De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: eerste deel/B

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
pages 25-114

[ 25 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/36 [ 26 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/37 [ 27 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/38 [ 28 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/39 [ 29 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/40 [ 30 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/41 [ 31 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/42 [ 32 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/43 [ 33 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/44 [ 34 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/45 [ 35 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/46 [ 36 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/47 [ 37 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/48 [ 38 ] In de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels zijn de meeste bibliografische werken van Van Beughem, alle te Amsterdam uitgegeven, aanwezig. De opdracht der Bibliographia juridica et politica (Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios, 1680) is onderteekend: "Cornelius à Beughem Bibliopola Embricensis." Het "Apparatus ad historiam literariam novissimum" verscheen in 4 deelen van 1689 tot 1701. Onder de voorrede van het vierde deel leest men: Dabam Embricae Clivorum d. 5 Januar. A. 1701.

Beuningen, Dancker van. - 12 December 1664 ondertrouwden: Dancker van Beuningen Van Amsterdam, plaetdrucker, wedr. van Sioutie Gerbrants woont inde Angelierstrat en Maria Paulus van der Goude, oud 22 jare, geassisteert met acte van vaders consent, woont ut (supra). (Hij teekent, Danckert van Beunigen (sic)).

Beusecom, Fransoys van. - Een prent met adres "Tot Amsterdam, bij Fransoys van Beusecom, in de Kalv.erstraet Anno 16411) noemt Dozy in Obreen's Archief, dl. VIII, blz. 22 .

V""rans van Beusecom, boekve:rkoopm·, in 't gilt gecomen A0

• 1643 den 21 October. (Boelcverk. gildeb. Naamlijst.) 11 Juli 1647. Franchois van Beusecom, konstvercoper binnen Amster- dam, heeft een geschil met den plaatrmijder Salomon Savry aldaar. Deze blijft in gebreke hem een plaat te leveren met andere reeds 5 jaar vroeger aanbesteed, welke arbeid gedeeltelijk betaald is. Savry wil eerst zijn geld hebben. (Obreen's Archief, dl. VII, blz. 331.) Bcyerlant, Abraham Willemsz van. - 30 April1622 ondertrouwden' Abraham Willomsen van Beijerlant, 35 jaer (7 ans), woonende mt Engekercksteechke en Niesgien Jans van Zittert wed6 • van Abra- ham Huijbrcchsz, woonende als vooren verciaerende outrent het jaer weduwe geweest te hebben. (Kerk. huw. procl.) Vgl. i .v . Abraham Huybrechtsz. Abraham Willemsz Beijerlant, tafelboekmeester, A 0 • 1626. 27 Junij. (In margine)' Obiit. (Boekverlc. gildeb. Naamljjst.) Bicstkens, Abraham. - 20 Januari 1628 ondertrouwden' Abraham Nicolasz Biestkeus van Eemden, out 46 jaer, geen ouders hebbende, boeckvercoper, woonende inde Annendwarstraet en Agneta Petiteau van Amsterdam, out 38 jaer, geen ouders hebbende, geass. met Anna Petiteau woonende opde Coninxgracht. (Hij teekent ook: Abraham Nicolacsz Biestkens). (Ke:rk. huw. procl.) 13 Maart 1642 werd in de Oude kerk begraven: Abraham Bieskeus komt vant Water. Zie ook Moes-Burger, Amst. boekdr. etc.


Billié, Pieter. - 3 September 1651 werd in de Waalsche kerk gedoopt: jeune fille de Pierre Billie et Margriette Eelhoudt pour tesmoins Samuel Marcou et sa feme Femmettrie Janssen et Annettien Arenssen Branson.

[ 39 ] Pieter Billié, boeckdrucker. Aldus luidt het in den klapper op het Weesboek 33, waar fol. 22 v. i. d. 18 Dec. 1669 medegedeeld wordt, dat Joost Cornelis 25 gld. "opbracht" ten behoeve van Margareet, oud 24 jaar, voor haar aandeel in een huis door hem te Leiden verkocht.


Bijsterus (Bisterus), Lucas. - 27 April 1674 ondertrouwden: Luicas Bisterus van Alkmaer, boekdrukker, out 22 Jaar woont tot Bloksijl geass. met Christina van Houten sijn moeder, en Lijsbeth van Velsen van Amsterdam, out 20 jaar, woont op d'Uyterse straat geass. met Jacob van Velsen haar vader. (Hij teekent: Lucas Bijsterus). (Puiboek.)

31 Januari 1682 wordt hij genoemd i. v. D. van Hoogenhuysen.


Blaeu, Willem Jansz. (1571-1638). – 16 Februari 1627. Alsoo verscheijdcn questien ende geschillen voor den E.gerechte deser stede Amsterdam ontstaen ende gerezen waeren tusschen Willem Jansz Blaeu eijsscher ende requirant ten eenre, ende Geertgen Jansdr. weduwe wijlen Nicolaes Briot gedaagde ende gerequireerde ter andere sijde wegens de coop en de leverantie van verscheijden pinsoenen matricen en de instrumenten naer utwijsen van de diversche accoorden tusschen deselve Blaeu ende Nicolaes Briot in sijn leven aengegaen, hadden schepenen partijen gerenvoyeert te gaen voor seeckere goede mannen omme voor de selve waer doenlijck haere differentien te vergelijcken, voor welcke pertijen verscheijden maelen gecompareert sijnde ende ongedaene saecke gescheijden, hadden, entlijck hierinne omme alle vordere oncosten, moeijten ende onlusten te verhoeden aen eenige dersolver mitsgaders andere naerderhant bij pertijen selffs daertoe specialijcken versocht ende gebeden alle haere questien ende vordere verschillen dies aengaende te moveren, alnogh ende allengh en al gesubmitteert ende verbleven ter arbitragie ende uitspraecke van den Eds Gerard Schaap ende Pieter Opmeer schepenen mitsgaders vande E. Dirck Pieters Henderick Laurensz ende Broer Jansz boekvercoopers en de druckers respective gelovende aen wedersijden haer d'utspraecke, dies aengaende te doen geheelijcken te onderwerpen ende in allen doelen naer te comen breder in d'acte van submissie op den 7den November laestleden bij pertijen onderteeckent vervat ende begrepen, welcken volgende de voorgemelte goedemannen naerdat sij pertijen ten weder zijden in 't lange ende hreede op verscheijden maelen hadden gehoort daerop gesien ende genoomen t'advys van luyden hen dies verstaende ende rijpelijck geleth op alles aen wedersijden ingebracht ende ter materie dienende was, hebben voor utspraecke verclaert ende gegeven als sij verclaeren ende geven mits desen, dat den voorn. Willem Jansz Blaeu aen de voorgenoemde weduwe over de coop ende leverantie van de seventien soorten van matricen ende instrumenten int contract van den 3e April Ao 1624 midtsgaders 't voorder accoort bij den selven Blaeu ende Briot op den 29e Augusty 1625 aengegaen uitgedruct ende gespecificeert betaelen sal de somme van duijsent sessenvijftich guldens mitsgaders over de coop van seeckere [ 40 ] arabischc ende grieksche letteren ende pinsocnen als reste van meerder somroe hondert guldens 1naeckende te samen elff hondert ses en vijftich guldens mits dat de voorsz Willem Jansz Blaeu aen den voorsz somme sal mogen corten ende bij hem selven inhouden eerstelijek voor 't missen van oenige instrumenten ende 't justeren van de selve als mede van de rnatrieen te saemen de somme van hondert twee guldens eens, noch voor 't geene ont- breeckt aen de griecksche letteren ende pinsoenen sestich guldens eens, als meede voor 't geene ontbreeckt aen de drie sorten van de corpes staorten sessen dertich guldens, noch voor 't gieten van de cleijne Griecksche letteren voor anderen de somme van vijfftien guldens, mitsg-aders 't geene bij den selven Blaeu aen Nieolaes Briot in sijn leven tot verseheijden maelen is versfreckt ende be- taelt ter somme van hondert twee guldens twaelff stuyvers welcke voorsz pertijen bedragende te saemen drie hondort vijftich guldens twaelff stuyvers de voorn. weduwe gehouden wort te gehengen ende te _gedogen bij den voorsz Blaeu haer affgecort te werden. Ende noopende de wan leveringe van eenige rnatrieen bij den voorn. Blaeu begroot op driehondort acht en twintich stucx wert verstaen, dat in plaatse van deselve de weduwe zal mogen volstaen mits leverende hondert acht matricen, geteeckent in seeckere memorie met den letter, alwelcke de voorsz weduwe gehouden sal sijn indien sij eenige dersolver onder haer heeft ofte sonde connen becomen aen den solven Blaeu ter goeder trouw-en te leveren ende voor yder stuck van .'t geene sij niet sal comen te leveren sal daervooren moeten laeten corten een halve gulden. Sal roeede gehouden sijn de pinsoeuen va.n de groote nootcn indien de selven onder haer berusten aen de voorn Blaeu als-voren te leve:en ende deselve niet hebbende ofte niet connende leveren, verc.1armge doen de selve ter goeder trouwe niet achter te houden ofte weerloos geworden te sijn sal noch gehouden sijn aen den selven als vooren naer goede gedane betaeJinge te leveren alle de voorsz respectivo Grieckse pinsoenen soo di.e onder de Heeren goede mannen berusten, als die bij haer jegenwoordich ofte nader- bant sijn ofte bevonden sullen werden. Ende sal hier roeede comen te cesseren de vord-ere eijsschen van . 't approprieeren van d'instrumenten -mitsgaders t'affslaen van de rnatrieen t'justeren ende approprîeren van een instrument met verschejde sadels de geleeden ·schade bij fa u te van leveringe van de canon romeijn alsmoede van de -intrest van vijfl'hondert vier en dertich riemen papier bij de voorn. Blaeu gepretendeert. Ende sullen pe:r'tjen hiermede van den anderen in Jt geheel verdragen ende gescheijden sijn souder dat den een den anderen ut oorsaecke van de voorgaende contracten ende specialijck van de contracten van den ge April 1624 alsmede van den 29e Augusti 1625, eenige moeyenisse, aenspraecke ofte _on]uste aendoen sal, maer werden de se1ve contracten gehouden voor gedoot geannulleèrt ende in -a1len schjne oft' deselve bij pertijen noijt aengegaen, ofte gepasseert waeren utgeseijt t'poinct spreeckende van de leveringe van soodanige nieuwe affslagen ende rnatrieen boven deseventien sarten geroert in 't contract van 3e April voren gemelt 't welck [ 41 ] o:m redenen buyten dese utspraecke wert gebouden ende goreser- veert pertijen haer actie dies aengaende te moveren in tijden ende wijlen voor als-ulcke rechteren ende op sodanige manieren te institueren als haere goede raijde gedragen sal sonder dat dae1inne yet wes tegens dese onse utspraecke sal gédaen werden ofte de selve daermede in eeniger wijse te prejudiceren blijvende niettemin de vordere questien boedanicb die sonde mogen wesen ofte genoemt werden ten vollen affgedaen en de geassopieert. Aldus utgesproocken ende verclaert bij de voorszgoede mannen ende hebben in der waerheit dese haere utspraeclce ende vercla- ringe in den registren ende ter presentie van mij Jan Warnaerts, openbaer notaris te Amsterdam, residerende bU den Hove van Holland, _geadmitteerd ondertceckent den 16 Februari 1627. (w.g.) J. Schaep, Pr. Opmeer, Hendrick Lourensz., Dirk "Pletersz Perssz.~ Broer Jansz. (Prot. p1·ot.l . .rota1·is Jan Warnaerts, Amsterdam.) 1 December 1644. 'restnment van Aygten Jacobs de vrouw van Jan Frederiksz Stam, boekdrukker, voogden Prof. Cbrestenins te Deventer en Dr. Johan Blau. (Nat. prot. Notaris Hazen, Amster·dam.)


Jllaeu, Willem. (1635-1659). - Circa 1673. De Heer en Mr. Willem Blauw 1), oud Schepen der stad Amsterdam en vrouw Magdalena van Erp, vrouwe van Wuiverhorst weduwe en boedelhouster van wijlen den Hr. Justus Bake, item de Hr. - en Mr. Laurens Bake, Heere van Wulverhorst, mitsgaders Urias Fais, alias Philips Levi, joodsche boekdrucker ter eenre ende de Hr. Rabbi Meijer Frankel ter andere zijden, de welke verklaarden metten anderen aenge- gaen ende geslocten te hebben het volgende contract te weeten: Dat d'eerste comparanten a:en den Hr. Rabbi Meijer Frankel tot Dantsich als hun lieden factoor door hunne correspondent aldaer in handen sullen doen stellen 500 stuks Joods Hoogduijtse bijbels van d'over::;etting van Rabbi Couckel, bij Filips Levi, volgens d'octroyen van de parnassins, van de joodsche natie en 't previlegie van sijn Koningt. Ma~jt. van Poolen alhier in Amsterdam· gedrukt. Dat de voorn. bijbels door den gemeltcn Hr. Rabbi Franke] tot nutte en voordeel van de gemelte compagnie en ingevolge van 't voorsz. Konings privilegie, soo aldaer tot Dantsich alsoock in Poolen ten besten en eersten doenlijk aen den man gebragt sullen werden gelijk mecde de verdere soodaenige boeken die de gemelte Hem·en Blauw en Comp. Wjders sullen gootvinden alsdan te $enden. Ende _ dat tot soo hoogen en goede prijse al,s den voorn. Rabbi Meijer s~l .~onnen bedingen, 't welk vim sijne goede sorge vlijt en since- nteiJt werdt toevertrouwt, dogh dat ingevalle hij anders niet erkende, het selve boek tegens drie guldens tien stuijvers gebonden en tegens 3 gld. vier st. ongebonden in goreede en baren I-Iollants gelt te verkoepen en de gelden daervan pretenderende aen de Vrouwe · wed. Bake voor de gemelte Comp. met de minste schade we1~den goremitteert ofte- anders in (wasche) te reekenen tot soodanigen 1) Hij werd in 1672 a.ls schepen afgezet en overleed 1674, het stuk zal dus als zeer wttarschijulijk op 1673 moeten gesteld worden.

[ 42 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/53 [ 43 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/54 [ 44 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/55 [ 45 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/56 [ 46 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/57 [ 47 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/58 [ 48 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/59 [ 49 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/60 [ 50 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/61 [ 51 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/62 [ 52 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/63 [ 53 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/64 [ 54 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/65 [ 55 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/66 [ 56 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/67 [ 57 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/68 [ 58 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/69 [ 59 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/70 [ 60 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/71 [ 61 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/72 [ 62 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/73 [ 63 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/74 [ 64 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/75 [ 65 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/76 [ 66 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/77 [ 67 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/78 [ 68 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/79 [ 69 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/80 [ 70 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/81 [ 71 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/82 [ 72 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/83 [ 73 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/84 [ 74 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/85 [ 75 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/86 [ 76 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/87 [ 77 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/88 [ 78 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/89 [ 79 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/90 [ 80 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/91 [ 81 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/92 [ 82 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/93 [ 83 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/94 [ 84 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/95 [ 85 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/96 [ 86 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/97 [ 87 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/98 [ 88 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/99 [ 89 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/100 [ 90 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/101 [ 91 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/102 [ 92 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/103 [ 93 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/104 [ 94 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/105 [ 95 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/106 [ 96 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/107 [ 97 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/108 [ 98 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/109 [ 99 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/110 [ 100 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/111 [ 101 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/112 [ 102 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/113 [ 103 ] 10:3 Braak, Anthony en Samuel ,Schoonwald. - 20 Mei 1723. Verzoek aan Burgem. v . Amst. om ., octroij" voor het drukken en uitgeven in Compagnie van "Gereformeerde en Lutherse Niuwe Testament in de Nederduijtse Taele gelijck deselve in deese Landen in de kerken in gebruijk zijn, en dat insodanige formaten als zij sulx oirbaar vinden sullen" waar in de Woorde Christi soo als hij alle deselve jegens de Apostele als andere gesprocken hebbende met Roode Letteren, onderscheijden sullen worden. Om de jeught, en onkundige menschen daardoor meer ende meer opmerkingen sullen konnen- nemen ende light scheppen." (Boelcverk. gildeb. Regyesten 1629-1725. NO . 149.) .Braakman, Adriaano - 23 October 1691. Adriaan Braakman, boeck- vercooper, soon van Adriaan Braakman in sijn leven koopman en poorter alhier. (Poorterboek.)

39 October 1691.

- Adriaan Braakman, boekv'erkooper, is in 't Gilde gekomen, en heeft sijn Burger-Cedulle vertoont, den 29 Oct. 1691.

3 April 1695 ondertrouwden: Adriaen Braakman van Amsterdam,

boekverkooper, oud 30 jaren in de Beurssteegh geass. met sjn broeder Schelte Braakman de moeder impotent en Cristina Stephini.a van Velsen, van S'Hartogenbos oud 25 jaren in de Warmoesstraet ouders dool geass. met haer nicht Maria Suijderbeek. (Kerk. huw. pmcl.) "Adriaen Braekman, boekverkoper, in de-Beursstraet." (Amsterd. Cour. 18 December 1698.) Braekmans, Abraham. - 8 Mei 1609 ondertrouwden: Abraham Braek- mans van Antwerpen, boekbinder, oud 26 jaren, woonende (24 ans) opde Nieuzijds Afterburghwal, geassisteert mit Wijbrecht Braekmans zijn vader ter eenre, ende Maritjen Jelisdochter wed. van Hejjnrick Wijggertsz, verklarende 11/ 2 jaren weduwe geweest te hebben, woo- _ nende inde Langestraet, ter andre zijde. (Kerk. hwv. procl.) Braam, Joannes van. - Zie: Linden, Gerard onder de. Brant (Brandt), Marten Jansz. - 19 October 1613 ondertrouwden: Marten J anssz. Brand van Marne in Ditmarken, boekbinder, oud 23 jaren, wonende (12 ans) in de Vrouwensteegh, geen ouders heb- bende, t.er eenreende Marritjen Jakobs van Naerden, oud 21jaren, ~ (4 ans) wonende in de Kalverstraet, wiens vader door brieven van mijn heeren genotificeert sijnde om zijn consent te vragen off reden van wijgeringe te zeggen, enz. (Kerk. huw. procl.) 21 Februari 1676 werd in de Nieuwezijds kapel begraven (graf n°. 53); een vrou, Marritijen Jacobs, kompt uijt de Toornsteegh in de Gere- formeerde Categismus, kompt int graft v.an Marritije .Jacobs Brant. Vgl. ook i. v. Abraham van den Burgh.

Brantlight (Brandlicht), Jochem. - Jochem Brandlicht 't gilt voldaen ende burgerscedul vertoont den 6 Augusti 1663. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.) [ 104 ] In het ondertrouwregister heb ik zijn naam niet gevonden, wel iemand, die op grond van den naam der moeder, voor zijn broeder te houden is:

22 Maart 1662 ondertrouwden: Joännes Brandlight van Amsterdam, lantmeeter, out 25 jaar, geassisteert met Marritje Jochems sijn moeder, woont inde Bantemerstraat, en Geertruijd Hooghcamer, enz. (Hij teekent): Joannes Brandlight. (Kerk. huw. procl.)

10 April 1684 werd in de Oude kerk begraven: Harmen Brantlicht, schrijfmeester int Latijnse school inde Bantemmerstraat.

10 Juni 1699 aldaar: Jochem Brantlight uijt de O. Bantemerstraat


Breidenstein (Bredesteyn), Johannes. – 6 October 1640 ondertrouwden: Johannes Bredesteijn van Sarbrugge, plaetdrucker, woonende inde Tuijnstraet, out 26 jaer, geen ouders hebbende en Trijntie Pieters van Amsterdam, wed. van Dirck Dircksz., wonende int Gebed sonder endt. (Hij teekent, met Duitsche karakters): Johannes Breidenstein. (Kerkc. huw. procl.)


Breugel, Albert van. - 18 April 1664. Albert van Breugel verkoopt voor 8000 gld. aan Jan Jacobsz. Bouman, boeckdrucker, een huijs ende erve gelegen in 't midden van de Pijlsteeg, daer de drie vergulde trompetten uijthangen, van outs genaemt: het witte grendelslot. (Kwijtscheldingen LL, fol. 232.)


Breughel, Gerrit Hendricksz van. - 1 Augustus 1609 ondertrouwden: Gerrit Heijnrixsz van Breugel van Antwerpen, boekdruker, oud om- trent 36 jaren, wonende (a puero) op de Zeedijk, vertoonende des moeders consent onder de hand van Gereit Knijff, notaris t'Utrecht (?) ter eenre ende Trijutjen Cornelisdochter van Haerlem, oud 26 jaren, wonende (14 ans) inde Molsteegh, vertoonende hares moeders consent onder de hand van J. Verkerk, not. pub. -tot Haerlem, ter andere sijde. Hij teekent): Gerrit Henderlex van BrengheL (Puiboelc.) Gerrit van Breugel, boekbinder, A 0 • 1621 den 16 October. Obiit den 5 Januarij 1635. (Boe/werk. gildeb. Naamlfjst.) 9 Januari 1635 werd in de Oude kerk begraven: Gerrijt van Briekei (sic), kompt uit Dirck van Assenstech.

22 Augustus 1640 mede aldaar: Trijnten Kornelis weduwe van Gerret van Breugel, komt uijt Dirck van Assensteegh vandaen en is dardalf vier (sic) beluijt met de groot kloek. Zijn dochter Lijsbet van Brengelen ondertrouwde 6 Mei 1639 IUet den Amsterdamsehen beeldhouwer Dirck Jans Compas. (Zie de aant. uit het Puiboek in Obreen's Archief, dl. V, blz. 20.) · Een zoon volgt.


Breughel, Cornelis van. - 16 Januari 1630 ondertrouwden: Cornelis Gerritss van Breugel van Amsterdam, boeckedrucker, woonende inde Dirck van Assensteech, geass. met Gerrit Heijndrixcz van Breugel [ 105 ] en Trijntie Cornelis, zijn moeder, met Judith Gerrits van Amster dam, woonende inde Oudebrughsteech, geass. met Gerrit Gerertss, haer vaeder. (Puiboek.)

Cornelis Breugel, boekverkooper, in 't gilt gecomen Ao. 1634 den 11 November. (In margine): uijtgescheij[den]. (Boekverk. gildeb. Naam- lijst.)

10 Augustus 1651 ondertrouwden: Hendrick van Breugel van Amsterdam, out 19 jaer, geass. met Cornelis van Breugel, sijn vaeder, wonende opde Niewendijck en Maria Ruijten borgh, enz.

2 Mei 1653 werd in de Nieuwe kerk begraven: Cornelis van Breugel in Dirck van Assensteech inde Werelt vol druck, [nalatende] 6 [onmondige. kinderen]. (In margine): Pover. (Begraafb. der Weesk.)

18 April 1664. Albert van Breugel verkoopt voor 8000 gld. aan Jan Jacobsz Bouman, boeckdrucker, een huijs en erve gelegen int midden vande Pijlsteeg, daer de drie vergulde trompetten uijthangen, van outs genaemt het witte grendelslot. (Kwijtscheldingen LL, fol. 232.)


Breuil, Tronchin du. – Zie: Tronchin.


Briot, Nicolaes, lettersteecker, machtigt Adriaen Jansz. Vos zijn zwager, in zaken erfenis van zijn vrouws vader Jan Adriaensz. de Vos. (Kladh. notaris Warnaerst sr. Amsterdam circa 1624? Meded. van Dr. A. Bredius.)


Broedelet, Wilhelmus. – 27 April 1691 ondertrouwden: Wilhelmus Braedelet van Utrecht, boekverkooper, oud 22 jaren, opde Botermart, geassisteert met ouders consent en Maria van Someren van Amsterdam, oud 21 jaren, op de Heeregracht, geassisteert met moeders consent. Deze persoonen sijn op den 20 Maij 1691 tot Nieuwendam getrout. (Kerk. huw. procl.)


Broen, Gerrit de. – 5 April 1684 ondertrouwden: Gerrit de Broen van Amsterdam, plaatsnijder, out. 25 jaren, op de Prinsegracht, geassisteert met sijn vader Bastiaen de Broen, en Dorothea van Aakerlaaken van Amsterdam, out 26 jaren, woont als vooren, geassisteert met haer moeder Elijsebet Bruijningh. (Hij teekent): Gerred de Broen. (Kerk. huw. procl.)

Gerrit de Broen, boekverkooper, heeft zijn groot burgercedul vertoont, het gild voldaen dato 30 Augustus 1728. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.)


Broen Junior, Gerrit de. – Gerrit de Broen, boekverkoper tot Amsterdam op het Rockin, zal op Vrijdag den 4 September verkopen, een extra fraije verzameling Nederduijtse boeken...., nagelaten door den heer Joan van Sevenhuysen, oud Directeur-Generaal van de Noord- en Zuijdkust van Africa. (Amsterd. Courant 20 Augustus 1733.)

13 Mei 1732. Gerrit de Broen Junior, plaatsnijder, soon van Gerrit de Broen, mede plaatsnijder en poorter, (Poorterboek.) [ 106 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/117 [ 107 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/118 [ 108 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/119 [ 109 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/120 [ 110 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/121 [ 111 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/122 [ 112 ] 27 Augustus 1650 ondertrouwden: Joseph BruUning van Londen, boeck- vercoper, weduwnaer van Experienti Jans, woonende aende -Beurs ende Merci Pelham van· .Amsterdam, weduwe van Carel Pelham woonende inde Halsteech. (Puiboek.) ' 15 Februari 1672 werd in de Nieuwe kerk begraven: Joseph Bruijnino- opde Beurssluijs, [nalatende] 1 [onmondig kind]..... Mercij Arnold de weduwe .... (Begraafboek Weesk.) 4 November 1698 aldaar: Mercij Arnold weduwe Joseph Brohwning inde Dirck van Assensteeg.


Bruijningsz (Bruijnen), Jan. - 28 November 1664 ondertrouwden: Jan Brrrijnen van Amsterdam, boecdrucker, weduwnaer van Jannetie Colets, woont op Vloenburg en Catlijntie Jans van Amsterdam, wed. van Jacob Planc, woontinde Staelstraet. (Hij teekent: Jan Bruijningsz).


Bueno, Ephraim. (Vgl. Ledeboer i. v .) - 29 November 1625 onder- trouwden: Ephraim Bono van ·Rodrigo, out 26 jaeren, geassisteert met Dr. Josephus Bonus zijn vaeder, woonende op Vloijenburgh en Estarr Bona, out 18 jaeren, geassisteert met Dr. Davit Arerij, woonende als vooren. (Hij teekent): Efraim Boeno. (Puiboek.)


Burgers (Borgers), Claas (Nicolaes). -- 2 Januari 1683 ondertrouwden: Nicolaes Borgers, van Staden, boeckvergulder, oud 25 jaren, in de Nicolaesstraet, ouders doot, geassistcert met sijn oom Jacob Locman en Helena Warnars van Amsterdam, oud 21 jaren, in de Lucijen- steegh, geassisteert met haar moeder Anneke Wijnaq.ds. (Hij teekcnt: Nicolaes Borchers). (Puiboek.) 12 Juli 1683. - Claes Borgers is in 't gilde gekomen den 12 Julij 1683, en heeft sijn burgercedul vertoont. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.) 13 Januari 1696 werd in de Oude Luttersche kerk begraven: Elisabet Burgers, zuster van Claas Burgers, boeckvergulder, in de St. Annestraet. 20 Mei 1698. Zie i.v . Schot, J.


Burgers, Hendrik. - 7 November 1721. Hendrik Burgers en Karel van Rijschoten, boekverkopers te Amsterdam, berichten aan Burge- meesteren van Amsterdam, dat zij gaarne zouden willen zijn in de Compagnie van het drukken van bibels, Testamenten, Psalmen enz. 't welk haer beijde vaders lange jaren hebben gedaen en also sulks niet en vermag souder UEd. Groot Achtb. consentso keerende suppl. tot Uw Ed.Achtb. versoekende om toestemming. - Wordt verleend. (Boekverk. Gildeb. Requesten 1629-172& n•. 140b.) 20 November 1731. Renovatie van het octroij en privilegie tot het druk- ken van de "150 Psalmen Davids, in Nederduijtse sangveersen, oude en nieuwe rijmen, begrijpende d'alle in gebruijk sijnde psalmen, eertijts gerijmt door Willem van Haagt, enz.• ·, voor 15 jaren,_ aan Hendrik Burgers, weduwe Jan van Heeckeren) Isaak van derJAN BUS 113 Putte, Cornelis Oterlijk, Jan Spancem·der, Philip Loosel, PieterVer-

chûeren en de erfgenamen van Gijsbèrt de Groot, boekverkoopers

tot Amsterdam in compagnie. Voorn. octroij was den 28 Julij 1717 verleend aan de voorzaaten en predecesseuren van de supplianten. (Minuten oc!Jroijen 1731. Holland 1885. Rijks-Archief".) Burgh, Abraham (Meijnartsz) van den.- Abraham Meijnartsz van den Burgh, boeckverkooper; (een burgers soon) 't gilt gecocht A0 • 1644 den 13 Augusti. (In margine :) obiit. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.) lö September 1644 ondertrouwden: Abraham Meijnderss van Amster- dam, boeckvereoper, out 23 jaC:r geass. met zijn moeder Maria Riewers, wonende inde Dijckstraet en Vroutie Jans van Naerden, out 22 jaer, geen ouders hebbende, geass. met haer Oom Marten Jansz. Brant inde Jan Roompoortstraet. (Hij teekent: Abraham Meinartsz.) (Kerk. huw. procl.).

27 Augustus 1651 werd in de Nieuwe kerk gedoopt: Maritje, dochter

van Abram M. vander Burg en Vroutje Jans. [Getuige:] Hester Willems. 11 Januari 1661 werd in de Nieuwezijcts kapel begraven: een kint onder den arm lsaac van den Burgh comt uit Jan Roonpoorts- toorensteegh tot de boeckverkooper. In de Oprechte ~1-laarl. Cour. van 1666, no. 47, wordt aangekondigd een boekverkooping op 7 Dec. 1666 te Amsterdam door Abraham van den Burgh in "De Gereformeerde Catechismus";

34 October 1669 werd in de Nie-uwezijds kapel begraven: een man

Abraham van den Burgh comt uit Jan Roonpoortstoorensteegh comt int graft van Marre~jen Jacobsz, laet na 4 kinderen. In de Opr. Hawrl. Cour. van 1670, nos. 32 _en 33 wordt aangekondigd een boekverkooping te Amsterdam op 19 Augustus 1670 door de weduwe Abraham van den Burgh. Evenzoo in 1676, no. 19, voor 19 Mei 1676. · g September 1680 werd inde Nieuwezijcts kapel begraven: een -kint onder den arm Abram vanden Bergh kompt uijt de Toornsteegh kompt int graft van Marritije Jacobs. weeduwe van Marten Janse Brant. 1.3. Juni 1705 aldaar: een vrou Vroutje Jans, wed. Abraham van den Burgh, compt uijt het huijs van Willem van Asperen, op de hoek vande Heere-straat, aan de Keijsers-gragt, compt int graft van Marritje Jacobsz wed. van Marten Jans Brant. Vgl. ook i. v. M. J. Brant. Burgb, La. - Zie: Laburgb. Bus, Jan. - 9 Maart 1687 werd op het Leidsche kerkhof begraven: A~netie Deun huijsvrouw van Johannes Bus: boeckdruckker, op de Nieuwe Heeregraft over de plantagie laet nae 2 kinderen. " 8 [ 113 ] Putte, Cornelis Oterlijk, Jan Spancem·der, Philip Loosel, PieterVer- schueren en de erfgenamen van Gijsbert de Groot, boekverkoopers tot Amsterdam in compagnie. Voorn. octroij was den 28 Julij 1717 verleend aan de voorzaaten en predecesseuren van de supplianten. (Minuten oc!Jroijen 1731. Holland 1885. Rijks-Archief".)

Burgh, Abraham (Meijnartsz) van den. - Abraham Meijnartsz van den Burgh, boeckverkooper; (een burgers soon) 't gilt gecocht A0 • 1644 den 13 Augusti. (In margine :) obiit. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.)

16 September 1644 ondertrouwden: Abraham Meijnderss van Amster- dam, boeckvereoper, out 23 jaC:r geass. met zijn moeder Maria Riewers, wonende inde Dijckstraet en Vroutie Jans van Naerden, out 22 jaer, geen ouders hebbende, geass. met haer Oom Marten Jansz. Brant inde Jan Roompoortstraet. (Hij teekent: Abraham Meinartsz.) (Kerk. huw. procl.) .

27 Augustus 1651 werd in de Nieuwe kerk gedoopt: Maritje, dochter van Abram M. vander Burg en Vroutje Jans. [Getuige:] Hester Willems.

11 Januari 1661 werd in de Nieuwezijcts kapel begraven: een kint onder den arm lsaac van den Burgh comt uit Jan Roonpoorts- toorensteegh tot de boeckverkooper.

In de Oprechte ~1-laarl. Cour. van 1666, no. 47, wordt aangekondigd een boekverkooping op 7 Dec. 1666 te Amsterdam door Abraham van den Burgh in "De Gereformeerde Catechismus";

24 October 1669 werd in de Nie-uwezijds kapel begraven: een man Abraham van den Burgh comt uit Jan Roonpoortstoorensteegh comt int graft van Marre~jen Jacobsz, laet na 4 kinderen.

In de Opr. Hawrl. Cour. van 1670, nos. 32 _en 33 wordt aangekondigd een boekverkooping te Amsterdam op 19 Augustus 1670 door de weduwe Abraham van den Burgh. Evenzoo in 1676, no. 19, voor 19 Mei 1676. ·

9 September 1680 werd inde Nieuwezijcts kapel begraven: een -kint onder den arm Abram vanden Bergh kompt uijt de Toornsteegh kompt int graft van Marritije Jacobs. weeduwe van Marten Janse Brant.

13. Juni 1705 aldaar: een vrou Vroutje Jans, wed. Abraham van den Burgh, compt uijt het huijs van Willem van Asperen, op de hoek vande Heere-straat, aan de Keijsers-gragt, compt int graft van Marritje Jacobsz wed. van Marten Jans Brant.

Vgl. ook i. v. M. J. Brant.


Burgh, La. - Zie: Laburgh.


Bus, Jan. - 9 Maart 1687 werd op het Leidsche kerkhof begraven: A~netie Deun huijsvrouw van Johannes Bus: boeckdruckker, op de Nieuwe Heeregraft over de plantagie laet nae 2 kinderen. [ 114 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/125

<references>