. 74-75.

Ingezonden

Paul J. de Jongh, Ne­der­land­sche bouw­kunst te Brus­sel, p. 75-76.


Fred.A. Wempe, Ver­eeni­ging tot Be­vor­de­ring der Bouw­kunst te Lei­den. Tien­de ver­ga­de­ring ge­hou­den in het Nuts­ge­bouw, p. 76.

Berichten

Anoniem, Bij het ma­ken van toe­be­reid­se­len om het koor der St. Ge­reons-kerk te Keu­len te be­schil­de­ren, heeft men hoogst merk­waar­di­ge oude muur­schil­de­rin­gen in de ap­sis ge­von­den. […], p. 76.

Anoniem, In de ver­ga­de­ring van „Am­ster­dam Voor­uit” op 23 jl. […], p. 76.

Anoniem, Door de Com­mis­sie, tot be­har­ti­gen van de Stu­die­be­lan­gen, uit het Delftsch Stu­den­ten­corps, is aan de oud­leer­lin­gen der Kon. Aca­de­mie en Po­ly­tech­ni­sche school eene cir­cu­lai­re ver­zon­den, […], p. 76.

Anoniem, Door be­mid­de­ling van het co­mi­té tot be­har­ti­ging van de be­lan­gen van Ne­der­land­sche in­zen­ders op de we­reld­ten­toon­stel­ling te Brus­sel in 1897 is […] eene wand­vlak­te groot 65 M­². kos­te­loos af­ge­staan ten be­hoe­ve van een af­dee­ling voor de Ne­der­land­sche Bouw­kunst. […], p. 76.

Anoniem, Op Woens­dag­avond 24 de­zer werd in het Pa­leis voor Volks­vlijt te Am­ster­dam de ten­toon­stel­ling ge­opend van de ant­woor­den in­ge­ko­men op de prijs­vraag voor een re­cla­me­bil­jet […], p. 76.


Anoniem, Dienst­aan­bie­din­gen en va­can­te be­trek­kin­gen, p. 76.

Anoniem, Er­ra­ta, p. 76.