Flora- en faunawet

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet)

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 25 mei 1998
Bron Nederlandse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet) op Wikipedia

Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet)

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verspreide wettelijke regels inzake de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten in één wet onder te brengen, dit vooral teneinde een betere afstemming tussen die regels te bewerkstelligen als ook in verband met de uitvoering van internationale verplichtingen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties inzake de bescherming van die soorten, zulks in het belang van de bescherming van die planten- en diersoorten en, voorzover het die diersoorten betreft, mede onder erkenning van de intrinsieke waarde van de daartoe behorende dieren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


  1. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
  2. Hoofdstuk II. Aanwijzing van beschermde soorten
  3. Hoofdstuk III. Algemene verbodsbepalingen
  4. Hoofdstuk IV. Beschermde leefomgeving
  5. Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
  6. Hoofdstuk VI. Het faunafonds
  7. Hoofdstuk VII. Overige bepalingen
  8. Hoofdstuk VIII. Toezicht, straf- en dwangbepalingen
  9. Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 mei 1998
BEATRIX

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Uitgegeven de veertiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager