Plantenschat

Uit Wikisource
Plantenschat : Inleiding tot de kennis der flora van Nederland (1898) door F.J. van Uildriks en Vitus Bruinsma
Plantenschat is uitgegeven in 1898 door Uitgeverij Noordhoff Groningen. Dit werk is in het publieke domein.
[ Inhoud ]

INHOUD
(maakt geen deel uit van het oorspronkelijke werk)
In afwijking van het oorspronkelijke werk wordt in de secties van de individuele planten steeds de tekst vóór de afbeelding gegeven.


 1. Sneeuwklokje — Galanthus nivalis
 2. Gele narcis — Narcissus pseudonarcissus
 3. Welriekend viooltje — Viola odorata
 4. Boschanemoon — Anemone nemorosa
 5. Speenkruid — Ficaria ranunculoides
 6. Gewone sleutelbloem — Primula officinalis
 7. Wilde hyacinth — Edymion nutans
 8. Kievitsbloem — Fritillaria meleagris
 9. Maagdepalm — Vinca minor
 10. Schermdragende vogelmelk — Ornithogalum umbellatum
 11. Dotterbloem — Caltha palustris
 12. Longenkruid — Pulmonaria officinalis
 13. Gewone klaverzuring — Oxalis acetosella
 14. Lelietje der dalen — Convallaria majalis
 15. Pinksterbloem — Cardamine pratensis
 16. Hondsdraf — Glechoma hederacea
 17. Groote ratelaar — Rhinanthus major
 18. Akelei — Aquilegia vulgaris
 19. Vetkruid — Pinguicula vulgaris
 20. Veelbloemig salomonszegel — Polygonatum multiflorum
 21. Blauwbes — Vaccinium myrtillus
 22. Brem — Sarothamnus scoparius
 23. Gamander eereprijs — Veronica chamaedrys
 24. Smeerwortel — Symphytum officinalis
 25. Gewone klaproos — Papaver rhoeas
 26. Lischbloem — Iris pseudacorus
 27. Breedbladige orchis — Orchis latifolia
 28. Lijsterbes — Sorbus aucuparia
 29. Waterviolier — Hottonia palustris
 30. Lieve-vrouwebedstroo — Asperula odorata
 31. Kattendoorn — Genista anglica
 32. Beemd-doddegras — Phleum pratense Gewoon reukgras — Anthoxanthum odoratum
 33. Witte ganzebloem — Chrysanthemum leucanthemum
 34. Gewone kruisbloem — Polygala vulgaris
 35. Rondbladig wintergroen — Pirola rotundifolia
 36. Voederwikke — Vicia sativa
 37. Twee soorten Wilde reseda — Reseda lutea en R. luteola
 38. Boschkartelblad — Pedicularis sylvatica
 39. Koekoeksbloem — Lychnis flos cuculi
 40. Roode boschbes — Vaccinium vitis idaea
 41. Salie — Salvia pratensis
 42. Vogelpootje — Ornithopus perpusillus
 43. Wilde roos — Rosa canina
 44. Zilverschoon — Potentilla anserina
 45. Paarse doovenetel — Lamium purpureum
 46. Echte kamille — Matricaria chamomilla
 47. Penningkruid — Lysimachia nummularia
 48. Mattebies — Scirpus lacustris
 49. Korenbloem — Centaurea cyanus
 50. Hoornbloem — Cerastium triviale
 51. Vergeet-mij-niet — Myosotis palustris
 52. Kalmus — Acorus calamus
 53. Gewone bloembies — Juncus effusus
 54. Pijptorkruid — Oenanthe fistulosa
 55. Knoopig helmkruid — Scrophularia nodosa
 56. Herderstaschje — Capsella bursa pastoris
 57. Bolderik — Agrostemma githago
 58. Veldmosterd of Krodde — Sinapis arvensis
 59. Dopheide — Erica tetralix
 60. Roode Spergularia — Spergularia rubra
 61. Madeliefje — Bellis perennis
 62. Scherpe boterbloem — Ranunculus acer
 63. Rolklaver — Lotus corniculatus
 64. Zwanebloem — Butomus umbellatus
 65. Zorggras — Holcus lanatus
 66. Nagelkruid — Geum urbanum
 67. Gewone wederik — Lysimachia vulgaris
 68. Kleine en Groote weegbree — Plantago lanceolata en Plantago major
 69. Roode klaver — Trifolium pratense perenne
 70. Groote malva — Malva sylvestris
 71. Kleine arnoseris — Arnoseris pusilla
 72. Blauwe godsgenade — Scutellaria galericulata
 73. Roode oogentroost — Euphrasia odontites
 74. Tormentil — Potentilla tormentilla
 75. Sint-Teunisbloem — Oenothera biennis
 76. Akkerkool — Lampsana communis
 77. Cichorei — Cichorium intybus
 78. Witte doovenetel — Lamium album
 79. Vingerhoedskruid — Digitalis purpurea
 80. Boschandoorn — Stachys sylvatica
 81. Gekroesde zuring — Rumex crispus
 82. Spiraea — Spiraea ulmaria
 83. Bernagie — Borago officinalis
 84. Wilde kamperfoelie — Lonicera periclymenum
 85. Vogelwikke — Vicia cracca
 86. Pijlkruid — Sagittaria sagittifolia
 87. Breedbladige epipactis — Epipactis latifolia
 88. Hengel — Melampyrum pratense
 89. Zandklokje — Jasione montana
 90. Bitterzoet — Solanum dulcamare
 91. Dauwbraam — Rubus caesius
 92. Rechtopstaand en Echt walstroo — Galium erectum en Galium verum
 93. Gedoornd Stalkruid — Ononis spinosa
 94. Paardebloem — Taraxacum officinale
 95. Groote waterweegbree — Alisma plantago
 96. Wilgenroosje of Ruige basterdwederik — Epilobium hirsutum
 97. Muizenoor — Hieracium pilosella
 98. Lischdodde — Typha angustifolia
 99. Spurrie — Spergula arvensis
 100. Koninginnekruid — Eupatorium cannabinum
 101. Dolle kervel — Conium maculatum
 102. Wilde salie — Teucrium scorodonia
 103. Egelskop of Duiker — Sparganium ramosum
 104. Reigersbek — Erodium cicutarium
 105. Peen — Daucus carota
 106. Duizendblad — Achillea millefolium
 107. Bilzenkruid — Hyoscyamus niger
 108. Knikkende distel — Carduus nutans
 109. Sterremuur — Stellaria media
 110. Driekleurig viooltje — Viola tricolor
 111. Akkerkamille — Anthemis arvensis
 112. Stinkende gouwe — Chelidonium majus
 113. Slangebloem of Smalbladige basterdwederik — Epilobium angustifolium
 114. Gewoon kruiskruid — Senecio vulgaris
 115. Dag-koekoeksbloem — Lychnis diurna
 116. Langwortelig biggenkruid — Hypochoeris radicata
 117. Ooievaarsbek — Geranium robertianum
 118. Struikheide — Calluna vulgaris
 119. Hop — Humulus lupulus
 120. Jakob's kruiskruid — Senecio Jacobaea
 121. Blauwe knoop — Succisa pratensis
 122. Kattestaart of Partijke — Lythrum salicaria
 123. Kale jonker — Cirsium palustre
 124. Gewone hennepnetel — Galeopsis tetrahit
 125. Gewone malva — Malva vulgaris
 126. Klokjes-gentiaan — Gentiana pneumonanthe
 127. Wambuisknoopen — Centaurea jacea
 128. Sint-Janskruid — Hypericum perforatum
 129. Akkermunt — Mentha arvensis
 130. Oogetroost — Euphrasia officinalis
 131. Gele honingklaver — Melilotus officinalis
 132. Akkerwinde — Convolvulus arvensis
 133. Rondbladig klokje — Campanula rotundifolia
 134. Pinksternakel — Pastinaca sativa
 135. Duizendguldenkruid — Erythraea centaurium
 136. Brunel — Prunella vulgaris
 137. Wilde thym — Thymus serpyllum
 138. Kleine klit — Lappa minor
 139. Kleefkruid — Galium aparine
 140. Ruige melkdistel — Sonchus asper
 141. Gewone valeriaan — Valeriana officinalis
 142. Engelwortel — Angelica sylvestris
 143. Guldenroede — Solidago virga aurea
 144. Vlasbek — Linaria vulgaris
 145. Zwarte nachtschade — Solanum nigrum
 146. Boerenwormkruid — Tanacetum vulgare
 147. Parnaskruid — Parnassia palustris
 148. Duivelsmelk — Euphorbia peplus
 149. Watermunt — Mentha aquatica
 150. Bleekgele hennepnetel — Galeopsis ochroleuca
 151. Haagwinde — Convolvulus sepium
 152. Groote brandnetel — Urtica dioica
 153. Moeras-roerkruid — Gnaphalium uliginosum
 154. Klimop — Hedera helix
 155. Perzikkruid — Polygonum persicaria
 156. Kroontjeskruid — Euphorbia helioscopia
 157. Tandzaad — Bidens tripartita
 158. Riet — Phragmites communis
 159. Leeuwetand — Leontodon autumnalis
 160. Herfst-tijloos — Colchicum autumnale
 161. Alphabetisch Register
[ Omslag ]

[ ft ]
 

PLANTENSCHAT.

 
[ Titel ]

PLANTENSCHAT.INLEIDING

TOT DE KENNIS DER

FLORA VAN NEDERLAND,

DOOR

F. J. VAN UILDRIKS

EN

Dr. VITUS BRUINSMA.

Met 160 Gekleurde Platen.

 

P. NOORDHOFF. — 1898. — GRONINGEN.

[ 9, 9a, 9b ]

VOORREDE.
Met dezen „Plantenschat” beoogen wij een handig boekje te geven, dat met de reeds bestaande hulpmiddelen kan medehelpen, om de kennis van onze in het wild groeiende planten te verbreiden.

Zij die, hoewel eenig onderwijs in de beginselen der algemeene plantkunde genoten hebbend, toch nog slechts met moeite door middel van Suringar's Zakflora, of Heukels' Schoolflora determineeren, zullen door dit boekje in menig opzicht gebaat worden, omdat de afbeeldingen hen eerst op weg kunnen helpen en de tekst hun daarna zekerheid kan geven over de gevonden plant. En de meer gevorderden, die reeds met de gewoone wijze van determineeren vertrouwd zijn, zullen toch ook, naar wij hopen, gretig dit boekje bij hun botaniseertochten ter hand nemen, en vooral omdat het hun aandacht vestigt op eigenschappen van de gevonden plant, waarop in de uiterst korte beschrijvingen der genoemde boekjes niet gelet wordt en die slechts tot hun recht kunnen komen in een omvangrijk werk als de Flora van Nederland van Prof. C. A. J. A. Oudemans, waarvan echter de laatste druk in 1872 verscheen en dat thans geheel is uitverkocht.

Ons doel is geweest in den tekst zooveel mogelijk den indruk weer te geven, dien de plant op een ontvankelijk, met liefde voor de natuur bezield gemoed maakt, eerst in het algemeen, in verband met de omgeving, waarin het bloemenbloemenkind is opgegroeid, en daarna, bij nauwkeurige beschouwing, meer in bijzonderheden. Hierbij hebben wij het ons tot taak gesteld de beschrijving zoo volledig te geven, dat daardoor ook zonder de afbeelding de plant te herkennen is en de verschillen met verwante soorten duidelijk uitkomen. Vooral echter is veel aandacht gewijd aan het leven der plant, waarover men in de bovengenoemde beknopte Flora's niets vindt, terwijl Oudemans' Flora, hoe hoogst verdienstelijk ook, in dit opzicht natuurlijk verouderd is. Gaarne erkennen wij, dat hiervoor, behalve Prof. Hugo de Vries' Leerboek der Plantenphysiologie en andere werken, vooral Kerner von Marilaun's groot werk Pflanzenleben, waarvan juist dit jaar de tweede druk was gereed gekomen, ons van veel nut is geweest.

Zooals men op bijna elke bladzijde kan bemerken, werden deze schetsen geschreven niet met herbarium—exemplaren maar met de rijke bloeiende plant zelf voor ons, en indien hier en daar een beschrijving niet zoo levendig en de schets van de vaak zoo merkwaardige levensverrichtingen niet zoo uitvoerig is, als wij wel zouden gewenscht hebben, dan wijte men dit voor een deel aan de beknoptheid, waartoe wij ons hadden verplicht, en die ook een grootere gedrongenheid in den stijl heeft noodzakelijk gemaakt dan ons overigens lief was.

Wij hebben ons namelijk streng aan het vooraf vastgesteld plan gehouden, om over elke plant, slechts één bladzijde tekst te geven, opdat onmiddelijk daar naast de afbeelding kon geplaatst worden, zoodat men, bij het lezen steeds die afbeelding voor oogen heeft en ook niet meer dan die ééne. Hierdoor toch associëeren zich in den geest van den gebruiker van het boekje, naam, beschrijving en afbeelding tot één geheel, wat het behoud van het plantenbeeld in het geheugen veel beter verzekert, dan het op één bladzijde afgebeeld vinden van verscheidene planten, waarvan op andere bladzijden de beschrijving wordt gegeven. De te Stuttgart verschenen werkjes van Dr. M. Fünfstück Botanischer Taschenatlas en bloemenkind is opgegroeid, en daarna, bij nauwkeurige beschouwing, meer in bijzonderheden. Hierbij hebben wij het ons tot taak gesteld de beschrijving zoo volledig te geven, dat daardoor ook zonder de afbeelding de plant te herkennen is en de verschillen met verwante soorten duidelijk uitkomen. Vooral echter is veel aandacht gewijd aan het leven der plant, waarover men in de bovengenoemde beknopte Flora's niets vindt, terwijl Oudemans' Flora, hoe hoogst verdienstelijk ook, in dit opzicht natuurlijk verouderd is. Gaarne erkennen wij, dat hiervoor, behalve Prof. Hugo de Vries' Leerboek der Plantenphysiologie en andere werken, vooral Kerner von Marilaun's groot werk Pflanzenleben, waarvan juist dit jaar de tweede druk was gereed gekomen, ons van veel nut is geweest.

Zooals men op bijna elke bladzijde kan bemerken, werden deze schetsen geschreven niet met herbarium—exemplaren maar met de rijke bloeiende plant zelf voor ons, en indien hier en daar een beschrijving niet zoo levendig en de schets van de vaak zoo merkwaardige levensverrichtingen niet zoo uitvoerig is, als wij wel zouden gewenscht hebben, dan wijte men dit voor een deel aan de beknoptheid, waartoe wij ons hadden verplicht, en die ook een grootere gedrongenheid in den stijl heeft noodzakelijk gemaakt dan ons overigens lief was.

Wij hebben ons namelijk streng aan het vooraf vastgesteld plan gehouden, om over elke plant, slechts één bladzijde tekst te geven, opdat onmiddelijk daar naast de afbeelding kon geplaatst worden, zoodat men, bij het lezen steeds die afbeelding voor oogen heeft en ook niet meer dan die ééne. Hierdoor toch associëeren zich in den geest van den gebruiker van het boekje, naam, beschrijving en afbeelding tot één geheel, wat het behoud van het plantenbeeld in het geheugen veel beter verzekert, dan het op één bladzijde afgebeeld vinden van verscheidene planten, waarvan op andere bladzijden de beschrijving wordt gegeven. De te Stuttgart verschenen werkjes van Dr. M. Fünfstück Botanischer Taschenatlas en [ - ]een overweldigend blij gevoel zijn, wat ons eerst slechts uit beschrijving of afbeelding bekend was, in de natuur nog schooner en heerlijker terug te vinden, of omgekeerd beschreven te vinden, wat wij zelf in bloem, blad of knop reeds hadden ontdekt. Vooral omdat daarbij steeds de weelde komt, van er aan te mogen denken, dat die heerlijke kunstwerken van moeder natuur telken jare worden vernieuwd en zij, zoolang ons leven duurt, steeds nieuwe schatkamers van haar kunst voor ons wil open stellen.

Het boekje is con amore geschreven, het is het werk van ons zomerleven. Moge het velen bij het gebruik een weinig van het genot schenken dat de samenstelling in zoo ruime mate heeft geschonken aan


schrijfster en schrijver.
 


Lochem, Febr. 1898. [ - ]


 

Aan den voet der bladzijden, waarop de afbeeldingen voorkomen, zijn enkele volksnamen van de afgebeelde plant genoemd, en wordt tevens de bladzijde vermeld van de beschrijving der plant in het mede bij den uitgever dezes verschenen werk: H. Heukels, Schoolflora van Nederland, zevende, verbeterde en vermeerderde druk.


 
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Plantenschat&oldid=149838"