Vragen van den dag/Jaargang 14

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Inhoudsopgave van den veertienden jaargang (1899).
_________
 • Dr. J. W. Jenny Weijerman. Ziekteverwekkende bacteriën en desinfectie. Met afbeeldingen
 • Chr. A. C. Nell. De verschillende grondslagen der wetenschappelijke weervoorspelling
 • K. H. de Quéker. Landloopers
 • Dr. H. Blink. Historische wandeling door het Westland. Met kaartje
 • Dr. H. Blink. Uit de geschiedenis van den tuinbouw in het Westland
 • L. D. J. Reeser. Overzicht der wereldgeschiedenis in het jaar 1898. Deel I
 • H. Zondervan. Proeve eener algemeene kartografie met zeventien figuren in den tekst
 • Vakopleiding voor Vrouwen. Verslag der besprekingen op den Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid gehouden
 • Mr. B. Gewin. Arbeidsbeurzen
 • Een vergeten hoofdstuk. Supplement op „Een Halve Eeuw” premie van het Nieuws v. d. Dag
 • B. P. van der Voo. In het Polderland
 • Mr J. E. Heeres. Heeft Nederland de Kaap verkocht?
 • G. Heimans en Jac. P. Thijssen. Van vlinders en bloemen
 • G. Heimans en Jac. P. Thijssen. In sloot en plas
 • A. M. J. Moussault. Het onderzoek en de waarborg van goud en zilver en de toestand der goud- en zilver-industrie. Met fig.
 • Dr. J. W. Jenny Weijerman. De beteekenis der bacteriën in de natuur en in de nijverheid
 • Prof. Dr. J. te Winkel. Taalschakeering als gevolg van taaloverneming
 • Prof. Is. Teirlinck. De plant in de tooverwereld. Heksenkruiden. Met fig.
 • Victor Charbonnel. Levensdrang
 • L. D. J. Reeser. Overzicht der wereldgeschiedenis in het jaar 1898. Deel II
 • Dr. R. Sinia. De rede in de natuur
 • C. Oosterbaan. Beknopte gezondheidsleer
 • J. L. v. Dalen. De Dordtsche gilden
 • C. L. W. Noorduyn. De kanarie in zijn verschillende rassen
 • Dr. C. Hille Ris Lambers. Leo Tolstoï. Met portret
 • J. R. Kuperus. Geschiedenis van het Friesche rundveeslag
 • J. Kuyper. Vrijheid
 • Een merkwaardig verschijnsel
 • Verslagen der Congressen der Tentoonstelling voor vrouwenarbeid
 • C. Busken Huet. Het land van Rembrandt
 • H. Heukels. Schoolflora
 • Oskar Canstatt. Das republikanische Brasilien in Vergaugenheit und Gegenwart
 • Wagner's Natuurlijke Historie, bewerkt door D. Horn
 • Mr. J. J. v. Konijnenburg. Boterwetgeving en boterhandel
 • J. N. v. Hesteren. Iets uit de geschiedenis van den wereldvrede in verband met het vredescongres. Met naschrift der Redactie
 • Dr. H. van Wijk. Een werelddeel als museum van levende fossielen
 • H. Bosma. Examens
 • Prof. Aug. Gittée. Kijkjes in Noord- en Zuid-Nederland en in den vreemde. - Het dal der Semoys in de Belgische Ardennen
 • Inbraak met behulp van den electrischen stroom
 • Dr. H. Blink. Naar aanleiding van het wetsontwerp op den leerplicht
 • Gevecht tusschen sprinkhanen en een locomotief
 • Papier en boomen
 • Amerikaansche reuzengebouwen
 • Vogels en vergiftige bessen
 • Omheiningen van ijzerdraad als telephoongeleiding
 • De zichtbaarheid der Röntgenstralen voor blinden
 • Dr J. J. de Hollander. Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Oost-Indië. Om en bijgewerkt door R. v. Eck
 • R. v. Eck. Beknopt leerboek der Geschiedenis, Staatsinrichting, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
 • Getijdentafels, bewerkt door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat
 • G. Heimans en Jac. P. Thijssen. Geïllustreerde flora van Nederland
 • Bloemlezing uit van Eeden's werken
 • Jerome K. Jerome. Grepen uit het leven
 • B. Thöenes. De landloopers- en bedelaarskoloniën te Veenhuizen en het leven der verpleegden
 • Dr. J. v. d. Rijn. Over het huwelijk in verband met de voordeelen en nadeelen van vroegtijdige huwelijken
 • J. R. G. de Veer. De kolonie Curaçao
 • J. van der Breggen. Ziekteverwekkende bacteriën in waterleidingen. Met naschrift van Dr. J. W. Jenny Weijerman
 • Vernietiging van biezen
 • M. A. Perk. Nog eens de Semoys
 • Kabel van San Francisco naar Oost-Azie
 • Dr. R. Sinia. Het denkvermogen bij de vogels
 • Dr. H. Blink. Finland en de Finnen in verband met de plannen van Rusland
 • C. Frank Dewey. Hoogescholen voor vrouwen in Amerika
 • Ray Stannard Baker. Vloeibare lucht. Een bezoek bij Charles E. Tripler, New-York
 • Het overwinteren der bijen
 • Dr. Karl Oppel. Het Boek der ouders
 • Leo Tolstoy. Wat is Kunst
 • Ellen Key. De misbruikte krachten der Vrouw
 • Ellen Key. De moedige vrouw
 • Dr. J. Th. de Visser. De Vredebeweging
 • Dr. H. J. C. Calkoen. De bloem en hare geheimen
 • Dr. A. Aletrino. Naar aanleiding van de brochures van de Ryckere en Dr. Cox
 • Mad. E. de Pressense. Een levenslustig troepje
 • Dr. H. Blink. De herlevende Islam, een belangrijk teeken des tijds
 • W. A. W. Moll. Hoe wordt het kind misdadiger?
 • Het aanleggen van een sierlijk bed bladplanten
 • James Arthur Gibson. Een luchtkuur voor teringlijders
 • Mr. L. J. Huber. Het goed recht van de zoogenaamde „Soepvakken" in het programma der eind-examens van de Hoogere Burgerschool
 • Wat is het gonzen in de lucht
 • De spoorwegen van Azië
 • A. Feunstra. De gronden der staatsinrichting van Nederland
 • K. Siderius. Plantentypen. I. Voorjaarsbloemen. Met voorwoord van Dr. J. C. Costerus
 • Baronesse Staffe. Het rijk der vrouw
 • Ernst Häckel. Over den tegenwoordigen toestand onzer kennis van den oorsprong van het menschelijk geslacht
 • Dr. H. Blink. Voorschoten met de Koninklijke fabriek van gouden en zilveren werken en een kijkje in haar geschiedenis
 • Prof. Dr. L. Zehnder. De strijd om het bestaan onder de hemellichamen. Een kijkje in de wordingsgeschiedenis der sterren
 • J. Kuyper. Ontmoetingen van een wandelaar
 • P. Bijhouwer. Oude en nieuwe maten, gewichten en munten van Nederland en onze Oost. I.
 • Dr. H. Blink. Het Armenische volk en zijn toestand in het Oosten
 • Jhr. C. R. T. Krayenhoff. Spoor- en Tramwegkaart van Nederland
 • Dr. H. Blink. De Javaansche Desa, haar uiterlijk, ontstaan en organisatie
 • Helmolt Weltgeschichte. Erster Band
 • J. Faber. Het eiland Marken en zijn Bewoners
 • F. R. de Lamennais. Het verleden en de toekomst van het volk
 • F. R. de Lamennais. Het boek voor het volk
 • C. Groustra. 't Leesonderwijs in de lagere school
 • Mr. J. van Drooge. Het vrije huwelijk, een mislukte prijsvraag
 • De ouderdom van het menschelijk geslacht
 • J. Kuyper. Behoud of vernieuwing
 • Nederland en de Zuid-Afrikaansche Republieken
 • Verslagen der Congressen van de Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid
 • De Raap en De Vries. Handenarbeid
 • D. ter Haar. Onze Vlinders
 • Bijdragen tot de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken
 • Joh. H. Been. Dagen en daden van Admiraal Dubbel Wit
 • George Haw. Woningnood
 • Is. Teirlinck. De plant in de tooverwereld. Heksenboomen
 • Dr. C. te Lintum. De Zwitsersche katoen-industrie in de 18e eeuw
 • J. Wolthuis. Taalontwikkeling
 • Dr. J. Bruinwold Riedel. Wetenschappelijke leergangen voor volwassenen
 • Dr. R. G. Rijkens. Andreas Vesalius, eenige bladzijden uit de geschiedenis der anatomie
 • C. van Weele. Over rankende en windende planten
 • F. J. v. Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma. „Vlinderwereld”
 • J. Boudewijnse. Regeering en Staten-Generaal 1888-1898
 • J. N. v. Hesteren. Aan den vooravond van den leerplicht. I. Een blik op de volksschool in de dagen der Republiek
 • J. Stoffel. Op den verkeerden weg
 • G. Eugène Simon. Arbeid en nijverheid in China en economische beschouwingen van Chineesch standpunt
 • Dr. H. Blink. Eenige grepen uit de geschiedenis der Britsche koloniale politiek I.
 • Dr. H. Blink. De Britsche koloniale politiek in Zuid-Afrika en de vrijheidsstrijd der Boeren
 • F. W. Morren. Koffiecultuur in Guatemala
 • P. W. B. Sassen. De electriciteit
 • Prof. Dr. P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, IVe deel.
 • Mr. R. Vorstman. Begrijpen en vergeven
 • E. J. Buning. Gezondheidsleer in het algemeen en haar toepassing bij het onderwijs
 • Politieke vragen
 • Het werk der liefde
 • J. W. Gerhard. De noodzakelijkheid van goede bouwverordeningen
 • A. Scobel. Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas
 • Dr. R. A. Kollewijn. Opstellen over spelling en verbuiging
 • Else van Brabant. Bloesem
 • Mr. B. Gewin. Plaatsing van ontslagen gevangenen