Hoofdpagina

Uit Wikisource
(Doorverwezen vanaf Main Page)
Ga naar: navigatie, zoeken
Welkom bij Wikisource.png

Het is vandaag vrijdag 31 juli 2015. Er zijn in totaal 4.639 bronnen.
Gebruikersportaal - Artikelindex (op beginletter) - De kroeg - Oefenen in zandbak - Helppagina's
Hoe kan ik meedoen? - Waarom zou ik meedoen?
Nuvola filesystems services.png

Uitgelicht

Reize naar Surinamen en Guiana Nuvola apps kdict.png
Deze maand in Uitgelicht een gedeelte uit de Reize naar Surinamen en Guiana door John Gabriël Stedman.

Arowak-indiaan door John Gabriël Stedman.

De Volkplanting van Surinamen, in Hollandsch Guiana, het gedeelte namelyk, dat het naast aan de zeekust ligt, door de Europeanen bewoond en bebouwd, is wel zedert verscheiden jaaren bekend; maar de zwaare overstroomingen en de ondoordringbaare dikte der bosschen, hebben tot hier toe zulke hinderpaalen in den weg gelegt aan de onderzoekingen van hun, die dieper hebben willen indringen, dat men, betrekkelyk dit land, niets naar waarheid geweten heeft, dan alleen met opzigt tot de voorwerpen van koophandel,--die aan alle de bezittingen, onder den zonne-keerkring gelegen, eigen zyn. Dit werk is dus in 't byzonder geschikt, om de gebeurtenissen te schetsen, waar in de noodzakelykheid, om in de binnenste gedeelten van dit uitgestrekt gewest door te dringen, my heeft doen deel neemen, en waar van dezelve my getuige gemaakt heeft, als mede om op te geven de waarneemingen van allerley zoort, waar toe ik in de gelegenheid, in welke ik my bevond, eenigermaten als gedrongen wierd.

Alvoorens deezen moeielyken taak te onderneemen, vind ik my, tot verstand der gebeurtenissen, in de onvermydelyke verpligting, om kortelyk rekenschap te geven van de oorzaaken, die my in dit weereld-deel gebragt hebben.

Alle landen, alwaar de huisselyke slavernye gevestigd is, leggen dikwerf bloot voor opstanden en onlusten, vooral wanneer de slaven het grootste deel der inwoonders uitmaken; maar de Hollandsche volkplanting Surinamen is op dit stuk byzonder ongelukkig geweest. Het zy dat de eindelooze bosschen, die het aanzienlykst gedeelte deezer landstreek bedekken, aan de vluchtenden eene gemakkelyke schuilplaats verschaffen, het zy dat het Bestuur aldaar eenig ingeworteld gebrek heeft, dit is zeker, dat de Europeanen aldaar aanhoudend aart de snoodste verongelykingen, en hunne bezittingen aan de geweldadigste verwoestingen zyn bloot gesteld. Het is hier de plaats niet, om daar van een opzettelyk verhaal te doen; het zal genoeg zyn aan te merken, dat deeze herhaalde opstanden eindelyk de gestrengste maatregulen tot een volkomen herstel der rust vorderden; en dat de tyding, die in den jaare 1772. in Holland aankwam, dat eene aanzienlyke magt van gewapende Negers, die zig in de bosschen verzamelt had, voor de Volkplanting ten uitersten geducht wierd, Hun Hoog Mogenden, de Staaten der Vereenigde Nederlanden, deed besluiten, om eene magt af te zenden, die in staat zoude zyn, den muitelingen het hoofd te bieden, en zelfs, zoo het mogelyk was, den opstand te dempen.

Myne eerzucht strekte om in den Engelschen zee-dienst te gaan; maar de weinige hoop tot bevordering, die nu in vreedes-tyd natuurlyk te wagten stond, gevoegd by den slegten staat van myne geldmiddelen, noopte my, om van den zeedienst af te zien, en de aanstelling tot Vaandrig aan te neemen, die my zonder kosten wierd aangeboden, in één der Regimenten van de Schotsche Brigade, in Hollandsche soldy staande, ten tyde, dat de heer JOSEPH YORCK (wylen Lord DOWER) aldaar Afgezant van ons Hof was. Het was in zyne handen, dat ik den gewoonen eed afleide van afzweering en getrouwheid aan mynen Koning en myn Vaderland, als zynde in Engeland in de oorlogs-rolle opgeschreven.--Ik heb gedacht, dat ik aan my zelf verschuldigd was die verklaaring te doen, ten einde te bewyzen, dat ik uit noodzaak, en niet uit myne eigene keuze, by vreemden dienst nam, schoon 'er misschien geene krygsbende gevonden word, die ouder is, of zig meer beroemd gemaakt heeft, dan deeze Brigade, zoo op ons Eiland als op het vaste Land, zedert meer dan twee honderd jaaren.

  
Wikisource-logo.png

Welkom bij Wikisource

Bibliothek kalocsa.jpg

Wikisource is een verzamelplaats voor bronteksten in verschillende talen die ofwel tot het publiek domein behoren, ofwel zijn vrijgegeven onder GFDL.

Wikisource is een onderdeel van de Wikimedia Foundation, waarbinnen ook Wikipedia is gesitueerd. Artikelen in Wikisource mogen door iedereen zonder auteursrechterlijke belemmeringen worden geraadpleegd, geciteerd en vermenigvuldigd.

Nuvola filesystems folder grey.png

Indexen

Artikelindex · Categorieën · Museum
Willekeurig:
Afbeelding · Artikel · Categorie · Gebruikerspagina

Hoofdportalen:
Auteurs · De Aarde en haar volken · Historische documenten · Internationale verdragen · Middelnederlands · Muziekdocumenten · Rechtsdocumenten · Surinaamse rechtsdocumenten . Verenigde Naties · Verkiezingsgegevens


 
Nuvola apps xmag.png

Meest recent toegevoegde bronnen

Zusterprojecten: Andere Wikimediaprojecten


Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna) - Google Art Project - edited.jpg

Wikisource in andere talen

Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Hoofdpagina&oldid=44283"